>
Inne artykuly

logo

O┼╝ywienia Ministerstw Izrael
Wizyta Papieża
13 maja, 2009, Asher Intrater

Podczas swojej niedawnej wizyty w Izraelu, Papież kilkakrotnie wypowiadał się pozytywnie o Kościele Katolickim i Żydach. Wszystkie wypowiedzi poruszały problem zaangażowania w pojednanie z narodem Żydowskim, postawę obronną wobec negacji Holokaustu, potępienie antysemityzmu, oraz protest wobec niedawnej, ostrej krytyki wyrażonej przez szejka Al Tamimi wobec Izraela.

Niestety liberalna, świecka prasa Izraelska zwarła szeregi z ultra ortodoksyjnymi rabinami Żydowskimi i ostro skrytykowała Papieża za „oszczędne” wypowiedzi.


Proszę módlcie się o stanowczą reakcję większości Izraelczyków na tą krytykę – aby dzięki temu, pozytywne efekty papieskiej wizyty mogły zostać utrwalone.

Artykuł:
Sprzymierzeni na Powtórne Przyjście
©13 maja, 2009, Asher Intrater

Obecnie w świecie dużo się mówi na temat właściwego „zjednoczenia” w Ciele Mesjasza. Zgadzam się z tym – musimy dążyć do przymierza w duchu, duszy i ciele. Musimy być zjednoczeni z wolą Bożą. Musimy być również zjednoczeni w kwestii powtórnego przyjścia Jeszuy (Jezusa). Być zjednoczonym znaczy być „gotowym”. Musimy być zjednoczeni i gotowi na powtórne przyjście ZANIM ono nastąpi.

"Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi" - Mateusz 17:11
" I bedzie gloszona ta ewangelia o Krlestwie po calej ziemi na swiadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec" - Mateusz 24:14
"I oblubienica jego przygotowala sie" - Objawienie 19:7

Aby ciało Chrystusa było gotowe na powtórne przyjście, musi być ono właściwie zjednoczone z Mesjanicznym ciałem Żydowskim w Izraelu.
Dlaczego? Jeszua powraca do Jerozolimy. On nie powraca do miasta w sensie geograficznym, lecz do grupy ludzi którzy w nim mieszkają. Oto powód dla którego powiedział : "Nie ujrzycie mnie odtad, az powiecie: Blogoslawiony, ktry przychodzi w imieniu Panskim" Mateusz 23:39.

Jerozolima jest miastem nadanym przez Boga Królowi Dawidowi i jego potomkom. Jeszua będzie rządził z Jerozolimy ponieważ On sam jest potomkiem Dawida. Jego deklaracja,  że nie powróci dopóki lud Jerozolimy go nie uzna oparta jest na Bożym przymierzu z Dawidem.
II Samuela 7:12,16. Ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twego łona, i utrwalę twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki. (...) I trwać będzie twój dom i twoje królestwo na wieki przede mną; tron twój też utwierdzony będzie na wieki.

Bóg obiecał Dawidowi, że to z jego nasienia pochodzić będzie Mesjasz i że będzie On rządził światem z Jerozolimy. Tekst z Mateusza 23 oparty jest na tekście z II Samuela 7. Jeszua związany jest przymierzem z Dawidem i jego potomstwem, które nie może zostać zgładzone.

Z powodu bliskości powtórnego przyjścia Bóg pociąga ciało Chrystusa w kierunku właściwego zjednoczenia z ciałem Mesjanicznym. Bożą wolą jest również aby Mesjaniczne ciało było właściwie zjednoczone z Kościołem na świecie. Z tego też powodu niektórzy z nas udadzą się w przyszłym miesiącu do Hong Kongu aby wziąć udział w konferencji Call2All („Wezwanie dla wszystkich”)

W tym tygodniu mieliśmy wspaniały czas z arabskimi braćmi w Chrystusie, którzy dzielą się ewangelią w Iraku, Arabii Saudyjskiej i na terenach Automomii Palestyńskiej. Modlimy się za nich i wspieramy ich jak tylko się da. Nie możemy robić tego co oni, lecz chcemy trwać z nimi w przymierzu.

Kiedy Kardynał Ratzinger (Papież Benedykt XVI) spotkał się z liderami Mesjańskimi z organizacji „Toward Jerusalem ” (Zwróceni w stronę Jerozolimy) powiedział: ”Jeżeli jesteście tymi za których się podajecie, to musimy być bliżej powtórnego przyjścia niż mi się zdawało”.

Lojalność wynikająca ze zobowiązania pokazuje czym naprawdę jest przymierze. Oto kilka przykładów: na ile ja trwam w przymierzu z Jeszuą na tyle pragnę przenosić ten wzór na moje relacje z każdym kto w Niego wierzy; zawarłem przymierze małżeńskie tylko z jedną kobietą, moją żoną Betty. To przymierze ma wpływ na moje relacje z innymi kobietami.

Nie możemy trwać w bezpośrednim przymierzu z każdym. Podobieństwa przyciągają się. Mamy więc naturalną więź z tymi którzy są apostolscy lub profetyczni, fundamentalni bądź charyzmatyczni, optują za przebudzeniem lub odnową. To może być mała cząstka w całym ciele Chrystusa, lecz jest to „strumień” który współtworzymy. Nie wystarczy że kościoły natchnione Duchem Świętym po prostu połączą się z Izraelskimi politykami czy rabinami.

Obecni liderzy społeczności „El Shaddai” w Maryland (w której Betty i ja byliśmy pierwszymi pastorami w latach 80-tych) przypominają wszystkim członkom, że według nich, ważne jest by pozostawali w ścisłej relacji z trwającą w Jeszui , mówiącą po Hebrajski, apostolską, natchnioną Duchem Świętym, Mesjaniczną Żydowską resztką w Izraelu. Nie jesteśmy organem władzy w tej społeczności - oni wiedzą że to przymierze jest częścią ich tożsamości.

Bóg zawsze będzie lojalny wobec swoich sprzymierzeńców. To odnosi się również do sprzymierzeńców z linii Dawida i Lewitów.  W ślad za pierwszymi rozdziałami Ewangelii Mateusza i Łukasza, musimy zrozumieć że Józef (przybrany ojciec Jeszui) był potomkiem Dawida, natomiast Jan Chrzciciel potomkiem Arona. Z punktu widzenia przymierza Józef był prawowitym królem Izraela, a Jan najwyższym kapłanem swojego pokolenia. Zanim nastanie powtórne przyjście, w Jrozolimie znajdzie się resztka pokolenia Aarona, która uwierzy w Jeszuę – tak jak to było w pierwszym wieku (Dzieje 6:7).

W naszej społeczności w Jerozolimie mamy około 12 członków, którzy są potomkami Aarona i Lewiego. Każdego tygodnia prosimy ich by podnosili swoje ręce i błogosławili zgromadzenie błogosławieństwem Aarona z księgi Liczb 6:24-26. Podczas ostatniego spotkania z ewangelistami arabskimi , jeden z członków naszego zespołu, który jest potomkiem Aarona modlił się nad nimi tym błogosławieństwem po Hebrajsku ( a potem śpiewał nad nimi w językach).

Prawdziwi wierzący na całym świecie będą współdziałali jako duchowi kapłani w modlitwie, uwielbieniu i prorokowaniu. Połączmy się w tym kapłańskim wstawiennictwie Jeszui – jak mówi Ewangelia Jana  - aby ciało było jednością, tak jak On i Ojciec są jedno.

Proszę MÓDLCIE SIĘ o naszą nieustanna służbę ewangelizacyjną wśród rdzennej społeczności Izraela, zakładanie Mesjanicznych kongregacji, szkoleniowe centrum uczniostwa, profetyczne uwielbienie i warty modlitewne w języku hebrajskim oraz pomoc finansowa dla potrzebujących.


Inne artykuły - 2009

Inne artykuły