Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 24/7/2020 Služba Revive Israel

Smrt a vzkříšení ve všem

Ašer Intrater

plant

Písmo napsali různí lidé vesměs inspirovaní Duchem svatým. Proto má každá kniha odlišný sloh, ale stejný základní námět. Mluví o různých dějinných situacích v příslušných pokoleních, ale všechny ukazují k témuž věčnému plánu.

Ústřední postavou všech knih Písma, od Genese po Zjevení, je Ješua (Ježíš), Syn Boží a syn Davidův (Římanům 1:2-4). Je zjeven v zákoně a prorocích jako anděl Hospodinův a v evangeliích jako Mesiáš.

Ústřední událostí všech Písem je Ješuova smrt a vzkříšení. Tato událost je již předznamenána v zákoně a prorocích a probíhá v evangeliích. Ješuova smrt a vzkříšení byly naplánovány a předurčeny před stvořením světa (Zjevení 13:8, 1. Petrův 1:20)
Vše v přírodě a v dějinách je odrazem tématu smrti a vzkříšení.

  • Astronomie – v měsíčním cyklu trvajícím jeden kalendářní měsíc jako by luna umírala a znovu se vracela k životu. Hebrejské slovo pro měsíc (chodeš) má týž kořen jako slovo „nový“ (chadaš). Po každodenním západu slunce obloha zčerná, a každého jitra ji opět zaplaví světlo.
  • Zemědělství – život každé rostliny probíhá tak, že semeno musí padnout do země a zemřít; pak ožije a přinese více plodů. Nyní vše v přírodě trpí, v Božím království však dojde k jeho osvobození a obnově (Římanům 8:19-22). Když jíme masitou stravu, musí živé zvíře obětovat svůj život, abychom my mohli žít dál (Genesis 3:21).
  • Umění – ve filmech, literatuře, malířství a ve všech tvůrčích odvětvích umění najdeme téma hrdiny ochotného dát svůj život pro záchranu nevinného, načež dojde k jeho vzrušujícímu návratu. Židovský umělec Marc Chagall vytvořil řadu obrazů srovnávajících ukřižování s holokaustem. Totéž srovnání je námětem sochařského cyklu „Fontána slz“ (www.castingseeds.com). Dokonce i čarodějnický seriál Harry Potter má hrdinu, který pro záchranu přátel v londýnské čtvrti King’s Cross obětuje život a je poté vzkříšen.
  • Lidské tělo – Bůh ustanovil, aby každý večer naše tělo ulehlo, aby leželo několik hodin bez hnutí ve tmě a za úsvitu aby opět vstalo, jako kdyby se vracelo do života. První modlitba, kterou se zbožný Žid modlí každého jitra, přirovnává procitnutí ke vzkříšení.
  • Duchovní život – každý znovuzrozený křesťan ví, že zdrojem jeho znovuzrození a duchovního života je ztotožnění s Ješuovým ukřižováním (Galatským 2:20). Obřad ponoření do vody symbolizuje pohřeb a vzkříšení (Římanům 6:4). Při službě Pánu obvykle zakoušíme „smrt určité vize a její opětovné narození“.
  • Kněžská služba Lévijců – kněží v chrámě přinášeli denně zvířecí oběti, při kterých zvíře je symbolem Mesiáše umírajícího za usmíření našich hříchů a poté vstávajícího z mrtvých (Leviticus 16).
  • Dějiny Izraele – izraelský národ prochází záhubou, vyhnanstvím, opětovným shromážděním a obnovou – jak v biblických, tak v moderních dějinách. Vyhnanství židovského lidu se přirovnává k zakoušení smrti (Pláč) a obnova národa se přirovnává ke vzkříšení (Ezechiel 37).

Podobnost Ješuova ukřižování a vzkříšení se záhubou a obnovou Izraele je klíčem k pochopení tajemství Božího království. Model smrti a obnovy v přírodě nám pomáhá porozumět Božímu stvoření.

Smrt a vzkříšení byla zkušeností mnoha hrdinů Písma. Izáka otec spoutal na oltáři a vlastně jej obětoval. Josef byl symbolicky zabit, vhozen do jámy i do žaláře a nakonec povstal, aby řídil stát. Samsonův zážitek se podobal ukřižování. Daniela uvrhli do lví jámy a druhý den se z ní zase dostal ven. Jonáš prožil v rybím břiše situaci blízkou smrti a poté návrat do života.

V Tóře, v prorocích i v Nové smlouvě je smrt a vzkříšení průběžným námětem a pomáhá nám pochopit, jaký je plán Písem od začátku až do konce.


Celosvětové vysílání naživo z Izraele

worship

Z Izraele znějí chvály, proroctví, modlitby i kázání. Přidejte se k nám a prožijte čas povzbuzení, budování i útěchy v Duchu svatém. Prosím, povězte o tomto vysílání přátelům. Čím více lidí oslovíme, tím více jich můžeme požehnat.

Sledujte!


Zpět