Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 6/9/2019 Služba Revive Israel

Lev a beránek (1. část)

Ašer Intrater

lion

V zákoně i v prorocích najdeme dva obrazy Mesiáše: jedním je trpící služebník, druhým vítězný král. Rabíni tyto dvě postavy nazývali mesiáš syn Josefův a mesiáš syn Davidův. Mysleli přitom na Josefa, který trpěl rukama svých bratří v egyptském žaláři. Postava Davida představovala krále, který během své vlády byl na vrcholu moci.

Toto rozlišení však není správné kvůli tomu, že jak Josef, tak David trpěli a také vládli. (Správný je naproti tomu skrytý význam tohoto srovnání, podle nějž Josef vládne mezi pohany a David vládne v Izraeli. Mesiáš musí vládnout jak coby hlava mezinárodní církve, tak coby král Judska/Izraele.)

Jakým způsobem se rabíni pokoušeli vyřešit paradox Mesiáše jako trpícího služebníka anebo vítězícího krále? Podle některých šlo o dva různé mesiáše. Podle jiných o dvě možnosti. (Kdyby byli lidé spravedliví, přišel by Mesiáš jako dobyvatel; kdyby byli hříšní, Mesiáš by trpěl.)

My nacházíme řešení v evangeliích. Mesiáš musel přijít, aby nejprve trpěl a zemřel; a potom přijde později, aby dobýval a vládl. Schéma prvotního utrpení a následného vládnutí najdeme na mnoha různých místech zákona i proroků.

Mesiáš představuje obojí
David trpěl v rukou Saula; potom vládl v Jeruzalémě. Josef trpěl v rukou svých bratrů a v žaláři a poté vládl v Egyptě. Mnozí ze spravedlivých pouze trpěli, jiní vládli. Oba obrazy – utrpení i vítězství – se však opakují.

Zacharjáš 9:9 líčí Mesiáše, který do Jeruzaléma vjíždí v pokoře na oslu. U Daniele 7:13-14 jej vidíme přicházet s nebeskými oblaky k Věkovitému. Symbolem obrazu trpícího spravedlivého může být zabitý beránek, symbolem vítězícího krále řvoucí lev. Ješua představuje obojí:

Hle, zvítězil lev z pokolení Judova, potomek Davidův; on otevře tu knihu sedmkrát zapečetěnou. Vtom jsem spatřil, že uprostřed mezi trůnem a těmi čtyřmi bytostmi a starci stojí Beránek, ten obětovaný... Zjevení 5:5-6

Ve druhé části se na Ješuu jako na Lva i Beránka podíváme hlouběji. Budeme se také zabývat zeměpisným aspektem. Povíme si, jak oba jeho charakteristické rysy aplikovat ve svém životě.


Kdy konfrontovat?

Jeremiah

Jeremjáš Smilovici se vyhýbal konfrontaci s lidmi, kteří mu říkali a dělali věci, které mu vadily. To způsobilo, že mezi jím a druhými vyrostla zeď ... Sledujte ZDE! 

Titulky jsou v dánštině, holandštině, francouzštině, korejštině, portugalštině a španělštině.


Zpět