Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 19/6/2020 Služba Revive Israel

Nemějte obavy z koronavirových konspirací!

Ron Cantor

hands

[Milí, nepíši proto, abych se komukoli vysmíval. Vytrysklo to ze mne po čase stráveném na modlitbě a se Slovem — ze srdce plného lásky a zájmu o Boží lid.]

Všimněte si, že jsem nenapsal „konspiračních teorií“, nýbrž konspirací jako takových. Pro začátek předpokládejme, že některé nebo všechny potenciální konspirační teorie vůbec nejsou teorie, nýbrž pravda:

Dobrá, a co teď?

Otázka zní: Jak bychom měli zareagovat?
Jaká je reakce křesťanů v Číně na skutečnost, že jejich vláda proti nim konspiruje den co den? Kázat evangelium. Získat tolik lidí, kolik jen jde. Jaká byla Pavlova reakce na pronásledování věřících ze strany Říma? Kázat evangelium. A reakce apoštolů na nezákonnou justiční vraždu Ješuy? Kázat evangelium. Nebo když je zatkli a zbili (Sk 3-4)? Kázat evangelium. Jaká byla poslední Ješuova slova? „Varujte lid před Billem Gatesem?“ Ne, a prosím odpusťte mi, nejde mi zde o to nějak vás nachytat, ale na něco poukázat. Jeho poslední slova byla jít do celého světa a získávat učedníky. Co dělá Pavel v cele? Utápí se v starostech kvůli císaři Neronovi? Ne, pokračuje ve službě skrze svoje dopisy.

Neříkám, že máme ignorovat bezpráví nebo lidi konspirující se zlým záměrem. (Budeme ovšem potřebovat více důkazů než několik příspěvků z Facebooku.)

Národy konspirují

Nemělo by pro nás být překvapením, že nakonec nebudeme moci bez znamení šelmy kupovat ani prodávat. Přijde den, kdy se vlády světa obrátí proti věřícím a budou nás pronásledovat. I když nevěřím, že motivací nynějších doporučení neshromažďovat se ve velkých skupinách je vyvolat uzavření církve, je to dobrá příležitost si to nacvičit, protože ten den určitě přijde! Budou „konspirovat“ proti Bohu a Jeho Mesiáši.

  • Proč se pronárody bouří [jinými slovy: konspirují],
  • proč národy kují marné plány?
  • Srocují se králové země,
  • vládcové se spolu umlouvají
  • proti Hospodinu a pomazanému jeho (Žalm 2:1-2).

Skutečnost, že některé mocnosti konspirují proti Bohu a jeho lidu, není ničím novým či překvapivým. Proroctví o tom hovořila již dávno. Otázka zní: Jsme připraveni?

Příliš často se zuřivých, konspirujících států bojíme víc než Toho, který je stvořil. Dělají-li nám starosti lidské konspirace, jednáme tak, jako by Bůh byl někdo velice malý. Největším ze všech špatných herců, kteří mají přijít, není princ Charles, WHO (nemyslím kapelu, ale Světovou zdravotnickou organizaci) ani dr. Fauci [americký lékař, jeden z předních členů pracovní skupiny Bílého domu pro boj s koronavirem, pozn. překl.], nýbrž antikrist, a ten je pouhou loutkou v Boží ruce. Tři a půl roku se totiž tento mocný muž nebude schopen dotknout Jeruzaléma, poněvadž jej oni dva svědkové, z jejichž úst vyšlehne oheň a kteří budou mít „moc … sužovat zemi všemi možnými pohromami, kdykoliv budou chtít“ [Zj 11:6], budou zadržovat hlásáním Ješuy z jeruzalémského Starého města. Teprve po jejich odchodu (do nebe) na svaté město zaútočí (Za 14:1-2).

Navzdory všem lidským plánům proběhne vše podle Boží vůle. Boha nikdo neošálí (ani pátou generací bezdrátových systémů, ani falešnými vakcínami), právě naopak – tyto věci slouží Jemu, ať o tom vědí nebo ne. Během posledních sedmi let před Ješuovým druhým příchodem budou mít veliké problémy s dosazením svých zlovolných plánů mezi pohromy, zemětřesení a sucha, zatímco věřící se budou těšit ochraně před mnohými z těchto věcí, stejně jako Izraelité během pesachových ran. Bude to pro planetu zemi trýznivá doba.

Povstane národ proti národu a království proti království, budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes. Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat; budou vás vydávat synagógám na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno. To vám bude příležitostí k svědectví.” (Lukáš 21:10-13)

„I pledge my head to heaven“ [gospel Keitha Greena; sloka začíná slovy: „Dávám svou hlavu nebesům do zástavy pro evangelium.“]

Nezajímám se o toho, kdo konspiruje, nýbrž o ty, kteří nejsou připraveni na těžké časy; na pronásledování. Dokonce nyní mnozí prorokují, doufají a modlí se v tom smyslu, že se všichni budeme moci vrátit do normálu – a normální svět znamená 30 000 cenných papírů na burze, výkonnou ekonomiku a plné megasbory.

Chce však Bůh právě tohle? Možná na určitou dobu, do dalších „porodních bolestí“. Samozřejmě pokud žijeme v posledních dnech, návrat do normálu se nebude konat – o kolik méně mne zajímá něčí prorocké slovo nebo vize, o tolik více mne zajímá neochvějné, na sto procent přesné Boží slovo, které říká, že před Ješuovým návratem proběhne doba kataklyzmického utrpení.

My ale chceme, aby vše bylo normální jako dříve. Jiný den jsem mluvil s pastorem jednoho megasboru, ten to pochopil. Sdělil mi však, že všichni jeho kamarádi, pastoři megasborů, říkají: „Nedělej si starosti … brzy se vše vrátí do normálu.“ Anebo, co když Bůh uskutečňuje to, co řekl ve svém slově? V listě Židům 12:26-27 nám říká, „že otřese vším stvořením a promění je, aby zůstalo jen to, co je neotřesitelné“.

Vidím, že brzy nastane doba, kdy Bůh přivodí rozpad některých struktur naší služby. Sebe nevyjímaje – vždyť jen Bůh zná mé srdce a motivy, moje obavy i žárlivost. Jen ať se to všechno rozpadne! Umím si představit, jak se některých pastorů zmocňuje panika, že přijdou o svůj prostor k projevu. Pozor na ty, kteří vám tvrdí, že klíčem k zastavení pohromy je dát dar na jejich službu. Dávání, zvláště v době hladomoru nebo pohromy, je nesmírně důležité, avšak Boží lid byl a je až příliš často manipulován kazateli prosperity. Mám v duchu stále před očima lešení a struktury, které vytvořil člověk, a ničivou kouli nebo zemětřesení, jež to vše srovnává se zemí. A pak na jejich místě povstává cosi krásnějšího – ekklésia, Boží lid. Bylo by možné, že Bůh vysušuje bažinu nejen v politice, nýbrž i v křesťanské službě? Nezačíná snad soud od domu Božího? (1 Pt. 4:17)

Ve vedení rozhodně věřím. Posláním vedoucího však je, „aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby” (Ef 4:11-14), ne aby konal veškerou službu sám. Odhaduji, že nyní díky COVIDu-19 věřící, kteří nejsou členy vedení, slouží více než dříve. Je třeba, abychom byli tomuto světu Ježíšem.

Sám bych byl velmi rád, kdyby se věci vrátily do původního stavu. Žilo se mi dobře. Náš malý turistický podnik přišel asi o 20 tisíc amerických dolarů … zatím. Ale jak to řekl Keith Green: „Dávám svou hlavu nebesům do zástavy pro evangelium.“ Koho mám kromě Ježíše? On odstraňuje vše ostatní. Jistě, je to děsivé, avšak já prahnu po Jeho slávě. On se nevrátí pro nevěstu, která je roztržitá, nýbrž pro takovou, která po něm touží.

(Posledních pár odstavců jsem psal se slzami, v svaté bázni a s chvěním.)
Ješua to nazývá počátkem porodních bolestí (Mt 24:8). Těm z vás, které jste rodily, nemusím vykládat, že porodní bolesti či stahy přicházejí ve vlnách. Slouží mamince jako signál, že miminko je na cestě. Vypovídají o dvou věcech:

  • za prvé, že to nakonec poleví, ale ne na dlouho. Přijdou další přívaly bolesti v podobě věcí, o kterých mluvil Ješua: zemětřesení, hladomory, války i pohromy a samozřejmě pronásledování.
  • za druhé, že porodní bolesti skončí porodem. Blížíme se ke slavnému Tisíciletému království, kde, jak napsal můj drahý přítel Marc Chopinsky, který je teď s Ješuou, On bude vládnout nad celou zemí. Každá matka vám řekne, že jakmile je děťátko na světě, porodní bolesti se rychle stanou vzdálenou vzpomínkou.

A co tedy máme dělat?

Namísto soustředění se na konspirační teorie (dokonce i kdyby byly pravdivé) se máme:

1) připravit na to, co přichází. Nemyslím tím zásobit se vodou, nýbrž připravit se emocionálně a duchovně. Musíme se učit žít nadpřirozeně, jako žil v době sucha Elijáš. Právě o tom nám Ježíš řekl:
Neděste se … Vezměte si k srdci, abyste si předem nepřipravovali, jak se budete hájit.“ (Lukáš 21:9.14)

Proč nám to říká? Protože lidská srdce selžou. U Matouše 24:10 opravdu říká, že se lidé dokonce rozhněvají na Boha a odpadnou: „A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět.“ Porodní bolest je pro nás znamením, abychom bděli a připravovali se. Modlili se a hledali Boha. A nalezli bezpečí v něm. První část citátu se týká celosvětových událostí, druhá našeho zatýkání pro víru. To se opravdu bude dít.

2) radovat a prožívat vzrušení. V promluvě o příznacích doby konce nám Ješua podává – chcete-li to tak nazvat – vakcínu proti pohromě „paniky“:
Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“ (Lukáš 21:28)

Pojďme za Bohem tak, jako nikdy předtím!

Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: ‚Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil!

Kde je, smrti, tvé vítězství?
Kde je, smrti, tvá zbraň?‘

Zbraní smrti je hřích a hřích má svou moc ze zákona.
Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista! (1. Korintským 15:51-57)


Celosvětové vysílání 05 | Naživo z Izraele

worship

Vítáme vás při našem společném uctívání Ješuy z Jeruzaléma až na sám konec země. Chválicí skupina Revive Israel vás uvede do jeho přítomnosti. Ariel Blumenthal a Ron Cantor vám budou žehnat povzbuzením. Prosím, sdělte to přátelům, ať se požehnání dotýká stále více lidí.

Nyní sledujte!


Zpět