Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 20/12/2019 Služba Revive Israel

Nerozdělené srdce: 1. část

Greta Marvová

sun

„Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.“ Matouš 6:31-34

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Fp 4:6-7

Pán nám přikazuje, abychom si nedělali starosti a neměli úzkostný strach o život jako pohané. Máme podle něj raději hledat Boží království a jeho spravedlnost a on přidá k našemu životu vše, co pro dočasný pobyt na zemi potřebujeme. Říká nám, abychom se namísto propadat úzkosti raději za všechno modlili. Budeme-li to tak dělat, zachová nám Bůh srdce i mysl v dokonalém pokoji. Zní to tak, jako by nám Bůh říkal, abychom skoncovali se všemi činnostmi, které nás vedou k úzkosti, a prostě se modlili. To může být část obrazu, míří to však mnohem hlouběji.

Většina z nás ví, jaké jsou příznaky ustaranosti či úzkostlivosti. Mnoho lidí se odhodlá k povrchním změnám, jen aby se této "nemoci" zbavili – jen aby záhy zjistili, že se ocitli zpátky v jejím bludném kruhu. Málokdo zná skutečnou biblickou příčinu úzkosti a proto se nedokáže vymanit z její nadvlády. Co to vlastně znamená – mít obavy o život?

Klíč k pochopení této „ne-moci“ nám zjevuje krátké, ale mocné slovo „ustaranost“ (v originále merimnao). Kořenem toho slova je „mer“ (část), což můžeme vztáhnout k rozptylování, dělení, drobení, zbavování jednoty nebo dělání rozdílů. Slyšíme-li tedy, že nás Bůh nabádá, ať si neděláme starosti, nechce po nás jen zastavení všech vnějších aktivit nebo myšlenek na budoucnost, nýbrž míří hlouběji – do situace našeho srdce.
Ze všeho nejvíc záleží Bohu na tom, abychom své srdce nerozptylovali a nerozdělovali jako nějaký koláč, který jsme rozkrájeli a rozdělili mezi mnoho činností a lidí v našem životě: kousek do zaměstnání, kousek pro manželského partnera, další pro Boha, jiný zase pro službu atd. Nakonec se na každého a na všechno kousek dostane. Pán představuje jen kousek koláče a ne koláč celý, a někdy ani to ne! Zmocňuje se nás úzkost, protože jsme ztratili celistvost a pokoj, které plynou ze splnění naší prvořadé povinnosti: milovat Pána – našeho Boha – CELÝM srdcem, CELOU myslí a CELOU silou. Bůh chce CELÉ naše srdce, CELOU naši mysl a CELOU naši sílu. Nerozdělené srdce je skutečně jedinou opravdovou cestou k naplnění prvního přikázání.

Rozdělený dům/srdce neobstojí. Nepřítel to ví a pracuje na tom, aby nás rozdělil a rozkouskoval oblasti našeho života tak, abychom neměli sílu, která plyne ze sjednoceného srdce. Štěpí-li se naše srdce na části, ztrácíme též hluboké vědomí toho, že Bůh je Jeden, že jej tedy máme milovat v této jeho jednotě a našeho bližního jako sami sebe (toutéž sjednocenou láskou). Bůh říká: „Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.“ Lukáš 12:34 Pokud je naším pokladem Pán, bude naše srdce celistvé a bude je vlastnit on; je-li však náš poklad tu i tam a vlastně všude, bude-li spočívat v časných a pozemských věcech, zjistíme, že jsme své srdce – Boha samotného jako střed života – po kouscích poztráceli. Bůh bude tvořit jen kousek koláče (našeho srdce), protože ten bude rozdělen mezi mnoho lidí a věcí. Nebude jeho výlučným vlastníkem s výlučnými právy na naše srdce a život. Důsledkem bude, že nebudeme mít moc milovat Boha tak naplno, jak On po tom touží; ani nebudeme schopni milovat jiné stejnou božskou láskou. Bůh touží, aby taková láska přetékala ven z našich srdcí.

Důsledkem tohoto rozdělení a zmatku je rozrušené (úzkostlivé) srdce/mysl, vržené do vřavy a spousty aktivit, které nás pohlcují. Srdce neschopné se utišit, usednout Mistrovi k nohám a naslouchat mu. Mnohdy se projevuje v církvi stejná úzkost a horečnatá aktivita, která plyne z rozděleného srdce a mysli. Totéž vidíme ve světě. A tak by tomu být nemělo.

Mnoho lidí, zvláště mužů, hraje různé role, při nichž uplatňují různé stránky své osobnosti. Jednu roli hrají jako manžel, jinou v zaměstnání, další jako otec, přítel, Boží služebník atd. Většinou takový stav lidé považují za zcela normální, ve skutečnosti to ale plyne z rozděleného a rozškatulkovaného srdce, které má své kořeny ve staré hříšné přirozenosti. Je to strach, který nám brání se uvolnit, obřezat předkožku svého srdce, v němž Bůh touží vykonat uzdravující dílo, které do něj přinese celistvost a jednotu. Když Ježíš chodil po zemi, měl dokonalé a nerozdělené srdce a přišel proto, aby toto nové srdce obnovil v člověku, kterého stvořil, jelikož ten kvůli hříchu upadl do roztříštěnosti.

Před mnoha lety mi Pán dal nádherné zjevení, jak krásně a dokonale sjednocený byl člověk ve svém bytí ve chvíli, kdy byl stvořen k obrazu Božímu. Jeho tělo, duše i duch fungovaly v úplné jednotě a harmonii. Jeho srdce, vůle i mysl byly sjednocené a fungovaly v dokonalém Božím řádu a jednotě. Měl krásné, dokonalé srdce – příbytek pro JEDNOHO TROJJEDINÉHO BOHA. Hřích to ale všechno rozdrtil. Jeho srdce bylo najednou rozdělené. Srdce a mysl se od sebe oddělily a začaly spolu válčit. Tělo mu fungovalo bez závislosti na duši a duchu. Jeho duše se už neskláněla v dokonalé jednotě před Duchem, nýbrž zmocnila se Božího řádu a rozmetala jej. Vše se rozpadlo. Vykoupení nás uvádí zpět do Boží celistvosti a jednoty uvnitř nás samých. Právě tato celistvost v nás obnovuje úplnou závislost na něm, abychom už nebyli závislí na svém starém roztříštěném já. Uschopňuje nás také, abychom jako lidé dosáhli stejné jednoty jeden vůči druhému.


Cesta do zaslíbené země

ASher

Jaké pokyny dal Bůh Izraelcům, aby jim pomohl vstoupit do Kanaánu – do zaslíbené země? Bůh nám dává pro život znamenitá zaslíbení, chceme-li však dosáhnout jejich splnění, musíme se s ním sjednotit. A jak, to se dozvíte zde...

Sledujte ZDE!


Zpět