Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 20/3/2020 Služba Revive Israel

Shrnutí času konce – 1. část

Ašer Intrater

hourglass

Studium času konce může být velice složité a má mnoho variant a diskutabilních částí. Rád bych shrnul celkový pohled na čas konce do sedmi slov:

 1. Soužení
 2. Pronásledování
 3. Ekklésia (mezinárodní církev)
 4. Izrael
 5. Armagedon
 6. Druhý příchod
 7. Milénium

Věnujme se stručné definici každého z těchto pojmů.

 1. Soužení

O čase konce Ješua řekl, že to bude „jako za dnů Noeho...za dnů Lotových” (Lukáš 17:26-29). V časech Noeho i Lota zachvátilo lidskou společnost hrozné zlo. Vládlo násilí a pohlavní zvrácenost. Vidíme, jak se k tomu schyluje i dnes, a bude to horší. Nakonec se světa zmocní vláda zla, jako tomu bylo v Mojžíšově době za dnů zlého faraónova impéria. Tuto zlou celosvětovou vládu a náboženství Bible nazývá „šelmou“ (Zjevení 13:1).

Zjevení 12:15
A had za ní vychrlil ze chřtánu proud vody jako řeku, aby ji smetl.

To zahrnuje rozsáhlé vymývání mozků ze strany médií, šíření dezinformací a propagandu.

 1. Pronásledování

Ústřední částí toho soužení bude útok na spravedlivé.

Zjevení 13:7
A bylo jí (šelmě) dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou.

Bůh bude v té době svůj lid chránit, budou však silně pronásledováni. Bude příležitost vydat svědectví pravdě, očišťovat se, pokořovat, posilovat a poukázat na Jeho spravedlivý soud nad bezbožnými. Pronásledování se zaměří proti všem věřícím v Ješuu, proti každému, kdo se zastává tradičních hodnot ohledně manželství, Izraele nebo spravedlnosti obecně. Ješua říká, že nás budou „vydávat v soužení i na smrt“ pronásledovatelům (Matouš 24:9).

 1. Ekklésia

Než přijde konec, musí být evangelium zvěstováno každému národu (Matouš 24:14). Církev (ekklésia) dosáhne mezi národy plnosti z hlediska velikosti (Zjevení 7:9), ducha (Římanům 11:25) i čistoty (Zjevení 19:7). V každém národě budou opravdoví věřící a na všeliké tělo bude vylit Duch svatý. Budou jednotní v srdci a v lásce (Jan 17:21-23). Plnost mezinárodní ekklésie neboli církve je naplněním zaslíbení daných izraelským praotcům pro požehnání celému světu a dosažení plnosti pohanů.

Genesis 12:3
V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země.
Jiná zaslíbení daná Jákobovi, Izákovi a Efraimovi: Genesis 22:18 , Genesis 28:3, 35:11, Genesis 48:8.

 1. Izrael

V Bibli je více než třicet zaslíbení o tom, že Bůh opět shromáždí židovský lid z diaspory, obnoví jejich národní stát a přinese duchovní obnovu. To se již do značné míry naplnilo, počínaje návratem sionistů koncem osmdesátých let 19. století a konče založením státu Izrael v roce 1948. Pokračováním bylo opětovné dobytí Jeruzaléma v roce 1967 atd. Jedním z ústředních aspektů duchovní obnovy Izraele je obnova mesiánského ostatku a rostoucí komunita Židů věřících v Ješuu. Obojí probíhá souběžně v Izraeli i po celém světě. Izrael bude nadále stále více ovlivňovat svět a těšit se pozornosti.


Synergie

Asher

Více ve své službě vykonáte tehdy, spojíte-li svou energii s energií jiných, dokonce i když to třeba bude znamenat odsunout vlastní cíle na druhé místo.

Sledujte!


Zpět