Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 10/1/2020 Služba Revive Israel

Shrnutí knihy Global Alignment

Ašer Intrater

book

Naše vyučování o spolupráci je v Izraeli i po celém světě středem velkého zájmu. Zde je několik citátů z knihy Alignment (Bok po boku) o vztazích mezi mesiánskými Židy a křesťany z pohanů, o vzájemné poddanosti, partnerství a spolupráci.

 1. Str. 9: Celosvětová spolupráce má co do činění se správnými vztahy mezi skutečnými křesťany po celém světě a mesiánským ostatkem v Izraeli. Tyto vztahy mají zajistit naši připravenost na druhý Ješuův (Ježíšův) příchod. Spolupráce znamená podřízení se Božímu řádu a je naši přípravou na zřízení Jeho království na zemi.
 2. Str. 17: Máme-li něžné srdce a citlivé svědomí, usilujeme o tuto důvěrnou spolupráci a poddanost v každé situaci.
 3. Str. 18: Sjednocující spolupráce je řád, který každému umožní zaujmout jeho či její místo - tak, aby každý sloužil a každý nesl ovoce.
 4. Str. 24: Prvním krokem spolupráce je pokání.
 5. Str. 25: Úhelným kamenem našeho osobního sjednocení s Božími plány a záměry je přijetí Ješuy jako Pána.
 6. Str. 27: Duchovní sjednocení je sjednocením morálním. Nedostatek morálního rozpoznání způsobuje, že mnozí z nás „charismatiků“ působí nesolidním dojmem. Duch svatý je spíše „morální“ než „mystický“.
 7. Str. 43: V plnosti bude království obnoveno teprve při Ješuově návratu.
 8. Str. 44: Jsme povoláni k naplňování apoštolského poslání. My jen pokračujeme v tom, co oni začali. Jejich generace velké poslání započala. Naše je (doufejme) dovrší!
 9. Str. 56: Při druhém příchodu budou království tohoto světa předána Ješuovi a lidem, kteří se naučili chodit ve spravedlnosti.
 10. Str. 64: Ješua je hlavou církve (Efezským 1:22) a králem Izraele (Jan 12:13).
 11. Str. 80: U sjednocení jde o lehčí formu autority než u přímého poddání, ačkoli obojí v sobě zjevně zahrnuje pokorné srdce. Nejde o to mít kontrolu nad organizačními záležitostimi, nýbrž o správný postoj, že služba v těchto posledních časech je především službou Pánu.
 12. Str. 90: Sjednocení vyžaduje správný vztah mezi izraelským ostatkem a mezinárodní církví. Jsou to kruhy v kruzích. Každý je stejný. Sjednocení má zajistit, aby se každý zapojil.
 13. Str. 91: Náboženské předsudky se snaží na základě etnické pýchy lidi vylučovat; sjednocení založené na smlouvě usiluje o to, aby byli zapojeni všichni. Dojde k tomu tak, že v úctě budeme dávat přednost jedni druhým (Římanům 12:10).
 14. Str. 111: Biblickým příkladem a vzorem toho, jak si mají starší a vedoucí vycházet vstříc a být si navzájem poddáni, je pro nás koncil v 15. kapitole Skutků. Nečiníme si nárok na to, abychom byli „tím“ jeruzalémským koncilem. Říkáme, že se starší a vedoucí mají alespoň jednou za rok sejít, aby upevnili vzájemnou oddanost ve vztazích a byli si navzájem vykazatelní.
 15. Str. 112: Svědectvím je pro nás organizace Tikkun Ministries. Její vedoucí už téměř čtyřicet let žijí ve smluvním vztahu, spolupracují a jsou si navzájem vykazatelní. To vytvořilo základ pro důvěru, bezpečí a stabilitu, která je požehnáním pro mnohé. Jsme pouze jedním z mnoha proudů, snažíme se však ve své službě starších vedoucích řídit vzorem koncilu z 15. kapitoly Skutků. Podle tohoto vzoru se budou starší vedoucí pravidelně scházet v atmosféře vzájemné poddanosti.
 16. Str. 149: Je třeba, aby se arabští křesťané a mesiánští Židé vzájemně přijímali jako příslušníci širší Abrahamovy rodiny.
 17. Str. 186: Vůdčí zásadou tohoto procesu je vzájemná poddanost a pokora. Tato pokora je opakem etnické pýchy. Etnická pokora Židů i příslušníků pohanských národů, Izraele i církve vede každého k celosvětové spolupráci a je projevem Boží slávy. Tato rasová pokora je v přímém protikladu k „vyvolení“ ve smyslu rasové nadřazenosti. Osud židů a křesťanů nabírá nový směr díky tomu, že si navzájem slouží.
 18. Str. 189: Bůh si používá partnerství olivového stromu a ratolestí, což představuje vztah mezi Izraelem a církví. Chce vytvořit lepší svět, v němž neexistuje rasová nadřazenost ani etnická pýcha. Zavládne v něm pokora, vzájemná úcta a závislost na Boží milosti.
 19. Str. 189: Mají-li jak Židé, tak pohanské národy dojít Boží milosti, je nutno, aby obě společenství došla do místa pokory.
 20. Str. 190: „Olivovník“ je obrazem vzájemného žehnání a vzájemné služby.
 21. Str. 191: Vyprostí se mesiánský ostatek ze své sebestřednosti a začne sloužit církvi? Obdrží ekklésia sjednocující úlohu vedoucího, který je služebníkem všech, a poslouží mesiánskému ostatku? Mesiánský ostatek má mezinárodní ekklésii pomáhat, aby dosáhla své plnosti. Ekklésia má pomáhat Izraeli, aby i on dosáhl své plnosti. Jde o dvojí pokoru, kterou potřebujeme, abychom opravdu vykročili skutečně bok po boku.
 22. Str. 227: Sjednocení mezinárodní ekklésie s mesiánským ostatkem, o kterém mluvíme, dospěje k plnosti v partnerství založeném na spolupráci a na vzájemné podpoře.
 23. Str. 242: Synergie znamená, že týmová práce bude přinášet celkově lepší výsledky, než kdyby každá osoba ve skupině pracovala na stejném cíli individuálně.
 24. Str. 243: Rotující vedení a podřízenost dá vyniknout různým kvalitám i úhlům pohledu. Zahrnuje vedení, týmovou práci a podřízenost.
 25. Str. 244: Tajemství, o němž mluví Efezským 3:6, spočívá v tom, že pohanské národy mají být „partnery v dědictví, partnery v Těle a partnery v zaslíbeních“. Sjednocení – cesta bok po boku - znamená právě toto.

Co vám brání vstoupit na místo modlitby?

Cody

Titulky jsou v dánštině, holandštině, francouzštině, korejštině, portugalštině a španělštině.

Sledujte zde!


Zpět