Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 27/9/2019 Služba Revive Israel

Požehnaný, který přichází (1. část)

Ašer Intrater

wall

Jedna z nejdůležitějších modliteb za pčíchod Mesiáše je:
ברוך הבא בשם ה' , Baruch ha-ba b'šem Adonaj
Požehnaný, který přichází ve jménu Páně.

V Matoušově evangeliu ji najdeme DVAKRÁT. Poprvé jde o radostné vítání zástupy při „triumfálním vjezdu“ do Jeruzaléma. Když Ješua přijížděl do města na oslu, kladli lidé na cestu svá roucha, mávali palmovými ratolestmi a volali:

Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově!” – Matouš 21:9

Po druhé ji nacházíme o dva dny později, když Ješua káže v Jeruzalémě, vyučuje o čase konce a kárá náboženské vůdce za jejich pokrytectví:

Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni; …... Hle, váš dům se vám ponechává pustý. Neboť vám pravím, že mě neuzříte od nynějška až do chvíle, kdy řeknete: "Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově." – Matouš 23:37-39

Dvojí příchod je podmínkou

Máme zde tedy jeden „triumfální vjezd“ v minulosti (Matouš 21) a jeden v budoucnosti (Matouš 23). Ten budoucí se vztahuje k druhému příchodu. Bude se podobat prvnímu, bude však mnohem slavnější a „triumfálnější“. Ješua se vrátí na bílém koni a přivítá jej veliké množství lidí shromážděných ze všech národů.

Ješua řekl: „Mě neuzříte od nynějška až do...“ To lze chápat negativně i pozitivně, jako trest i jako zaslíbení. Nejdříve ze všeho dojde ke zničení města. Pak někdy v budoucnu musí být obnoveno.

Po jeho obnově nastane čas, kdy obyvatelé Jeruzaléma přivítají Mesiáše voláním: „Baruch ha-ba!“ Nevrátí se, dokud se to nestane. Až k tomu dojde, vrátí se. A stane se to. Je to proroctví i předpoklad.

Proč musí nejprve dojít k těmto událostem? - Ze stejného důvodu, z jakého musí Mesiášovy příchody být dva – jeden, aby trpěl jako oběť smíření; jeden, aby vládl a panoval jako král.

Po Ježíšově ukřižování muselo být město zničeno. V té době se světem začalo šířit poselství o spáse. Nyní, po mnoha letech, měl každý národ příležitost spásu přijmout. Mezinárodní církev roste a tvoří ji opravdoví křesťané z každé národnostní skupiny.

Nyní je načase, aby Izrael prožil obnovu a byl znovu připraven přijmout Mesiáše zpět. Tentokrát jej při návratu přivítá zpátky nejen Izrael, nýbrž ostatek lidí z každého kmene a jazyka.

Příští týden se budu sdílet o mezinárodním předpokladu Ješuova příchodu.


Zpět