>
Inne artykuly

logo

O┼╝ywienia Ministerstw Izrael

Przebudzenie – Resztka – Powrót
© 30 Styczeń 2008 Asher Intrater

Nasze biblijne proirytety odnoszące się do czasów ostatecznych mogą być wyrażone w trzech słowach: przebudzenie, resztka i powrót. Mówiąc „przebudzenie“ mam na myśli wielkie wylanie Ducha Świętego na całym świecie:

Dzieje Apostolskie 2:17 (Joela 3:1) – „I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało…

Mówiąc „resztka“ mam na myśli odbudowanie Żydowskiej społeczności Mesjanicznej –  czyli wierzących w Yeshuę (Jezusa), którzy są spośród narodu Izraelskiego.

Joela 3:5 – „Bo na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie (dosłownie: ocalona resztka), a wśród pozostałych przy życiu będą ci, których powoła Pan.“

Rzymian 11:5 – „Podobnie i teraz pozostała resztka według wyboru łaski.“

Przebudzenie w I wieku naszej ery miało miejsce tylko pośród wybranej resztki Izraela. Przebudzenie ostatniego wieku będzie miało miejsce zarówno w Izraelu jak i na całym świecie. Wylanie Ducha w czasach ostatecznych może być postrzegane jako zakończenie czy „finał“ przebudzenia, które rozpoczęło się w 33 roku naszej ery.

Poprzez „powrót“ rozumiem  Drugie Przyjście Yeshuy (Jezusa). Tak jak Pierwsze Wylanie Ducha (Zielone Święta) miało miejsce zaraz po Pierwszym Przyjściu Yeshuy -  tak Drugie Wylanie Ducha będzie miało miejsce tuż przed Jego Drugim Przyjściem.

Dzieje Apostolskie 2:20 – „… zanim przyjdzie dzień Pański wielki i wspaniały.“

Ogólnoświatowe przebudzenie jest oczywiście powiązane z Mesjaniczną resztką wierzących spośród Izraela. Dlaczego? – Ponieważ Yeshua powróci do Jerozolimy.

Zasada „przebudzenie – resztka – powrót“ jest przedstawiona w Dziejach Apostolskich, w rozdziale 1 i 2.

Dzieje Apostolskie 1:6, 8 – „Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? …Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.“

Jeśli będziemy wykonywać to co Yeshua nam zlecił w powyższych słowach – rezultatem będzie Wielkie Prezbudzenie. I to przebudzenie jest powiązane z Mesjaniczną resztką Izraela. Nie tylko pod względem politycznym królestwo Izraela będzie odbudowane (przywrócone) ale także pod względem duchowym. To duchowe królestwo opiera się na Mesjanicznych Żydach; wierzących spośród narodu Izraelskiego.

Wielkie posłannictwo (werset 8) oraz odbudowanie królestwa Izraela (werset 6) prowadzą do ponownego przyjścia Yeshuy (werset 11):

Dzieje Apostolskie 1:11 – „Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba.“

Yeshua wstąpił do nieba z Góry Oliwnej i również tam staną Jego stopy, kiedy ponownie przyjdzie na ziemię (Zachariasza 14:4). W tym samym mieście, w którym został ukrzyżowany, gdy przyszedł po raz pierwszy – Yeshua będzie ukoronowany, gdy przyjdzie po raz drugi.

„Przebudzenie – resztka – powrót“ są opisane również w Objawieniu Jana. Ogólnoświatowe wylanie Ducha i żniwa są opisane następująco:

Objawienie Jana 7:9 – „Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków…“

Mesjaniczna resztka jest opisana tak:

Objawienie Jana 7:4 – „… sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich.“

Wielki, niezliczony tłum oraz opieczętowana resztka zapoczątkowują Drugie Przyjście Yeshuy:

Objawienie Jana 19:11 – „I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten który na nim siedział…“

Schemat „przebudzenie – resztka – powrót“ pojawia się jeszcze w wielu innych miejscach Pisma – np. w Rzymian 11, Efezjan 2, Izajasz 40-66, księgach: Estery i Rut – i jest podsumowaniem Bożego planu dla Izraela i Kościoła w Królestwie Mesjasza.

Nazywam to również „ podwójnym warunkiem wstępnym“ dla drugiego przyjścia. Ewangelia o Bożym Królestwie musi być zwiastowana wszystkim narodom, zanim nadejdzie koniec (Ew.Mateusza 24:14). Również nie ujrzymy Yeshuy aż Żydzi w Jerozolimie powitają Go i zawołają „Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana.“ (Ew.Mateusza 23:39).

Ten biblijny schemat jest bardzo ważny nie tylko z powodu właściwej interpretacji ale przede wszystkim z powodu praktycznej strategii w służbie. To nie tylko teologia ale nasza metodologia. Z jednej strony pragniemy głosić Ewangelię, czynić innych uczniami oraz zakładać zbory w Izraelu. Z drugiej strony modlimy się o narody, pragniemy wyposażać i wspierać Kościół a także wysyłać żydowskich wierzących jako królewskich emisariuszy na cały świat. (Iz. 2:2-4; 42:6; 49:6).

Przez wiele lat, wielu spośród nas Mesjanicznych Żydów głosiło o „resztce“ pomijając przy tym ogólnoświatowe przebudzenie. Natomiast wielu pełnych Ducha Chrześcijan miało wizję wielkiego „przebudzenia“ na całym świecie, nie przywiązując uwagi do resztki spośród Izraela. Jakkolwiek - obydwa są ze sobą spojone i nierozerwalne przez powrót Yeshuy.

Wierzę, że Bóg więcej nie pozwoli, aby „proroczy – apostolscy“ chrześcijanie „pomijali“ Mesjaniczną resztkę z Izraela. Wierzę również, że Bóg nie dopuści do tego, żeby Mesjaniczni Żydzi pomijali swój udział i oddanie sprawie ogólnoświatowego przebudzenia. On sam wszczepił nas w siebie nawzajem dla chwały Yeshuy i Jego Królestwa, które będzie ustanowione na ziemi. (Zachariasz 14:9; Efezjan 1:10).


Inne artykuły - 2008

Inne artykuły