Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 12/7/2019 Služba Revive Israel

Zpravodaj Revive Israel - červenec 2019

Milý příteli Revive Israel,

Před dvěma tisíci lety řekl Ješua učedníkům, že dostanou moc Ducha svatého a že mu mají být svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na sám konec země (Skutky 1:8). Během třiceti a pár dalších let se toto začalo naplňovat. Když ale v sedmdesátém roce našeho letopočtu Římané zničili Jeruzalém, svědectví o Ješuovi  se na tomto místě setkalo s obrovským nezdarem. V roce 136 po porážce Bar Kochbova povstání pak římský císař Hadrián změnil jméno Jeruzaléma na Aelia Capitolina a Židům i křesťanům do něj dokonce zakázal vstupovat; Izrael přejmenoval na Palestinu.

Nyní, o dva tisíce let později, po obnově státu Izrael a poté, co se v roce 1967 Jeruzalém vrátil do rukou Židů, se Revive Israel spolu s mnoha dalšími místními křesťanskými organizacemi dostává výsady skoncovat s přestávkou ve zvěstování evangelia a umožnit mu vyjít na Sijón a odtud dále. Je to příprava na Ješuův návrat.


Seznamte se s týmem - Avner

AvnerAvner Valer hraje v šíření evangelia v Izraeli důležitou úlohu díky své roli ve vysílání JešuaChaj.tv, což je televizní kanál Revive Israel s nepřetržitým internetovým evangelizačním programem v hebrejštině, zaměřeným na rozvoj sociálních médií.

Avnerovi je šestatřicet; narodil se a vyrostl v Izraeli v oblasti pouštního údolí Arava. Jeho domov i okolí byly sekulární. Krátce před svým dvacátým rokem uslyšel evangelium a ve dvaceti konečně přijal Ješuu jako Spasitele. Díky světskému původu se jeho rodina nepostavila proti jeho víře a teď miluje jeho přátele ze sboru.

Avnerovou láskou je tvorba elektroniky s evangelizačním obsahem. Vášnivě se věnuje studiu hebrejštiny a Starého zákona. Napsal dvě knihy: 

  • průvodce pro porozumění knize Přísloví
  • převyprávěl knihu Kazatel do jednoduché hebrejštiny.

„V zahraničí se to možná neví, ale většina Izraelců starozákonní hebrejštině nerozumí. Věřím, že když můj lid porozumí, nezbude mu než uvěřit, že Ješua je jediný, kdo připadá v úvahu jako Mesiáš. Mojí vizí je proto pomoci jim porozumět starověké hebrejštině, zvláště pomocí online technologií.“

Modlitební zpravodajství JešuaChaj.tv najdete zde.


Každý měsíc probíhá evangelizace

street

„Mladé ženě v obchodě s obuví jsme s kamarádkou vyprávěly, jak jsme přišly k Pánu. Vyprávěla nám o svých problémech a modlily jsme se za ni. Řekla nám, jak osvěžující je setkat se s Židy, kteří věří v Ješuu: jsou úplně obyčejní a nic nenutí. Kamarádka za ní zašla ještě jednou a začala s ní budovat přátelský vztah.“

Tým Revive Israel obvykle tráví každý měsíc jedno dopoledne v Jeruzalémě. Vyprávějí lidem o Ješuovi. Po chvalách a prosbách o vedení a o požehnání vycházíme po dvojicích nebo malých skupinkách do ulic a dáváme se do řeči s lidmi, o nichž věříme, že se jich Bůh chce dotknout. Obvykle se zaměřujeme na žehnání skrze modlitbu, uzdravování nebo prorokování. Zjišťujeme, že to otevírá srdce pro diskusi a pro vysvětlení, kdo je Ješua.

„Tentokrát jsme na jednom náměstí uspořádali veřejné chvály v hebrejštině – písně skutečně otevíraly lidská srdce. Povídal jsem si se světskými i náboženskými Židy , s jedním Arabem, s lidmi místními i ze zahraničí, s mladými i starými – agresivně uzavřený byl jenom jeden, kdežto všechny ostatní to zaujalo. Jeden Žid z Etiopie přijal modlitbu za uzdravení a řekl, že navštíví místní sbor – chvála Pánu.“


Revive Israel v Koreji

Korea Korea

Evangelium o Království se šíří jak místně, tak i na „sám konec země“. V Koreji Revive Israel dál věrně slouží obrovské jihokorejské církvi, zvláště zajišťováním internetového přístupu, který tento národ propojuje s Izraelem. Šest významných korejských vedoucích se například v březnu v Izraeli zúčastnilo druhé strategické akce „Kulatý stůl – práce bok po boku“. V dubnu byly korejské sbory, které spolupracují s Revive Israel, hostiteli mladých izraelských vedoucích při výcviku v rámci „projektu Orel“. Izraelci uspořádali pesachovou sederovou večeři s námětem „Jeden nový člověk“.

Tým (na obrázku) též velmi aktivně rozněcuje mocné korejské modlitební hnutí k přímluvám a zajišťuje vyučování o Ješuově plánu pro Izrael i pro národy. To vše pod dohledem Ariela Blumenthala (viz obrázek) a místního vedoucího Jacoba Lee (též na snímku). Jacob říká: „Je úžasné, že v Revive Israel v Koreji používá Pán spojenectví Izraele a Koreje praktickými způsoby, nejen pro biblickou výuku. "Jeden nový člověk“ z Ef 2:15 se nyní stává hmatatelným a věřím, že v budoucnu dospěje k plnosti.“

Modlete se za generační krizi v Jižní Koreji, kde mladí lidé jednoduše přestávají věřit v Ješuu a místo toho se snaží o materiální úspěch. Modlete se, aby Revive Israel v Koreji našlo spojení i s tímto ztraceným pokolením a stalo se nástrojem použitelným pro obnovení probuzení a vyslání k národům.


Bejt Netanel – partnerský projekt Revive Israel

Beit„Ke mně domů si osmačtyřicet mladých studentů místní ješívy (společenství židovské náboženské vysoké školy) přišlo poslechnout něco o rozdílu mezi slavením Pesachu (Hodu Beránka) podle rabínské tradice a oslavou, jejímž středobodem je Ješua. Při společném jídle jsem jim poskytl výklad a pak se jich ještě deset zdrželo, protože se chtěli dozvědět více. Později mne pozvali do ješívy a tam jsem připravil jídlo pro padesát účastníků.“

Ráchel a Gillad jen chrlí příběhy o tom, jak si Bůh je a jejich domácnost používá k přímému oslovování Izraelců. Pro Revive Israel je potěšením spolupracovat s touto vysoce účinnou službou pohostinnosti „Bejt Netanel“. Podporujeme je ve službě, modlíme se za ně a přispíváme jim finančně.

„Na pohoštění v rámci Kabalat Šabat (uvítání šabatu) jsme pozvali dvacet lidí. Manžel jedné paní byl ve vězení v Kostarice – zavolal jsem mu, vyložil jsem mu evangelium a po telefonu jsem se za něj modlil. Druhý den ho z vězení propustili. Nyní věří. Přicházejí také další členové rodiny a začínají věřit.

Ráchel v poslední době začala přicházet o hlas, takže prosí o modlitby. Prosí také o modlitby za soudní spor, kdy jde o přístup k nemovitosti ve vlastnictví Bejt Netanel. Skupina Arabů si činí nárok na jeden pozemek. Kdyby uspěli, manželé by ztratili k této nemovitosti i přístup. Modlete se prosím za právo a spravedlnost u soudu.


Nejprve poslušnost, pak pomazání 

Patty

Patty Justerová si myslela, že může prorocky sloužit, aniž by se podřizovala autoritě a ve všem poslouchala Boha. Ale do čeho tento postoj vyústil?

Sledujte ZDE!

Titulky jsou v dánštině, holandštině, francouzštině, korejštině, portugalštině, španělštině.


Zpět