Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 23/10/2020 Služba Revive Israel

Modlitba za marnotratné syny a dcery

Ašer Intrater

men

Marnotratným synem či dcerou je člověk, kterého milujeme, který poznal Pána, a přece se od něj odvrátil k pokušením tohoto světa. Za takového se můžeme modlit jen s určitým omezením, protože jeho sovobodná vůle se staví proti Bohu. Protože Bůh k víře nikoho nenutí, můžeme svolávat na pomoc všechny přirozené i nadpřirozené faktory, aby dotyčnému pomohly navrátit se k Boží lásce.

Jak podotkla Ruth Bell Grahamová v kapitole „Marnotratné děti a ti, kteří je milují“ (Zaměřeno na rodinu - Focus on the Family, 1991, str. 150) – ani kdybyste procházeli hnízdem sršňů, nepřimělo by vás to jít proti své svobodné vůli, pouze byste mohli být ochotni uprchnout. Zde je pár biblických strategií pro modlitbu:

1. Hloží - trnitý plot (Ozeáš 2:8) – Ozeášovi Bůh řekl, aby se oženil s prostopášnou ženou, která jej bude podvádět. Pak jej poučil, ať se modlí za nepříjemné okolnosti, které jeho ženě zahradí cestu k hříchu. Tato modlitba pomohla Ozeášovi porozumět Božím pocitům, když ho lidstvo zrazuje.

2. Provázky milování (Ozeáš 11:4) – Bůh i nadále prokazuje hřešícím lidem laskavost v naději, že je opět přitáhne k sobě. Je třeba, abychom si nepřestávali vzájemně prokazovat pozitivní milost a modlit se, aby Pán přiváděl marnotratným dětem do cesty jiné lidi, kteří jim projeví soucit, který je přivede zpět k Boží lásce.

3. Citlivé svědomí (2. Korintským 4:2) – Božská pravda se projevuje v lidském svědomí. Modlíme se za aktivaci vnitřního smyslu marnotratných dětí pro to, co je správné a co nesprávné, aby poznaly rozdíl mezi morálním a nemorálním.

4. Spoutání satanské zaslepenosti (2. Korintským 4:4) – Hřích je do té míry prost jakékoli logiky, že jej vždy doprovázejí nějaké lži, jimiž ďábel hříšníka klame. To je obzvláště bolestivé, protože lži v sobě často zahrnují i pomluvy očerňující právě ty, kteří se za marnotratné dítě modlí anebo představují v jeho životě spravedlivou autoritu.

5. Andělé, kteří zahradí cestu (Numeri 22:22) – Jako Bůh poslal anděla, aby se Bileámovi postavil do cesty za hříchem, můžeme i my prosit o anděla, který odradí naše milé od cesty k hříchu. Třeba je od ní neodvrátí, ale znechutí jim ji.

6. Andělé k jejich ochraně (2. Královská 6) – Jako se Elíša modlil, aby jeho služebník uviděl, že kolem nich jsou strážní andělé, můžeme se i my modlit za ochranu našich milých před nebezpečím, jemuž jsou vystaveni kvůli svému hříchu.

7. Aby se od nich vzdálili démoni (Mt 15:22) - Kananejská žena se modlila za svou dceru, která se sama za sebe modlit nemohla, a démon ji opustil. Tam šlo o nemoc, ne o hřích; v případě modlitby za vysvobození svévolně hřešícího člověka je proto naše autorita menší. Máme však přinejmenším možnost aktivitu démonů omezit.

8. Vylití Ducha svatého (Jóel 2:28) – Bude vylit nejen na oddané věřící, nýbrž na všeliké tělo. Tedy i na naše vzpurné přátele a rodinné příslušníky. Oheň Ducha může na něčím těle vyvolat palčivou bolest, je to ale pořád lepší, než kdyby na dotyčného vůbec nezapůsobil.

9. Připomínky od Ducha svatého (Jan 14:26) – Ješua se modlil, aby Duch svatý připomínal učedníkům, čemu je učil. Takovou schopnost Duch svatý má. U člověka, který učení Páně poznal, ale žije jako odpadlík, se můžeme modlit, aby mu Duch svatý připomínal, co v minulosti slyšel, i když se v současnosti o tyto věci nezajímá.

10. Znechucení žádostivosti (Numeri 11:20-34) – Bůh dal dětem Izraele maso, po kterém dychtily, ale ještě během jídla lidé prožili znechucení. Většina marnotratných dětí se od Boha odvrací kvůli žádostivosti těla. Můžeme se modlit, aby pro ně tyto choutky ztratily přitažlivost.

11. Znechucení u smilníků (2. Samuelova 13:15) – Jakmile se Amnón Támary zmocnil, ihned se mu žádost změnila ve zlomyslný chtíč. Mnoho odpadlíků jejich takzvaní „milenci“ odvrhnou. Modlete se, aby je jejich partneři v neřesti opravdu odvrhli a odhalili jim tak rozdíl mezi chtíčem a láskou.

12. Změna směru, kterým se ubírá jejich srdce (Přísloví 21:1) – Bůh podle Bible dokáže změnit směr, jímž se ubírá královo srdce , stejně jako obrací tok řeky. Nad svou vůlí má každý svrchovanou autoritu, Bůh však má své cesty, jak na člověka zapůsobit a přesvědčit jej, aby učinil správné rozhodnutí.

13. Nechat je jít svou cestou (Soudců 14:4) – I když hřích NIKDY není Boží vůlí, Bůh někdy dovolí, aby si marnotratné dítě vyrazilo do světa, protože to patří k Božímu plánu většího dobra. Je možné, že se takový mladý člověk dosud závisející na víře druhého potřebuje dostat mimo jeho vliv, aby si sám či sama určila, čemu bude věřit. Ani biblickému marnotratnému synu jeho otec v odchodu nebránil.

14. „Zjevení v prasečím chlívku“ (Lukáš 15) – Nastane okamžik, kdy marnotratný syn v situaci, kdy vše promrhal, „půjde do sebe“ a uvědomí si, že by mu bylo mu lépe, kdyby se vrátil k Otci. Můžeme se modlit, aby k takovému zjevení došlo co nejdříve. A také bychom měli všemožně zajistit, aby marnotratné dítě vědělo, že bude kdykoli vítán/vítána zpět s otevřenou náručí.

15. Zkáza těla (1. Korintským 5:5) – Pavel se modlil, aby byli zatvrzelí hříšníci vydáni satanu, následkem čehož budou nuceni se potýkat s ničivými důsledky svého hříchu a to je přivede ke spáse duše. Děti ze zbožných rodin obvykle něco „postihne“ hned na začátku jejich hříšného směřování. Je to součást Boží milosti, která jim má pomoci k pokání.

16. Sami se posvěcujte (Jan 17:19) – Je třeba, abychom jako přátelé a příbuzní marnotratných dětí vyvinuli mimořádné úsilí a zachovali si obzvláště čisté srdce. Čistota našeho srdce jim přímo či nepřímo pomůže, aby čistotu svého srdce opět nalezli i oni.

17. Otče, odpusť jim (Lukáš 23:34) – Mnohé činy, kterých se takový marnotratník dopouští, dělá s plným vědomím. Určité jejich procento však vždy koná z neznalosti, ošálen pokušeními světa. Vyprošujeme jim Boží odpuštění, a to ještě dříve, než sami nastoupí cestu pokání. Mějte se na pozoru, ať vůči někomu z těch, na něž jste „vynaložili“ lásku, nezahořknete. Nenechte si srdce zaneřádit záští.

I při bolesti a obavách máme žít ve víře. Věříme že to, za co se modlíme, se opravdu stane (Marek 11:23). Je mnoho zaslíbení, která naše děti přivedou zpátky domů a k Pánu (Jeremiáš 31:17, Izajáš 49:25). Vyhlašujme je ve víře!

Poté, co jsme vykonali a promodlili vše, co jsme mohli, stůjme pevně (Efezským 6:11-14). Mám na mysli tu dlouhou řadu let, kdy si byl Jákob „jist“, že Josef je po smrti. Byla to nesnesitelná situace. A pak poznal, že Josef žije! Ať vypadá situace sebehůř, Bůh je vždy věrný.


Celosvětové vysílání 20. října 2020

worship

Připojte se k našemu celosvětovému vysílání. Užijte si uctívání a zaposlouchejte se do dobře načasovaných slov našeho týmu Revive Israel. V Izraeli sice platí zákaz vycházení, ale technika nám dosud umožňuje se setkávat. Podělte se prosím o toto živé vysílání s přáteli.

Sledujte!


Zpět