Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 31/1/2020 Služba Revive Israel

PÁN PROMLUVIL! Nevzdávejte se víry: „Věřte tomu“

Joaš Choi

kidTaké Sára věřila, a proto přijala od Boha moc, aby se stala matkou, ačkoliv už překročila svůj čas; pevně věřila tomu [HOSPODINU], kdo jí dal zaslíbení.” 
Židům 11:11


Pláč 3:37 praví, že pokud Pán nemluvil, neodváží se mluvit nikdo: „Kdo řekne a stane se, když Panovník nepřikázal?“ Slovo Páně je pravé a velice spolehlivé, pokud jde o moc k vysvobození a spasení.

Pravdivý z hlediska HAŠEMOVA slova je tento úsek ve 2. Paralipomenon 20:20, který říká: „Věřte v Hospodina, svého Boha, a budete nepohnutelní; věřte jeho prorokům a bude vás provázet zdar.“

HAŠEM nikdy v dějinách neřekl něco, co neučiní. Rozhodně ne!

Sára překročila věk pro těhotenství. Ani Abraham nemohl být na sebe pyšný. Na tato fakta se neohlíželi (Římanům 4:19), nezachvěli se ve víře, nýbrž drželi se pevně Boha a věřili, že je nepochybně vysvobodí (Římanům 4:20). Proto Písmo říká, že HAŠEM dává život mrtvým a povolává v bytí to, co není, jako kdyby to bylo (Římanům 4:17).

17 Jak je psáno: ‚ustanovil jsem tě za otce mnohých národů.‘ Je naším otcem před tváří toho, v nějž uvěřil, před Bohem, který dává život mrtvým a povolává v bytí to, co není. 18 On uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo; tím se stal ‚otcem mnohých národů‘ podle slova: ‚tak četné bude tvé potomstvo.‘

19 Neochabl ve víře, i když pomyslil na své již neplodné tělo – vždyť mu bylo asi sto let – i na to, že Sára již nemůže mít dítě; 20 nepropadl pochybnosti o Božím zaslíbení, ale posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě, 21 že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil.” Římanům 4:17-21

Boží dítě, přináším vám toto poselství o moci, která vyvěrá z Boží řeky ve Zjevení 22:1-2, která přináší život mrtvým věcem a oživuje zdánlivě pusté lůno. Nechci znát zprávu vašeho lékaře, ani to, co by třeba říkal na vaši situaci. Slyšte mne, paní/pane, ta situace, to není vaše identita, a vaše jméno není „zklamání“ nebo „odmítnutí“ (Izajáš 62:4). Bůh je více než mocen přepsat váš případ ve váš prospěch a pro vaše plné svědectví. A Písmo říká: „Nedopřávejte mu (Bohu) klidu, vy, kteří k němu voláte, dokud vás pevně neukotví a neučiní vás na zemi chvalozpěvem“ (Izajáš 62:7). Zůstaňte obrněni vírou! Přijměte nyní oživení!

Proto jsem omočil svůj jazyk v krvi Mesiáše Ješuy a pronáším nad vámi požehnání podle slova Božího. Modlím se, aby se vše mrtvé ve vašem životě obrátilo v opak a aby do každé oblasti vstoupilo Boží království. Modlím se, aby všechna ta dokonalá požehnání/proroctví, která po měsíce nebo roky ležela ladem, dostala Boží oživení a rychle se projevila, a aby to mnohé vedlo k trvalému úžasu. Ve jménu Mesiáše Ješuy, amen.

ZAMĚŘTE SE V MODLITBĚ NA TATO MÍSTA: Žalm 51Žalm 118. Izajáš 62.

(JOAŠ CHOI byl židovským uprchlíkem z Gondoru v Etiopii a nyní je občanem Keni. S manželkou Betty vede sirotčinec „Domov naděje“ a je pastorem mesiánského společenství v keňském městě Kisii, kde slouží uzdravováním a vysvobozováním. Je předsedou sítě mesiánských sborů Tikkun Africa (Obnova Afriky – nyní tato organizace mrmé přidružena k naší světové Obnově) a vyučuje také ve škole.

V Joašově tradici se místo Božího jména používá slovo Hašem (hebrejsky „Jméno“). Podobně se místo „Pán“ používá „Adonaj“.


Úplné vyjádření jednoty

Cody

Cody Archer hovoří o důležitosti začlenění generací do našeho úsilí o jednotu.

Titulky v: dánštině, holandštině, francouzštině, portugalštině, španělštině.

SLEDUJTE ZDE!


Zpět