Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©29/11/2019 Služba Revive Israel

Na oslu do Jeruzaléma

Dan Switzer

JerusalemJežíš (Ješua) je králem jiného druhu, a jiného druhu je i království, v jehož čele stojí. I my, součást tohoto království, jsme povoláni být občany jiného druhu.

Podle 21. kapitoly Matoušova evangelia jednal Ježíš zároveň v pokoře i v autoritě. Poslal učedníky pro oslici s oslátkem a řekl jim: „A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte: ‚Pán je potřebuje.‘ A ten člověk je hned pošle“ (Mt 21:3).

Proč se rozhodl jet na oslu a ne na koni? Kůň by udělal mnohem větší dojem. Ježíš však nepřijel jako král dobyvatel na koni s válečnými vozy. Největší vůdce všech dob znal důležitost symboliky. Osel byl symbolem pokory a míru.

Jeho způsoby jsou lepší

Naším posláním je být lepší než občané tohoto světa. Nemáme šikanovat, máme se zastávat slabých. Místo lhaní mluvit pravdu. Nestěžovat si, nýbrž být vděční. Nelenošit, ale pracovat s upřímným zápalem. Nevzdávat se a vytrvat! Král Ježíš nás povolává, abychom se chovali jinak!

Když Ježíš vjížděl do Jeruzaléma na oslu, bylo to naplněním stovky let starého proroctví:

Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti. „Vymýtím vozy z Efrajima a z Jeruzaléma koně; válečný luk bude vymýcen.“ Vyhlásí pronárodům pokoj; jeho vláda bude od moře k moři, od Řeky až do dálav země. (Za 9:9-10)

Jak krásný příklad „vůdce, který slouží“! Je to král, který své občany inspiruje sebeobětující láskou!

Buď pokorný a znej svou autoritu

Později Ježíš použil své autority, aby vyhnal kupce, kteří chrámových nádvoří využívali pro svou chamtivost a nepoctivé praktiky. Nepleťte si to: pokora neznamená slabost. Mírnost, to je síla držená na uzdě. Ježíš znal svou autoritu, a když použil síly, měl ji pod kontrolou. Nebyl nerozhodný. Jednal spravedlivě.

Jeho hněv byl spravedlivý: chtěl učinit chrám opět místem uctívání. U Marka 11:17 cituje Izajáše 56:7: „Což není psáno: ‚Můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy‘? Vy však jste z něho udělali doupě lupičů.“

Učinil rozhodný krok k tomu, aby chrámu vrátil jeho poslání. Byl mužem pokory i autority. A my jsme povoláni jít v jeho stopách.


Pět fází přebývání Ducha svatého

Asher

Ašer Intrater hovoří o progresivním působení Ducha svatého od knihy Genesis po dnešek. O jaký vývoj jde? Nuže – zvenčí do nitra!

Sledujte zde!


Zpět