Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 17/7/2020 Služba Revive Israel

Nový postoj pro těžké časy

Ašer Intrater

hand

Vstupujeme do svým způsobem nových a těžkých časů. Připadá mi, že je nám jako věřícím v Ješuu třeba většího porozumění, jak se vyrovnávat se zkouškami a souženími.

Konečnou Boží vůlí pro nás je život v hmotném zabezpečení. V závěru Bible vidíme, že už nikdy nebude bolesti, prokletí ani slz (Zjevení 21:4).

V současnosti však mají lidé tendenci se od Boha odvracet v době prosperity a obracet se k němu v těžkých dobách. Zdá se, že nevěřící  lidé projevují méně zájmu slyšet o Bohu v době, když věci jdou hladce, a že jsou otevřenější, když věci jdou ztěžka.

I my, oddaní věřící, býváme v době, kdy je vše snadné, méně horliví a zaobíráme se více světskými a tělesnými záležitostmi. Při střetu s obtížemi jsme více nakloněni pokoře, čistotě, modlitbě a jednotě.

Při větším výskytu vnějších potíží vzniká větší zájem o duchovní záležitosti. Tímto tajemným způsobem se těžké časy mohou stát požehnáním. Těžké časy jsou částečně Božím soudem; tento soud je jeho milostí, neboť jím chce nevěřící i věřící přitáhnout blíže k sobě.

Bůh si nepřeje naše utrpení. Vidí však, že se lidé v dobách utrpení dostávají duchovně dál. Měřítkem požehnání není jen hmotný blahobyt, nýbrž také duchovní ryzost.

Je proto třeba, abychom v těžkých časech vyhlíželi pozitivní požehnání a Boží záměr. Potřebujeme uprostřed zkoušek a soužení rozpoznat Boží svrchovanost a jeho spravedlivé soudy.

Na konci časů začne Boží lid Boha chválit zvláště za to, že jeho soudy jsou spravedlivé. To je pro většinu z nás významná změna postoje.

  • Zjevení 11:17-18 – „Dobrořečíme tobě, Pane Bože … přišel hněv tvůj, čas, abys soudil mrtvé, odměnil své služebníky…“
  • Zjevení 15:4 – „Neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo…"
  • Zjevení 16:7 – „Ano … pravé a spravedlivé jsou tvé soudy…“
  • Zjevení 19:2 - „Protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy!…"

Při příchodu těžkostí je zde Boží strana a strana démonická. Současně existují dvě protichůdné pravdy. Je třeba, abychom je uprostřed těžkostí rozpoznali a poddali se té, která je od Boha; pak budeme moci odolat té, která od Boha není, a postavit se jí na odpor.

Jakub 4:7 – Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás (viz též 1. Petrův 5:6-9).
Vidíme-li těžké časy v ekonomice, politice a veřejném zdraví, je třeba, abychom v této situaci rozpoznali milostivý Boží soud, jehož cílem je přivést nás k pokoře, která Bohu umožní nás uzdravit a obnovit náš národ.

2. Paralipomenon 7:13-14 – Uzavřu-li nebesa, takže nebude deště, přikážu-li kobylkám, aby hubily zemi, pošlu-li na svůj lid mor, a můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.

Ve 13. verši si všimněte, že Pán přebírá plnou odpovědnost jako původce těžké situace. Ta je pojata jako Boží soud nad hříchem. (Pro lidi není vzhledem k jejich špatnému jednání snadné v těžkostech Boží soud rozeznat.) Záměr soudu je určen nám; má nás vést k tomu, abychom činili pokání a vrátili se zpátky k Němu.

Budeme-li činit pokání, Bůh slibuje, že vše uzdraví. Řešení ekonomické situace nespočívá v ekonomice. Řešení není v rukou většiny lidstva, které nezná Boha, nýbrž v rukou společenství víry. Pokud budeme činit pokání a hledat Boha, On vnější problém uzdraví.
Podobně řešení politické situace nespočívá v politice, nýbrž v modlitbě. Vyřešení zdravotního problému není v rukou ministerstva zdravotnictví, nýbrž v našem návratu k Němu. Božím záměrem je spasit hříšníky a očistit svaté. Když se to bude dít, On snadno zajistí hmotné požehnání.

Daniel prorokuje o soužení v posledních časech a o určitém období, kdy bude vládnout antikrist.

Daniel 11:31 - 33.35 – Jeho paže se napřáhnou a znesvětí svatyni i pevnost, vymýtí každodenní oběť a dají tam ohyzdnou modlu pustošitele. Ty, kteří jednají svévolně vůči smlouvě, přivede úlisnostmi k rouhání. Avšak lid, ti, kteří se znají ke svému Bohu, zůstanou pevní a budou podle toho jednat. Prozíraví v lidu budou poučovat mnohé, ale budou po nějaký čas klesat pod mečem a plamenem, zajetím a loupeží. Někteří z prozíravých budou klesat, budou zkoušeni, tříbeni a běleni pro dobu konce, totiž do jistého času.

Síly zla zničí téměř vše. Právě v té době však uvěří mnoho lidí a Boží lid bude pročištěn a přetaven. Během hrozného pronásledování zesílí v duchu a ve víře.

Za obecného blahobytu je vítězný postoj snadný. Je to jako sledovat sportovní mužstvo v televizi. Skutečné vítězství však spočívá v překonání zkoušek a soužení. V dobách požehnání jsme vítězové; máme-li víru uprostřed obtíží, jsme více než vítězové.

Římanům 8:35.37 – Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? … Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.

Bůh chce, abychom přemáhali a vítězili. Posílá nás do těžkostí; jde s námi; vyučuje, povzbuzuje a pomáhá nám. Pokud se uprostřed těch těžkostí držíme Boží lásky, posiluje nás to ve víře a kuje jako ocel. Tím zakoušíme v těžkých časech větší požehnání než v době, kdy jde vše zlehka.

Změňme svůj postoj k časům zkoušek a soužení. Vidíme Boží ruku. Poddáváme se Boží vůli a jeho záměru, který je skryt za těžkostmi. Dovolujeme Bohu, aby nás očišťoval a pokořoval. Držíme se jeho lásky. Projevujeme víru uprostřed zkoušek. Bůh bude pracovat v našich srdcích a poté na srdcích lidí kolem nás.

Jakub 1:2-4 – Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků.

Vidíme-li uprostřed zkoušek pozitivní Boží záměry, můžeme v tom všem vidět požehnání a radost. Přináší to víru. Přináší to nový postoj víry, abychom uprostřed zkoušek a soužení zvítězili.


Celosvětové vysílání z Izraele naživo

worship

Uctívejte a přijměte dnešní mocné poselství od našeho týmu Revive Israel. Dostává se nám požehnání v podobě spojení s Boží rodinou po celé zemi. Sdílejte prosím odkaz se svými přáteli. Pomůže nám to oslovit více lidí, které je třeba povzbudit a posloužit jim. „Ty jsi ten Svatý, jenž trůní obklopen chválami Izraele.“ Žalm 22:4

Sledujte!


Zpět