Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 9/10/2020 Služba Revive Israel

Zpravodaj – říjen 2020

Milý příteli Revive Israel,

Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným – Žalm 9:10

Poprvé v dějinách byla v Izraeli většina veřejných oslav podzimních svátků podle Levitiku 23 zrušena. Znamená to, že je přísně omezeno či zakázáno shromažďování v synagogách a setkání širší rodiny. Důvod? Alarmující druhá vlna nákaz COVID19, která si po celé zemi vynutila uzavírku na nepředvídatelnou dobu.

fruit

Dychtíme po vašich modlitbách! Vidíme totiž, jak v celém národě narůstají obavy o duševní zdraví i hospodářství, hněv a beznaděj.

Matka samoživitelka, která musí (opět) učit čtyři děti sama doma, řekla: „Cítím se, jako kdyby mi někdo držel hlavu pod vodou.“

woman

Modlete se prosím, ať nad národem a nad každým, kdo má pocit přidušenosti a přetíženosti, zavane Duch svatý. Kéž je to skutečný „stanovený čas“, kdy Izrael bude hledat svého Ješuu (spásu) jako NIKDY předtím.


Akce podzimních svátků „Příprava příbytku“ naživo

Během letošních podzimních svátků jsme se přidali k celosvětové rodině ze Strážců pro národy a oddělili si čas na modlitby za to, aby si  Pán ve svém Těle na zemi vybudoval svůj příbytek. Konala se celkem čtyři online shromáždění, vždy jednou týdně: viděli jsme, jak se shromažďují statisíce představitelů kmenů, národů, pokolení i jazyků od končin země, spojeni v duchu, v souladu s Jeho svatými záměry, které pro nás má v této kritické hodině.

Do kontextu svátků - Dne troubení (Jom Terúá), Dne smíření (Jom kippúr), Svátku stánků (Sukot) a následujícího Osmého dne (Šmini aceret) – bylo od východu až na západ vetkáno pokání za naše národy, prorocká prohlášení, pokora, úcta, láska i uctívání.

Navzdory celosvětovým otřesům Pán věrně působí – očišťuje nás, sjednocuje, vystrojuje a řadí bok po boku. Modlíme se, aby na nás toto posvěcující období zanechalo znamení, že jsme lidem Páně, který se dá rozpoznat podle víry a lásky, protože Jeho příchod je blízko.

Čtyřdílný cyklus v mnoha různých jazycích můžete sledovat ZDE.


Nová platforma pro učednictví a evangelizaci Izraelců

Juval a Valérie Janajovi

Začalo to během koronavirových omezení, která postihla veřejná shromáždění. Společně s několika dalšími z Revive Israel a s přáteli jsme se pustili do kultivace nevelkého území pro farmu několik set metrů od našich kanceláří. Má se stát základnou pro naše vlastní učednictví a pro evangelizaci Izraelců.

people

Náhle se tu naskytla příležitost viditelně realizovat naši dlouholetou vizi. Nyní vám, společně se společenstvím Revive Israel, s radostí oznamujeme úspěšné završení usilovné učednické práce „Čtyřicet dní ohně“, která proběhla v srpnu a v září. Mezi štábem a účastníky se během dne, kdy členy štábu zaměstnaly jiné služební povinnosti, zapojilo do činnosti deset lidí. Činnost zahrnovala uctívání, biblickou výuku, práci na farmě, službu v kuchyni a každý týden byl též vyhrazen určitý čas pro službu nuzným Izraelcům, například mužům a ženám z řad telavivských bezdomovců.

Čtyřicet dní strávili s Bohem na poušti Mojžíš, Elijáš i Ješua.

Některé dny přesahovala teplota 38oC, ale oheň, který jsme vyhlíželi, nebyl fyzický. Každý jsme otevřeli svůj život pro Boží oheň, aby v něm konal své dílo, aby v nás každý den ve chvílích věnovaných uctívání a Božímu slovu i v každodenním životě ve společenství působil Duch svatý, a to i při drobných třenicích a mrzutostech, které jsou pro nás zkouškou a vynášejí na světlo vše, co je nečisté.

Juri, jeden z účastníků, vypráví: „Lidé mne varovali, že práce na farmě bude těžká, ale ve skutečnosti to bylo dobré. Naučil jsem se používat krumpáč a motyku a budovat terasová políčka – to se dařilo jen Boží milostí! A osvojil jsem si schopnost dělat to s radostí a úsměvem – vždyť od Boha dostávám dar v podobě jeho stvoření…Tohle jsem teda nečekal. Dokonce ani vstávání v pět ráno nebylo tak špatné, a ráno jsme při snídani nad hrnkem kávy sdíleli Boží slovo. Člověk dostává zjevení. Vykopáváním starých kořenů z půdy jako bych se zbavoval špatných kořenů v srdci. Když jsem viděl, jak Tal láme obrovské balvany, připomnělo mi to, jak Boží slovo dokáže prolomit všelijaké duchovní překážky v mém životě (Jeremjáš 23:29). Rád bych býval pokračoval ještě dalších čtyřicet dní.“

P.S. S radostí vám tu zprávu předáváme. Zůstaňte vyladěni na aktuality o učednictví a evangelizaci. Vás všechny, kteří to máte na srdci, zveme s prosbou, abyste se na této nové základně podíleli jako dárci [tikkun.tv/40-days-of-fire/]. Zvláště děkujeme těm, kteří už modlitebně i finančně zasévali!


Aktuality z Domu Netanelových (Bejt Netanel)

Jak je dobré v této době, kdy lidé prožívají tolik úzkosti kvůli příjmu a koronaviru, vědět, že našeho Boha v nebesích nic z toho nezaskočí a že má vše dokonale pod kontrolou. Je to zároveň skvělá příležitost ukazovat jeho pokoj a lásku,“ říká Ráchel Netanelová. Gilad a Ráchel z naší partnerské služby Beit Netanel mají právě v těchto těžkých časech mnoho příležitostí ke sdílení.

 

Gilad and Rachel

Během posledních dvou měsíců měli ve svých domech v jeruzalémské čtvrti Ejn Karem a ve vsi Cukim na návštěvě nejméně pět skupin a jednotlivců.

Jejich branami prošlo více než sto padesát lidí, a nikdo z nich neodešel, aniž by slyšel alespoň část evangelia. Bohu buď sláva!

Mohou se podělit o mnoho příběhů. Jednou večer Ráchel u jídla vysvětlovala, jak je Mesiáš důležitý. Bible říká, že za hřích se platí, a přesto rabíni potřebu oběti vyloučili. Někteří z hostů se ptali: „Co musíme udělat, abychom byli spaseni?“ Vysvětlila jim, že je třeba uvěřit, vyznat hříchy a poprosit Boha, aby jim ukázal pravdu. Posluchači byli velmi zamyšlení a ptali se, zda mohou zase přijít. Prosím, modlete se, ať v srdcích těchto vzácných lidí pučí nová setba.

Ráchelin syn Chajim dal do místních novin inzerát a pozval celou vesnici i okolí do uměleckého střediska v Cukim, kde má svoji kliniku. Tyto pouštní obce nemají zábavy jako lidé ve městech. Žádné velkoprodejny, synagogy ani restaurace … Takže když se něco otevře, přijde každý.

house

Připravili jsme spoustu kuskusu a přišlo přes sto lidí! Po pohoštění jsme společně poseděli a sdíleli svá svědectví o Ješuovi. Ti lidé jsou většinou světští nebo opustili judaismus. Jsou otevření pro všechno duchovní.“

village

Modlete se s námi, ať slovo Páně padne na DOBROU PŮDU a dovrší své záměry.


Seznamte se s týmem: Greta Mavrová

Greta

Greta, emisarka Tikkun-Revive, je řecko-kyperského původu a vyrostla v židovské obci v městě New Yorku. V roce 1982 se jí Bůh mocně zjevil a přenesl ji z království tmy do království světla. O pár let později do jejího života dramaticky zasáhl Ježíš jako ŽIDOVSKÝ velekněz, který vzal na sebe hříchy Židů i pohanů. Po mnoha letech života v Izraeli ji Pán vyslal do Řecka, kde slouží dodnes, aby pomáhala Židům a (řeckým) pohanům stát bok po boku jako jeden nový člověk.

"Dochází ke sjednocení: Jáfet vstupuje do stanů Šémových – jedná se o plnost pohanů, která bude Izrael provokovat k žárlivosti. Tak bude spasen celý Izrael. Tato slova, prorokovaná apoštolem Pavlem, začal Bůh v této oblasti plnit a za našich dnů dochází k naplnění. Já a můj tým zde v Řecku stavíme v Duchu a projevuje se to ve fyzickém světě. Už jsme zažili mnohá vítězství.“ 

map

Greta vysvětluje, že ve východním Středomoří stále zuří boje. Islámské Turecko se snaží zabránit jak tomuto sjednocení, tak i vybudování nejdelšího plynovodu a elektrického vedení na světě. Bůh islámu se projevuje jako bůh invaze a dobývání. Bůh Izraele se zjevuje jako Bůh smlouvy a zaslíbení. Duch islámu říká: „Dobudeme-li země, bude naše.“ Bůh Izraele praví: „Zaslibuji-li zemi, je vaše.“ Země přichází skrze smluvní zaslíbení, nikoli dobýváním a invazí.

Prosím, modlete se s Gretou a jejím týmem – i za ně – aby v biblických zemích pro Jeho slávu zvítězily Boží záměry.


Porodní bolesti- Ron Cantor

book

Jakmile si lidé v březnu 2020 začali uvědomovat, že koronavirus je skutečný a mohl by mít ničivý účinek, zaslechl jsem při modlitbě jasně slova: „BUĎTE PŘIPRAVENI.“ Okamžitě jsem věděl, co tím Bůh chce říci: Nastávají těžké časy. Instinktivně jsem si otevřel Matouše 24, kde Ješua přichází se svým učením o časech konce. Vyskočil na mne 8. verš: „To všechno bude počátek porodních bolestí.“ (Český studijní překlad)

Porodní bolesti přicházejí ve vlnách. Právě když si každý myslel, že se situace začíná zlepšovat, propukl koronavirus znovu. V porovnání s tím, co má teprve přijít, jsou tyto vlny malé.

Během následujících dvou měsíců mi Bůh začal vkládat do mysli kapitoly knihy. Je to však více než jenom nějaká kniha, je to povzbuzení a přísné varování pro nadcházející dny. Přijmete-li toto poselství, může zachránit vaši duši...doslovně. Na obzoru je velké probuzení, avšak i pronásledování. Žel, většina lidí není připravena.

Proto jsem napsal „Porodní bolesti“ – jako varování lidem, aby se připravili a abychom tak byli společně vystrojeni. Pro toho, kdo vzal na sebe kříž a zemřel sám sobě, bude čas konce vzrušující. Pro ty, kteří se snaží zachránit si život, bude toto období děsivé. Sám Ježíš řekl: „Mnozí se odvrátí od víry.“

Nechci, abyste k nim patřili.

Knihu si můžete objednat zde

BOHU PATŘÍ VŠECHNA SLÁVA!


Zpět