Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 26/6/2020 Služba Revive Israel

Útěk před soužením?

Ašer Intrater*

city

Mluvíme-li o „soužení“, myslí hned mnoho lidí na scénáře z doby konce. Je však třeba zaměřit se i na náš obecný postoj k protivenství. Jak má normální věřící v čase soužení reagovat?

Řecké novosmluvní slovo thlipsis se překládá jako soužení, útok, trápení, úzkost, pronásledování, břímě a tlak. V textu se vyskytuje pětačtyřicetkrát.

Z jednoduchého přehledu odkazů:

  • Třicet osm textů mluví o posile, pomoci, povzbuzení a vysvobození v časech protivenství
  • Sedm jich je zřejmě pro tuto otázku irelevantních
  • ANI JEDNOU nenajdeme slib, že se věřící nesetká s protivenstvím nebo že jej Bůh odejme ze světa, aby se s protivenstvím nemusel vypořádat (!)

Ekvivalentem řeckého slova thlipsis je v hebrejštině cárá. To se překládá jako „trápení, útok, protivenství, úzkostné soužení, tíseň.“ V zákoně (Tóře) a prorocích je třiasedmdesátkrát. Zde je opět stručný přehled:

  • Šedesát devět textů mluví o úpění k Bohu, ochraně, záchraně a posile v časech soužení.  
  • Tři se k tomu zřejmě nevztahují
  • Jeden příklad, kdy je útok zamezen nebo se mu lze vyhnout

Mnoho žalmových modliteb je o úpění k Bohu během protivenství. Hebrejským pojetím spásy je záchrana, pokání, očištění během útoků nepřítele.

Nejsme sami
Jedním z aspektů naší víry je, že se učíme vypořádat s dobami soužení. Bůh je v takových dobách obzvláště přítomen (Žalm 46:2, 91:15). Kultura převažující ve světě je nemravná, proto je jisté, že pro lidi, kteří chtějí chodit ve spravedlnosti, je střet s potížemi normálním a nutným zážitkem.

Jednou z věcí, které mi působí starost v učení o „vytržení před velkým soužením“, je nejen jeho nepřesná eschatologie, ale obecný postoj k vypořádání s protivenstvím. Víra nám pomáhá uprostřed potíží. Bůh zachraňuje během zkoušek a soužení. Charakter se rozvíjí tím, že se vírou a trpělivostí vyrovnáváme s těžkými situacemi. Doprovodným jevem probuzení bývá často pronásledování.

Jakým jste semenem?
Kdo neví, jak reagovat na protivenství, bude jako druhé semeno v Ješuově podobenství u Matouše 13:21: (Slovo) nezakořenilo v něm a je nestálý: když přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadá.“ 

Kázání typu „vytržení před velkým soužením“ i „pouhé utěšování“ vytvářejí věřící bez kořene a charakteru, kteří nebudou schopni za těžkých dnů, které jsou před námi, vytrvat. Mnozí, tak jako v Ješuově podobenství, rychle odpadnou. Pro naše pokolení je svrchovaně důležité reagovat na protivenství vírou a vědět, že Bůh má moc každý den zachraňovat.

Skutky 14:22 – „Všude tam posilovali učedníky a povzbuzovali je, aby vytrvali ve víře; říkali jim: ‚Musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království.‘“

Poselství celé Bible nám pro časy protivenství dává obrovskou sílu. Máme vítězství uprostřed těžkostí – vůbec ne to, že bychom se protivenství vyhnuli.

*Pozn. vydavatele: tento materiál uvádíme znovu z archivu roku 2017, protože se nám zdá relevantní vůči aktuálnímu dění.


Uctívání v hebrejštině – zvláštní vydání celosvětového vysílání 

worship

Doufáme, že pro vás toto vydání chval a uctívání v hebrejštině bude požehnáním.

Sledujte


Zpět