>
Inne artykuly

logo

O┼╝ywienia Ministerstw Izrael
Obama i Netanjahu
20 maja 2009 Asher Intrater

Spotkania Obamy i Netanjahu nie przyniosły rozstrzygnięcia poruszanych przez nich kwestii i jest to dokładnie to, czego mogliśmy się spodziewać w obecnym czasie. Stanowisko Stanów Zjednoczonych wydaje się zmieniać z wiernego sojusznika Izraela na neutralnego mediatora pomiędzy Izraelem a narodami islamskimi. Innymi słowy, w chwili obecnej żaden naród nie deklaruje się jako sojusznik Izraela. Ta sytuacja ukazuje nam wyzwanie dla międzynarodowego ciała Mesjasza – dla tych, którzy są prawdziwie wierzącymi w Jeszuę (Jezusa) i Boga Biblii. Są oni jedynymi, którzy mogą pozostać lojalnymi wobec biblijnych przymierzy.

Istota stanowiska Netanjahu przedstawia się następująco: Izrael jest za kontynuowaniem rozmów w sprawie pokoju, ale muszą być one oparte na realnym kompromisie, a nie na ustępstwach jedynie ze strony Izraela.

Jeden ze sloganów międzynarodowej presji na Izrael to „Ziemia za pokój”: Izrael powinien zrezygnować z większych obszarów ziemi w zamian za pokój z narodami islamskimi. Całkowita powierzchnia Bliskiego Wschodu wynosi 13 500 000 km2. Powierzchnia Izraela to 22 000 km2. Twierdzenie, iż kluczem do pokoju dla grupy posiadającej 22 tysiące km2 jest oddanie ziemi grupie będącej w posiadaniu 13,5 miliona km2 nie ma dla mnie sensu.


Ziemia będzie napełniona Jego Chwałą
© 20 maja 2009 Asher Intrater

Oto 5 biblijnych obietnic mówiących o tym, że pewnego dnia cała ziemia będzie napełniona chwałą Bożą:

IV Mojżeszowa 14:21 – Cała ziemia będzie napełniona chwałą Pana
Izajasz 6:3 – Cała ziemia jest pełna Jego chwały
Izajasz 11:9 – Ziemia będzie pełna poznania Pana
Habakuk 2:14 – Ziemia będzie napełniona poznaniem chwały Pana
Psalm 72:19 – Niech cała ziemia będzie napełniona Jego Chwałą

Miałem ostatnio sen, w którym zobaczyłem początek napełniania ziemi obecnością Bożą. Elementy przyrody – drzewa, i rzeki, i morza – wszystko ożyło. Biblijny Raj to odnowiony Ogród Eden.

Rzymian 8:19-21 – (..) gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych.

Duch istoty ludzkiej jest związany z jej duszą, a dusza jest związana z ciałem. Ciało człowieka było pierwotnie wzięte z ziemi; istnieje więc związek pomiędzy fizycznym ciałem człowieka a Ziemią. Kiedy człowiek umiera, jego duch i dusza opuszczają ciało, a ono powraca do ziemi w celu rozkładu.

Zatem zmartwychwstanie rasy ludzkiej jest związane również z odnową ziemi. Umarłe ciała wszystkich istot ludzkich znajdują się w ziemi. Podczas zmartwychwstania moc Boża napełni te ciała i powrócą one do życia, w nowej, pełnej chwały formie (lub na wieczną karę). Ta sama moc chwały, która napełnia ziemię w celu wskrzeszenia zmarłych, będzie w tym samym czasie napełniać ziemię w celu przemienienia przyrody z powrotem do jej pierwotnego kształtu.

Ziemia i ciała ludzkie są złączone w przymierzu i w materii z której się składają. Gdy człowiek zgrzeszył, jego ciało straciło swą chwałę, a planeta Ziemia popadła w zepsucie. Gdy dzieci Boże dostaną swoje nowe, uwielbione ciała (Filipian 3:21; I Koryntian 15:35-49), wtedy też przyroda będzie przywrócona do swej chwały. Nadchodzące królestwo Boże zawiera w sobie "regeneracje" Ziemi (Mateusza 19:28; Objawienie Jana 21-22). Zarówno zmartwychwstanie jak i regeneracja są częścią "nowego stworzenia" (II Koryntian 5:17; Objawienie Jana 21:5).

Ta obietnica o chwale Bożej napełniającej Ziemię ma związek z bieżącym konfliktem o to, kto ma być w posiadaniu ziemi Izraela. Ogromne, międzynarodowe skupienie uwagi na tym maleńkim skrawku ziemi jest wręcz obsesyjne i nie ma sensu, biorąc pod uwagę powody ściśle polityczne. Ten konflikt ma korzenie duchowe. Muzułmanie twierdzą, iż Ziemia Święta należy do islamu. Biblia zawiera jednoznaczne i nieodwołalne przymierza, w których Bóg dał tę ziemię Żydom. (I Mojżeszowa 12:7; 13:15; 15:18; 17:8; 26:3; 28:13; 35:12).

Mimo to, większość, zarówno Żydów jak i Chrześcijan, nie zdaje sobie sprawy z wagi tych przymierzy. Obietnice nie zostały dane tylko po to, aby Żydzi mieli gdzie mieszkać (choć oczywiście ta kwestia jest ich częścią). Celem przymierzy dotyczących ziemi Izraela było wszczęcie procesu przywrócenia planety Ziemi dzieciom Bożym. Abraham i jego rodzina byli pierwszymi prawdziwymi wierzącymi.

Bóg zawarł przymierza z Abrahamem i jego rodziną aby dać mu ziemię Izraela. Poprzez nie zostało ustanowione roszczenie prawa własności do całości planety dla pozostałych ludzi będących we wspólnocie wiary. Kiedy planeta powróci w pełne posiadanie dzieci Bożych, wtedy ziemia będzie odnowiona do chwały.

Zarówno Islamski Dżihad jak i świecki humanizm są przeciwne Bożym roszczeniom do   władania tą planetą, a zatem są przeciwne jakiemukolwiek aspektowi biblijnych przymierzy dotyczących ziemi Izraela. My wierzymy w biblijne przymierza dotyczące ziemi Izraela, i w obietnicę posiadania planety Ziemi przez dzieci Boże, i w proroctwa o całej Ziemi napełnionej chwałą Bożą.


Inne artykuły - 2009

Inne artykuły