>
Inne artykuly

logo

O┼╝ywienia Ministerstw Izrael
On nadchodzi
©Styczeń 18, 2009 Asher Intrater

W Ewangeliach Jeszua (Jezus) często mówił o swoim powtórnym przyjściu. Czasem używał do tego przypowieści (np. o przenicy i kąkolu, o sieci, mądrych i głupich pannach, o uczcie weselnej, o talentach, o dzierżawcach winnicy, o kozłach i owcach).

Trzy razy Jeszua bezpośrednio powiedział o swoim przyjściu w chwale: 1) zapowiadając swoją śmierć. 2) w kazaniu na Górze Oliwnej, oraz 3) zeznając przed Radą Najwyższą.

1) Mat. 16:27 – Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego.

Jeszua po raz drugi przyjdzie w mocy i chwale – a nie jak wówczas, gdy przyszedł w słabości, by zostać ukrzyżowanym. Przybędzie z armią aniołów – jest to przywilej, z którego Jeszua nie skorzystał wcześniej (Mat. 26:53). W przeciwieństwie do tego, co stało się, gdy przyszedł po raz pierwszy – by zostać skazanym na krzyż i wziąć na siebie potępienie – Jeszua przyjdzie abysądzić.

2) Mat. 24:30-31 – (...) i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach z nieba z wielką mocą i chwałą, i pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

W tym wersecie możemy ujrzeć główne tematy powtórnego przyjścia: moc i chwała, zastępy aniołów, zgromadzenie wszystkiech świętych. Kazanie Jeszuy wygłoszone na Górze Oliwnej jest fundamentalnym nauczaniem na temat czasów ostatecznych. W tym kazaniu porównuje On swoje powtórne przyjście do potopu z czasów Noego czy zniszczenia Sodomy.

Jeszua odnosi się również do wielu starotestamentowych proroctw, dotyczących czasów ostatecznych (Daniel, Joel, Zachariasz, Izajasz, Jeremiasz), pokazując jak spójne jest jego powtórne przyjście z nauczniem hebrajskich proroków.

3) Mat. 26.64 – ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach z nieba.

Rada Najwyższa zapytała Jeszuę, czy jest Mesjaszem, Synem żywego Boga. Jego odpowiedzią było: zgodnie z tym, co mówi Psalm 110 o Mesjaszu siedzącym po prawicy Boga, aż Jego nieprzyjaciele staną się podnóżkiem pod Jego stopami, oraz z księgi Daniela 7, gdzie opisano jak na obłokach niebieskich przyszedł Syn Człowieczy i stanął przed Odwiecznym Bogiem: te wersety dotyczą mnie. Odniósł się do nich jako arcykapłan, wzywając ich, by uwierzyli w pisma.

Czas jest bliski

Nigdy wcześniej w historii wszystkie elementy, niezbędne do wypełnienia się proroctw dotyczących czasów ostatecznych, nie były na swoich miejscach. Dziś mamy światowy kryzys ekonomiczny i bankowy, wraz z całym jego systemem. Jest federacja wszystkich narodów, połączona w jedną organizację (ONZ). Jest ogólnoświatowa religia, która promuje zupełny upadek Izraela, głosząc nawet, że każdy, kto zabije żyda wykonuje służbę Bożą (Islam). Są różne, skrajnie ortodoksyjne sekty żydowskie w Izraelu, oczekujące rychłego przyjścia króla – mesjasza, co może prowadzić do wypełnienia słów wypowiedzianych przez Jeszuę: będzie wielu fałszywych proroków i mesjaszów (Mat.24:4, 24).
Z drugiej, pozytywnej strony ewangelia rozchodzi się po całym świecie, szczegónie w Chinach, Indiach, czy Afryce. Prowdopodobne jest, że wielki nakaz misyjny Jeszuy zostanie wypełniony jeszcze w obecnie żyjącym pokoleniu. Ponadto, mesjaniczna garstka w Izraelu, choć ciągle niewielkich rozmiarów, rośnie i umacnia się z każdym dniem.

Mat. 24:32, 34 – A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato... Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.

Drzewo figowe to Izrael. Powrócił do życia po prawie dwóch tysiącach lat śmierci
i wygnania. Czym są mięknące gałęzie? Jesienią 2000r. wielu z nas, którzy głosimy w Izraelu ewangelię, zauważyliśmy zmianę w sercach ludzi. Ich serca zaczynają mięknąć. Zaczynają słuchać. A czym są liście? Dziś mamy w Izraelu ponad 100 Mesjanicznych społeczności.  I choć większość z nich jest jeszcze mała, to każda z nich jest jak mały pączek, który dopiero się rozwija. Według takiej interpretacji, Jeszua powróci jeszcze w tym pokoleniu.

Mar. 1:15 – Czas się wypełnił. Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzczie w ewangelię.

Całe przesłanie Pisma Świętego odnosi się do każdego pokolenia. Jednak staje się szczególnie pilne i istotne w kontekście pewnych historycznych okoliczności, w których jest głoszone. Proroctwa są uniwersalne, jednak zawsze jest szczególny moment ich wypełnienia. Jeremiasz głosił przed zniszczeniem świątyni. Ezdrasz głosił przed odbudowaniem świątyni. Jan Chrzciciel głosił przed pierwszym przyjściem Jeszuy. My mamy głosić przed drugim przyjściem Jeszuy.

Czas jest bliski – bardziej, niż przez ostatnie 2000 lat. Wszystkie niezbędne elementy i okoliczności, bez których nie ma mowy o przyjściu Jeszuy i Jego Królestwa – zaczynają wypełnieć się na naszych oczach.

Piszę to, gdy kończą się działania wojenne w Strefie Gazy. Jako wierzący żydzi w Izraelu widzimy ogromny atak demoniczny. Liberalne media przekręcają celowo informacje. Muzłumanie nienawidzą nas, bo jesteśmy żydami. Ortodoksyjni żydzi prześladują nas, bo wierzymy w Jeszuę. Mat. 24:22 – gdyby te dni nie były skrócone, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Podczas gdy celowo wzbudza się w ludziach współczucie wobec wszystkich, którzy ucierpieli w tej wojnie, napięcia i konflikty na całym świecie nadal wzrastają. Możemy spodziewać się wojen, w których zginą miliony ludzi.

Psalm 96:13 – (...) Przed obliczem Pana, bo idzie! Zaiste idzie, by osądzić ziemię. Będzie sądził sprawiedliwie, a ludy według swej wierności.

Ten werset podsumowuje przesłanie o powtórnym przyjściu. Jeszua nadchodzi. Nadchodzi jako sędzia. Jego wyrok będzie sprawiedliwy.

Jeszua kończy kazanie na Górze Oliwnej ostrzeżeniem: bądźcie gotowi. Mat. 24:44 – Dlatego nawet wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, ktorej się nie domyślacie. On przyjdzie. To nie ulega wątpliwości. Pytanie jest inne: Czy będziemy gotowi?


Inne artykuły - 2009

Inne artykuły