>
Inne artykuly

logo

O┼╝ywienia Ministerstw Izrael

Ogólnoświatowe Przebudzenie W Czasach Ostatecznych
© 2 Listopad, 2007 Asher Intrater

Wiele lat temu napisałem artykuł zatytułowany: ”Drugie wylanie Ducha Świętego.” Rozmyślałem nad przebudzeniem opisanym w Dziejach Apostolskich, rozdz. 2, i zauważyłem ze Szymon Piotr przedstawił je jako spełnienie proroctwa z Księgi Joela.

Dzieje 2:16-21
Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela:
„I stanie się w ostateczne dni, że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze, i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny; Nawet i na sługi moje i służebnice moje wyleję w owych dniach Ducha mego i prorokować będą. … Słońce przemieni się w ciemność a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Pański, wielki i wspaniały.“

Proroctwo opisane przez Joela nie wypełniło się jednak w pełnym wymiarze za czasów Społeczności Mesjańskiej pierwszego wieku. Pierwszą kwestią jest wielkość wylania Ducha. Joel opisywał ogólnoświatowe wylanie Ducha– „na wszelkie ciało” – nie tylko na mieszkańców Jerozolimy. Drugą kwestią jest czas – „zanim nadejdzie dzień Pański”.  Tym „dniem” jest Drugie Przyjście Jeszui (Jezusa). Przebudzenie pierwszego wieku miało miejsce tuż po Pierwszym Przyjściu, podczas gdy to drugie nastąpi dokładnie tuż przed Drugim Przyjściem.

Zatem co miał  na myśli Piotr kiedy powiedział: „tutaj jest to co było zapowiedziane przez proroka Joela“? Miał na myśli, że dowiadczyli w Jerozolimie tego samego wylania Ducha, które będzie miało miejsce w czasach ostatecznych – jednak ogarnie nie tylko Jerozolimę ale cały świat. To tak, jak gdyby mieli obozowe ognisko, które przeradza się w pożar całego lasu. To ten sam ogień, lecz większy zasięg; to samo doświadczenie lecz inny rozmiar i czas.

W Dziejach Apostolskich (2 rozdział) Duch Święty został wylany z większa mocą niż to miało miejsce w Ewangeliach. Np. kiedy kobieta chora na krwotok została uzdrowiona przez dotkniecie szaty Jeszui (Jezusa) duchowa moc była jak iskra elektryczna przeskakująca z niego na nią. Kiedy jednak 120 osób zgromadziło się na jednym miejscu w poranek Szawuot (Zielonych Świąt), byli jakby „masą krytyczną” eksplozji nuklearnej. To tak jakby zanjąc i używając tylko elektryczności odkryć energię atomową.

Wylanie Ducha podczas przebudzenia w czasach ostatecznych będzie niczym następny poziom duchowej mocy. Rozróżniamy 2 rodzaje energii nuklearnej. Pierwsza nazywa się „rozszczepienie”- powstaje przez rozszczepienie jądra. Druga to „połączenie” – powstaje przez scalenie jądra.
Przebudzenie pierwszego wieku było „rozszczepieniem”, po którym uczniowie rozproszyli się  poza Jerozolimę, głosząc ewangelię całemu światu. Przebudzenie ostatniego wieku będzie jak „scalenie”, które spowoduje powrót Jeszui do Jerozolimy i ustanowienie Jego Królestwa na ziemi. Z punktu widzenia fizyki zjawisko scalania jest potężniejsze niż rozszczepienia. Podobnie jest z przebudzeniem w czasach ostatecznych – będzie ono potężniejsze niż to, które miało miejsce podczas pierwszych Zielonych Świąt.

UWAGA: Przywódcy Judy w czasach ostatecznych są przyrównani do „garnka na ogniu” (Zachariasz 12:6). Od tego starożytnego hebrajskiego słowa pochodzi dzisiejsze określenie „reaktor nuklearny”.

Potężniejsza moc przebudzenia w czasach ostatecznych ma związek z „resztką” Mesjanicznej Społeczności Żydowskiej w Izraelu. Szaul (Paweł) wspomina o tym w –

Rzymian 11:12, 15
Bo jeśli ich upadek (Izraela) stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż bardziej ich pełnia!
Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych?

Mesjaniczne przebudzenie w czasach ostatecznych będzie nie tylko potężniejsze niż to opisane w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale;  będzie ono czymś znacznie większym („o ileż bardziej“). Tak jak przebudzenie pierwszego wieku spowodowało, że ewangelia rozeszła się na cały świat – tak również ewangelia w czasach ostatecznych przyniesie zmartwychwstanie świętych – „powstanie do życia z martwych”.

Poprzez porównanie 2 rozdziału Dziejów Apostolskich z 11 rozdziałem Listu do Rzymian dostrzegamy, iż Mesjaniczna Społeczność Żydowska w Jerozolimie – „resztka” – będzie katalizatorem przebudzenia w czasach ostatecznych tak jak to było w dzień Zielonych Świąt.

Dlaczego jest to niezbędne dla tej Mesjanicznej resztki w Jerozolimie aby być centrum przebudzenia światowego? Dlaczego nie może to być po prostu ogólnoświatowe wylanie bez żadnego punktu strategicznego czy głównego miejsca? Odpowiedź jest prosta: Dlatego, że głównym celem przebudzenia w czasach ostatecznych jest zapoczątkowanie Drugiego Przyjścia Jeszui; a On powraca do Jerozolimy. Dlatego przebudzenie musi skupiać się na Jerozolimie i jest z nią tak powiązane. W pierwszym wieku moc została wysłana z Jerozolimy na cały świat. W ostatnim wieku powróci do niej.

Dlaczego zatem to ogólnoświatowe przebudzenie musi być powiązane z Mesjanicznymi Żydami? Dlaczego nie może to być uniwersalne wylanie na Kościół, bez odniesienia do „Żyda lub Greka” (Gal 3:28)?
Dlatego, że Jeszua obiecał powrócić dopiero wtedy, gdy Żydzi w Jerozolimie będą gotowi powitać go jako Króla (Mat 23: 37-39).
Jak mogłoby rozpocząć się Powtórne Przyjście gdyby w Jerozolimie nie było wierzących Żydów, którzy przyjęliby go z powrotem?

Wznoszona na całym świecie modlitwa za Mesjańską resztkę w Izraelu jest również modlitwą o światowe przebudzenie i o powrót Jeszui. Mesjańska resztka, światowe przebudzenie i powrót Jeszui są wzajemnie powiązane i współzależne od siebie.

Jeszcze jeden dowód na to, że „resztka – przebudzenie – powrót” są ze sobą powiązane znajduje się w proroctwie cytowanym z Księgi Joela przez Piotra. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich odnotowuje to proroctwo – jednak  z pominięciem ostatniego wiersza, który wyjaśnia, że przebudzenie czasów ostatecznych odbędzie się pod jednym warunkiem:

Joel 3:5
Gdyż na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie – (dosłownie: ocalona resztka przyp. tłum.) jak rzekł Pan – a wśród pozostałych przy życiu będą ci, których powoła Pan.

Pośród tych Żydów w Izraelu którzy przeżyli Holokaust, Islamski Dżihad i ucisk czasów ostatecznych znajdować się będzie Mesjańska resztka wiary. Będzie tak z powodu „powołania“ Pańskiego nad nimi, tak że warunki przebudzenia czasów ostatecznych będą spełnione. Kiedy oni będą gotowi wtedy dokona się wielkie wylanie Ducha na wszelkie ciało. Jest to jeden z powodów, dla których wszyscy jesteśmy powołani do modlitwy za „resztkę pozostałych przy życiu”.

UWAGA: Światowe przebudzenie dni ostatecznych będzie głównym tematem programu „The Call” zaplanowanego w Izraelu na Maj 2008 w którym bierzemy udział, współpracując z IHOP Kansas City, God TV, Mesjańską Wspólnotą Żydowską w Izraelu i z wieloma kluczowymi liderami prorockimi na świecie. Proszę módlcie się za to wydarzenie.


Inne artykuły - 2007

Inne artykuły