Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 3/4/2020 Služba Revive Israel

Satanovo velikonoční běsnění

Ariel Blumenthal

moon

Konečně je ta dlouhá, vlhká a zavirovaná zima za námi. Je tu jaro, a to je v Izraeli časem Velikonoc. Židovský národ se schází u stolu, aby si připomněl ty velké věci, o které šlo při odchodu z Egypta: zproštění otroctví, vysvobození, volnost!

Ani před dvěma tisíciletími tomu nebylo jinak! V onu noc, kdy byl zrazen – večer před ukřižováním - slavil Ješua svou „poslední večeři“, tradiční pesachový seder. Do Jeruzaléma mezitím dorazily zástupy Židů z celého světa. Podle učenců se jich na obrovském prostranství u kolonády Herodova chrámu tísnilo na čtyři sta tisíc. Mnozí z nich se modlili za vysvobození zpod jha římské nadvlády nad Izraelem a Jeruzalémem.

Pro římské mocipány to byla velice napjatá doba. Uvalili svou krutovládu na mnoho království i národů, a většina z nich jistě toužila znovu nabýt svobody.

Pokud ale šlo o tento národ, o židovský lid a judské království, bylo v tom něco jiného. Tito lidé vkládali svou naději v „mesiáše“, v budoucího krále, který národ vysvobodí z pohanského jha a ustaví velké království. Nebyla to jen nějaká účelová ideologie šířená povstalci, která měla lidi vyburcovat ke svržení římské nadvlády. Nikoli, tuto naději Židé sáli s mateřským mlékem jako součást svého náboženství a kultury, která tvořila pravý smysl jejich identity „vyvoleného“ národa. Velikonoce – svátek vysvobození – byla doba, která v sobě slučovala všechny tyto tlaky.

Otázka, kterou Pilát položil Ješuovi při výslechu, odhalila, s čím si dělal největší starosti: „Ty jsi král židovský?“ (Jan 18:33). Výrok velerady, že se Ješua rouhá, protože se prohlašuje za Syna Božího nebo Syna člověka (Mt 26:63-65), nemohl jen tak ignorovat. Piláta – stejně jako Heroda, který nechal v Betlémě povraždit všechny maličké židovské chlapce (Mt 2:16-18) – nejvíce zneklidňovala možnost, že by Ješuovy „mesiášské“ nároky podnítily statisíce Židů ke vzpouře proti Římu. K té nakonec skutečně došlo o třicet let později v letech 68 - 70 n. l. a znovu v letech 133 - 136 n. l.

Právě této mesiášské „ideje“ v osobě „Krále Židů“ se králové a mocnosti tohoto světa děsí nejvíce, protože za nimi je sám satan, „vládce tohoto světa” (Jan 14:30; 2 K 4:4). Satan ví, že je jen jedna osoba, jeden král, jeden vládce, který má autoritu jej spoutat a osvobodit svět od jeho nadvlády – a tím je zaslíbený Mesiáš - Král Izraele, Ješua.

Nyní se při oslavě Velikonoc v Jeruzalémě, v Izraeli a po celém světě nalézáme v době o dva tisíce let později. Mnohé se změnilo, některé věci však zůstávají stále stejné. Za Herodem, Pilátem, Hamanem, Hitlerem a mnoha jinými je nadpřirozená satanská síla nenávisti k Židům. V naší době se jí říká „antisemitismus“. Ve zprávách se dočítáme o náhlém nárůstu antisemitských projevů nenávisti a násilí po celém světě – nejen v Teheránu, nýbrž i v New Yorku, Pittsburghu, Paříži, Londýně atd.

Jako věřící v Bibli můžeme očekávat, že tento trend bude s blížícím se druhým příchodem pokračovat a narůstat. Satan ví, "jak málo času mu zbývá” (Zj 12:12). Izrael, židovský národ a všichni křesťané, kteří vyhlížejí návrat „Krále Židů“ a „Krále králů“, budou v narůstající míře terčem tohoto běsnění. Stejně jako při jeho prvním příchodu, má židovský národ i nyní – v obnoveném národním státě s hlavním městem Jeruzalémem – sehrát svou úlohu při jeho uvítání, až přijde podruhé (Mt 23:37-39).

Přítomnost mesiánských Židů v Jeruzalémě je a nadále bude předmětem velkého duchovního i fyzického boje. Musíme v tom boji stát při sobě, vždyť naše spása je stále blíže (Římanům 13:11)! Kéž nám tedy při oslavách Velikonoc ty velké události exodu připomenou to, co je před námi v nepříliš vzdálené budoucnosti.


Neříkejte COVID-19, říkejte: COVID-18!

covid

Ron Cantor hovoří o situaci v Izraeli v souvislosti s propuknutím pandemie Covid-19.

18 znamená v hebrejštině život! Podporujeme virem zasažené jedince – osamělé maminky, přeživší z holokaustu i organizace, které jim slouží. Dokážete si vyšetřit alespoň 18 amerických dolarů?

Darujte zde!

Anglický snímek lze sledovat s titulky automatického překladu.

Sledujte zde!


Zpět