Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 29/5/2020 Služba Revive Israel

Máte v srdci strach?

Výtah z chystané knihy Ejtana Šiškova: Celým srdcem

group

Po celém světě je závažným vedlejším produktem koronavirové krize strach.

Poslouchal jsem nedávno vášnivý proslov izraelského prezidenta Reuvena Rivlina. Naléhal na občany Izraele, aby se nebáli, nepanikařili a nedávali prostor úzkosti. Zaměřil se na velice akutní nebezpečí, že do našich srdcí začne pronikat strach.

Jenže jak poručit svému srdci v takovém ovzduší nejistoty?  Podnikatelé i zaměstnanci utrpěli velkou ránu. Jaká je naděje do budoucnosti? Jeden izraelský novinář se zmínil o tom, jak velice se tato krize liší od všech jiných, kterým čelíme. „Izraelci … se neradi přiznávají, že jsou vyděšení. Ale já jsem vyděšený.“ (David Brinn, The Jerusalem Post, 16. března 2020).  

[Když už je řeč o strachu, rád bych dodal, že existuje zdravý druh strachu, který nám Bible přímo přikazuje přijmout – totiž bázeň před Hospodinem. Je to vědomí, že Boží moc a autorita je tak děsivě úžasná, že se právem bojíme důsledků hříchu, zla a vzpoury. Je to naše rozechvělé uctívání plné respektu, kdy se setkáváme s vrcholným majestátem.]

Špatný druh strachu je takový, se kterým se ve skutečnosti musíme vypořádat. Může nás mentálně i emocionálně ochromit. Může nás však také pobídnout, abychom se zvedli, zjistili, co je jeho zdrojem a nechali se naplnit vírou a láskou, které nám pomohou jej překonat. Jak se mohu vypořádat se špatným druhem strachu, když se mi – potichu, avšak se smrtícím záměrem – vplíží do srdce?

1. Věz, že Kníže pokoje je s tebou

Byla bouře a hrozilo, že se všichni utopí. Loďka s učedníky měla malou naději, že bouři přečká, protože prudký vítr stále znovu a znovu zaléval člun dalšími vlnami. Ješua přitom spal a byl obdivuhodně klidný. V zoufalé snaze přežít jím zatřásli.  

Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři: ‚Zmlkni, utiš se!‘ I ustal vítr a bylo veliké ticho. Ježíš jim řekl: ‚Proč jste tak ustrašení? Ještě nemáte víru?‘“ (Marek 4:39-40)

Celou jejich situaci změnila přítomnost Mesiáše. Pamatuj, že Bůh dal záruku: „Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu“ (Židům 13:5). 

2. Čel strachu dokonalou láskou

Apoštol Jan přežil vroucí olej jenom proto, aby jej poslali do vyhnanství na ostrov Patmos. A přece se mu dostalo ohromného zjevení Boží lásky. Jan řekl: 

Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání …
My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás“ (1. Janův 4:18-19).

Přepadne-li nás strach, je načase rozběhnout se do náruče našeho Spasitele Pastýře.

3. Během soužení hleď vzhůru!

Již probíhají události času konce. Jedná se o události, které uvádí Bible jako znamení Pánova návratu.
 
Budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes … Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko“ (Lukáš 21:11,28).

Nesmíme zavírat oči před lidským utrpením ani se pod vlivem strachu hroutit. Ješua jasně říká, že se tyto věci budou dít, avšak ukazují na jeho konečný příchod, který přinese pokoj a požehnání pro celou zemi. Až tedy nastanou tyto časy zkoušek a ohrožení života, buďme plni důvěry, že je s námi, a prosme jej, ať si nás použije v životech těch, kdo nám ubližují.

A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku“ (Matouš 28:20).

Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království“ (Lukáš 12:32).


Zpět