Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 13/11/2020 Služba Revive Israel

Chopit se meče?

Ašer Intrater

sword

Bible rozlišuje pojmy „chopit se zbraně“ a „nosit zbraň“. Pochopení tohoto rozdílu má velký vliv na dnešní politickou situaci.

Dochází k moderním případům zneužívání zbraní policií, někdy se dokonce zdá, že došlo k zabití člověka či k vraždě. Na druhé straně se vyskytují moderní případy bezzákonnosti v podobě plenění a zločinů. A současně se objevují hromadné protesty usilující o obecné postavení policie mimo zákon.

V Evropě propuká nová vlna teroristických útoků ze strany islámských extremistů a poté násilné protesty, když policie zasáhne, aby tento teror zastavila. V Arménii a Ázerbájdžánu probíhá mezikulturní boj spojený s vměšováním Turecka.

I když jsou všechny tyto události složité a je těžké jim porozumět, stojí za to všímat si některých biblických principů a snažit se na jejich základě rozlišovat.

Ješua (Ježíš) učedníky varoval: „Všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou” – Matouš 26:52. Boží království se nenastoluje ozbrojenou vzpourou. „Chopit se meče“ v této souvislosti znamená užívat zbraní bez podřízení se zákonem ustanovené policii či armádě. Takto se zbraní používá ke svržení vlády.

Zásada podřízení se zákonem dané autoritě

Podle biblického principu musí být moc vždy podřízena zákonné autoritě. Zbraně jsou druhem moci a musí podléhat legitimní vládě.

V době zničení druhého chrámu (pokolení Ješuových učedníků) přerostly bojůvky zélótů ve vzpouru proti Římské říši. Vypadalo to sice vlastenecky, sionisticky a mesiánsky, ale nebylo to od Boha. I v pokoleních před Ješuou a po něm docházelo k válkám a vzpourám. Lze je srovnat se vzbouřenci v době Jeremjášově, kteří povstali proti Babylónské říši a dokonce zabili Gedaljáše, ustanoveného guvernérem Judska (Jeremjáš 41). Nesprávně zaměřená náboženská horlivost může opravdu skončit přivoláním Božího hněvu.

Ješua kázal o nastolení Božího království (Jan 18:33-37). Toto království však nelze nastolit pomocí nabitých zbraní, nýbrž kázáním lásky, svatosti a kříže, jež budou působit na srdce lidí.

Naproti tomu zákonem ustanovená policie a vojenské síly plní ve společnosti Bohem nařízenou úlohu: slouží k ochraně lidí před zločinci a před nepřáteli. „Vždyť je Božím služebníkem k tvému dobru ... nenese meč nadarmo” – Římanům 13:4. 

Většina komunity mesiánských věřících v Izraeli slouží v izraelské armádě a podporuje ji. Považujeme to za součást naší služby Bohu a národu. Jedním z příznačných rysů teroristických skupin je to, že odmítají podřídit své zbraně autoritě, dokonce i autoritě své vlastní vlády.

Policie má zbraně a zločinci je mají také. Morálně to však není jedno a totéž. Neznamená to ovšem, že vládu nelze zavrhnout. Je-li vláda zlá, jsou zlé i její ozbrojené síly.

Soudem nad zlou vládou a jejími ozbrojenými silami může být válka. Je však rozdíl mezi zlou vládou, kterou je třeba svrhnout, a potřebou mít nad sebou legitimní vládu, která vyžaduje podřízenost a vládne zbraněmi.

Jakmile se Izrael stal státem, přišel premiér Ben Gurion s požadavkem, že všechny nezávislé ozbrojené složky uvnitř Izraele musí vydat své zbraně nově utvářené izraelské armádě. Při proslulém incidentu s lodí Altalenou dokonce nařídil toto plavidlo pod velením Menachema Begina bombardovat a potopit proto, že se loď se svými zbraněmi odmítla podřídit vládě.

Jednotlivci, kteří vlastní zbraně pro osobní obranu proti nebezpečí, to je úplně jiná otázka. Omezené užívání zbraní pro osobní sebeobranu a ochranu Ješua schvaloval. Lukáš 22:36; 38 – „Řekl jim: ‚Nyní však, kdo má měšec, vezmi jej a stejně tak i mošnu; kdo nemá, prodej plášť a kup si meč.‘ … Oni řekli: ‚Pane, tu jsou dva meče.‘ Na to jim řekl: ‚To stačí.‘“

Rozumím tomu tak, že to znamená, že by takové malé množství zbraní bylo určeno jen pro sebeobranu, a ne pro ozbrojené povstání s cílem svrhnout vládu či uspíšit příchod Božího království. Vykládám si to jako právo občanů na sebeobranu pomocí nošení zbraně, zatímco ozbrojená vzpoura občanským právem není.

Když to shrnu, biblický postoj je následující:

  1. Odsuzuje ozbrojenou vzpouru, anarchii a užívání zbraní k zločinnosti.
  2. Podporuje legitimní užívání zbraní policií a armádou, jimž vláda svěřila autoritu.
  3. Policie a armáda se musí řídit zákony čestnosti, spravedlnosti a „čistoty“ zbraní.
  4. Omezené osobní užívání zbraní pro osobní obranu je legitimní a někdy nezbytné.

Rozpoznávání rozdílu mezi legitimním a nelegitimním užíváním zbraní má klíčový význam pro pochopení současných politických konfliktů.


Celosvětové vysílání 12. listopadu 2020

worship

Připojte se a prožijte chvíli uctívání a aktuálního slova od našeho týmu v Izraeli. Vždycky se na ten čas s vámi těšíme. Prosíme vás zdvořile, podělte se o toto vysílání s přáteli a rodinou. Čím více lidí zasáhneme, tím více jich bude požehnáno!

Sledujte!


Zpět