Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 11/10/2019 Služba Revive Israel

Být svatý anebo jednat svatě? 

Manželství jako spojení lásky a svatosti

Greta Mavro

beach

V něm nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bezúhonní v lásce. Efezským 1:4 (Bible, překlad 21. století)

Svatost není opravdovou svatostí, nemá-li kořeny a základ v lásce. Bez toho se stává vnější, tvrdou a náboženskou. Dostává povýšenecký, nepřístupný charakter. Svatí buďte, neboť já jsem svatý. Je to příkaz – zároveň však i pozvání od našeho milovaného Pána, abychom byli jedno. Pravá láska se touží podobat tomu Milovanému. Chci být svatý, protože ty jsi svatý. Chci, aby má svatost byla vyjádřením tebe (ve mně), protože tě miluji.

Láska bez svatosti je tělesná a pozemská. Svatost bez lásky je povýšenecká a vnější. Lásku a svatost je nutné sloučit. Právě srdce nás odděluje pro Boha, nikoli vnější věci, jako je oblečení, které máme na sobě, nebo pravidla, jimiž se řídíme (pramenící z mysli a nikoli ze srdce). 

Svatost musí mít cíl; jinak se stává jen náboženskou fasádou, seznamem toho, co děláme a co neděláme; tím bráníme proudění vášně a moci. Cílem svatosti je sjednocení s Bohem. Autentická svatost je vášnivým zaujetím pro čistotu, má nás připravit na sjednocení s Bohem. Je to vášnivá touha Nevěsty po čistém splynutí s jejím Ženichem.

Svatost je zažehnuta láskou a láska je očišťována a zdokonalována svatostí.

Oddělení lásky od svatosti a naopak je nebezpečím pro naše manželství, rodiny i sbory. Bez svatosti se vyjadřování lásky v křesťanských manželstvích neliší od světského. Když Ješuu vyloučíme z manželského lože, dojde ke znečištění. Křesťanská manželství mají být odrazem sjednocení Krista a církve jak ve vášni, tak i v čistotě. To naprosto odlišuje každé křesťanské manželství od manželství světských, v nichž Kristus není přítomen. Musí být přítomen v každé složce manželství, včetně manželského lože.

Oddělování svatosti od lásky bylo a je příčinou rozdělení a rozvodu v církvi. Svatost bez lásky v manželském loži brání roznícení vášně. Láska bez svatosti brání proudění čistoty. V obou případech se splynutí redukuje na vnější mechanický akt.

Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem; tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev. Efezským 5:25-29

Když manžel miluje svou manželku, miluje sám sebe. Živí ji a pečuje o ni, protože ona je jeho vlastním tělem. Takto nás, svou nevěstu a církev, miluje Ješua – přímo tak, jako miluje sám sebe.

Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev. Efezským 5:32

Ješua říká, že máme BÝT svatí, nikoli JEDNAT svatě. Být svatý souvisí s naším sjednocením s ním. Jsme spojeni, tedy jsme svatí, „Jednat svatě“ znamená usilovat řídit se pravidly, která vytvořil člověk. Potom svatost závisí na nás a ne na našem sjednocení s ním. Pokud se zaměříme na to, abychom BYLI svatí, jako je svatý on, a to cestou sjednocení s ním, pak budeme JEDNAT svatě.

Životopis autorky najdete na https://tikkun.tv/greta-mavro/ 


Nač jste se přišli podívat do Izraele?

S Janou Hansenovou Hoytovou a Ašerem Intraterem

Asher

Mezinárodní vedoucí/výkonná ředitelka organizace Aglow International Jana Hansenová Hoytová se sešla s Ašerem Intraterem. Povídají si o tom, jak dospěli k opravdové lásce k zemi Izrael a jak se této zemi naučili rozumět.

Sledujte zde!

Přihlaste se k pravidelnému odběru našeho týdeníku, který je dostupný zdarma v šestnácti různých jazycích.

Můžete tak učinit na odkazu https://www.reviveisrael.org/weekly-email-update/


Zpět