Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 27/3/2020 Služba Revive Israel

Shrnutí času konce - 2. část

Ašer Intrater

wtach

Studium času konce může být velice složité a má mnoho variabilních a diskutabilních částí. Začali jsme shrnutím všeobecného pohledu na časy konce do sedmi slov:

 1. Soužení
 2. Pronásledování
 3. Ekklésia (mezinárodní církev)
 4. Izrael
 5. Harmagedon
 6. Druhý příchod Páně
 7. Milénium

Pokračujme ve stručné definici každého z těchto pojmů.

 1. Harmagedon

Celosvětový duchovní střet vyvrcholí obrovskou válkou. Jejím ústředním bodem bude spojený útok národů z celého světa proti Izraeli (Zacharjáš 14:1-2, Ezechiel 38-39). Protože národy vstoupí do Izraele ze severní strany, dojde k velké bitvě v údolí Jizreel, zvaném Harmagedon (hebrejsky הר מגידו) nebo Megiddo (Zjevení 16:14-16). Finále bitvy se přesune do Jeruzaléma. Předobrazem této bitvy byl útok Asýrie v Izajáši 37 a Jomkipurová válka v roce 1973. Útočí-li národy na Izrael, mluví o tom Bůh jako o útoku proti němu samému.

 1.   Druhý příchod Páně

Až národy dobudou Jeruzalém a město padne do zajetí, Bohu nezbude nic jiného, než zasáhnout. Nebesa se otevřou; Ješua se vrátí jako král válečník, trestající soudce a vojevůdce; s ním přitrhnou nebeské armády na bílých ořích; zničí démonické armády v povětří i armády lidského nepřítele na zemi (Matouš 24:27, 30; Zjevení 19:11-19). Ješua stane na Olivové hoře (Zacharjáš 14:4). Mrtví (z prvního vzkříšení) budou vzkříšeni a svatí proměněni (1. Korintským 15:52, 1. Tesalonickým 4:16).

Zjevení 19:20-20:3
Ale šelma byla zajata a s ní i falešný prorok, který k její cti činil zázračná znamení ….. Za živa byli šelma a její prorok hozeni do ohnivého jezera hořícího sírou. Ostatní byli pobiti mečem vycházejícím z úst jezdce. …. Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, ….. Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana, na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti.

Síly antikrista a ďábla jsou odstraněny ze země.

 1. Milénium

Po bitvě vstoupí Ješua triumfálně do Jeruzaléma. Zřídí v Jeruzalémě své hlavní město a své pozemské království čistoty, pokoje a prosperity.

Izajáš 2:1-4
I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor ….. a budou k ní proudit všechny pronárody. Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: „Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova …. Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma. On bude soudit pronárody …

To je Mesiášovo království na zemi (Micheáš 4:1-5, Ezechiel 40-48, Zjevení 20). Svatí budou vládnout a kralovat s Ješuou. Předobrazem tohoto království je vláda krále Šalomouna (1. Královská 1-10, Matouš 12:42) a modlitba za ně je součástí modlitby Páně (Matouš 6:10). Po tisíci letech, kdy Ješua povládne jako král Mesiáš, je satan nakrátko propuštěn, dojde k poslední bitvě a po ní ke konečnému odsouzení do ohnivého jezera (Zjevení 20:7-15)

 1. Nové stvoření

Výše jsme sice uvedli členění na 7 částí, ale ve skutečnosti existuje i osmá. Na konci šestého milénia se vrátí Mesiáš. Jeho tisícileté Mesiášovo království je sedmým miléniem. Na konci sedmého milénia přijde „milénium“ osmé. Nazývá se „nové stvoření“. Nebeský Jeruzalém sestoupí a spojí se s pozemským Jeruzalémem. Dojde ke konečnému vzkříšení z mrtvých. Lidé zapsaní v knize života budou žít navždy v dokonalé radosti. Nebude žádná smrt, žal ani nemoc. Dojde k obnově zahrady Eden. Eden a Jeruzalém splynou v jedno. Toto šťastné a věčné zakončení je závěrečnou částí Božího plánu (řecky telios). Líčí je poslední dvě kapitoly Bible, Zjevení 21 a 22.

Význam pochopení souhrnu času konce netkví v předpovědi nějakých budoucích událostí, nýbrž v porozumění Božímu plánu zřízení jeho království a jeho vůle na zemi a v přípravě našich srdcí, abychom Bohu v těchto posledních dnech před Ješuovým návratem správně sloužili.


Služba v úloze vedoucího

Cody

Cody Archer vypráví svůj osobní příběh a uvádí některé body, které mají rozhodující význam při vedení lidí.

Titulky jsou v dánštině, holandštině, polštině, a portugalštině. Je možno také zvolit automatické titulky v angličtině.

Sledujte zde!


Zpět