>
Inne artykuly

logo

O┼╝ywienia Ministerstw Izrael
Dlaczego wygnanie?
26.07.2009 Asher Intrater

Część pierwsza:

W tę środę wieczorem - 9-tego dnia 4-tego miesiąca  (Jeremiasza 52:6)- rozpoczyna się coroczny tradycyjny post Tisha B'av, przypominający o kilku katastrofalnych wydarzeniach z żydowskiej historii, włączając w to zburzenie pierwszej i drugiej świątyni oraz wypędzenie Żydów z Hiszpanii w 1492 roku.

Sens wygnania [pierwszego – do Babilonu (586 p.n.e.) oraz wielkiego wygnania (70 n.e. - 1948)] ma ogromne znaczenie zarówno dla myśli żydowskiej jak i chrześcijańskiej. Znaczenie wygnania w żydowskiej mistyce jest analogiczne do znaczenia śmierci Jeszuy (Jezusa) w teologii chrześcijańskiej. Biblijnie, te dwie rzeczy są ze sobą powiązane.

Historia Izraela jest analogią do życia Jeszuy: podróż do Egiptu (Mateusza 2:15), 40 dni (lat) na pustyni (Mateusza 4:1), Pascha i Ukrzyżowanie (Mateusza 26-27), itd. Żydzi opuszczający ziemię Izraela są paralelą duszy Mesjasza opuszczającej ciało i Jego śmierci. [Powrót Żydów do ich ziemi jest paralelą do zmartwychwstania Jeszuy (Ezechiela 37:12).]

Kiedy Jeszua spostrzegł, że przywódcy religijni w Jerozolimie byli niedalecy od uśmiercenia Go, zdał sobie sprawę, że zniszczenie świątyni i Wielkie Wygnanie były na wyciągnięcie ręki – miały się wydarzyć już niebawem. Mateusza 23:37-39 - „Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście!” Rolą Mesjasza jest zgromadzić i odrodzić naród. Jeśli zostanie On odrzucony, naród ulegnie zniszczeniu i rozproszeniu. Rozproszenie Żydów było skutkiem odrzucenia Mesjasza, a ponowne zgromadzenie narodu ma za cel przyjęcie Go.

Jeszua przyszedł jako prorok i przepowiedział zburzenie drugiej świątyni i drugie wygnanie, tak samo jak Jeremiasz przyszedł i przepowiedział zburzenie pierwszej świątyni i pierwsze wygnanie. Lukasza 21:20,24 - "Gdy zas ujrzycie Jerozolime otoczona przez wojska, wwczas wiedzcie, ze przyblizylo sie jej zburzenie. Jerozolima bedzie zdeptana przez pogan, az sie dopelnia czasy pogan." Jezus opisał zniszczenie i ewentualne odnowienie Izraela. Z tego powodu Jeszua został porównany do Jeremiasza (Mateusza 16:14). Jeszua był hebrajskim prorokiem, który opisał karę i Boży plan dla Swego pokolenia, tak jak Jeremiasz zrobił to dla swojego.

Znaczenie wygnania jest do tak bardzo potrzebne do zrozumienia mesjaństwa Jeszuy, że mówi się o nim jako o jednym z trzech kluczowych wydarzeń prowadzących do Jego narodzin. Mateusza 1:17 - „Tak więc wszystkich pokoleń od Abrahama do Dawida jest czternaście; od Dawida do uprowadzenia do Babilonu – pokoleń czternaście; od uprowadzenia do Babilonu do Chrystusa – pokoleń czternaście.” Abraham ustanowił przymierze; Dawid ustanowił królestwo, a Mesjasz ma wybawić Izrael z wygnania.

Uczniowie Jeszuy zapytali Go: "czy to wlasnie w tym czasie przywrcisz na nowo wielkosc krlestwa izraelskiego?" - Dzieje 1:6. To, że Jeszua odnowi królestwo Izraela było tak oczywiste dla pierwszych uczniów, jak jest to obce dla większości dzisiejszych chrześcijan. Mesjasz przynosi zarówno osobiste zbawienie jak i odkupienie świata. Ukrzyżowanie i zmartwychwstanie to zasadnicza oś dla osobistego zbawienia. Wygnanie i ponowne zgromadzenie są zasadniczą osią dla odkupienia świata.

Niezrozumienie związku pomiędzy Jeszuą a Izraelem jest zachwianiem fundamentu zarówno chrześcijaństwa jak i judaizmu. Większość chrześcijan nie pojmuje, jak ważne są kwestie wygnania i odnowienia, a zatem nie rozumie problemu narodowego odkupienia. Większość Żydów nie wierzy w Jeszuę, a co za tym idzie, ich zrozumienie odkupienia jest ograniczone, nie wspominając o  ślepocie odnośnie osobistego zbawienia.

Grzechy Żydów w czasach Jeremiasza doprowadziły do 70-letniego wygnania. Co to musiał być za wielki grzech, który doprowadził do prawie 2000-letniego wygnania? Tak jak odrzucenie Jeremiasza i jego słów doprowadziło do pierwszego wygnania, tak odrzucenie Jeszuy i Jego słów doprowadziło do drugiego wygnania.

Lukasza 19:41-44

[Jeszua] zobaczył miasto, zapłakał nad nim i powiedział: „Gdybyś i ty poznało... to, co jest dla twego pokoju, lecz jest teraz zakryte przed twoimi oczyma! Przyjdą dla ciebie dni, kiedy to nieprzyjaciele twoi otoczą cię wałem i oblegną cię... i na ziemię powalą ciebie... dlatego, żeś nie rozpoznało czasu nawiedzenia twego.”

Niepostrzeganie odrzucenia Jeszuy jako przyczyny zburzenia Jerozolimy jest częściowo skutkiem ducha antychrysta. Czytanie tego fragmentu bez szlochania, tak jak szlochał Jeszua, jest częściowo skutkiem ducha antysemityzmu.

Jeszua powiedział, że te rzeczy były „ukryte” przed oczami Żydów. Chodzi tu o coś więcej niż tylko o dostrzeżenie ich. Zawiera się tu głęboka tajemnica, odnosząca się do relacji między Izraelem a Kościołem. Rzymian 11:25 - „upór części Izraela trwać będzie dopóty, dopóki nie wejdą do Kościoła wszyscy poganie. ” Jednym z powodów, dla których Izrael był zniszczony i poddany wygnaniu, było wypełnienie pełni Bożego przeznaczenia dla narodów pogańskich.

Bóg przeznaczył wygnanie i cierpienie Izraela aby były one sposobem na błogosławienie poganom. Efezjan 3:3,6 - „Prze objawienie została mi odsłonięta tajemnica, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie” Aby zrozumieć tę tajemnicę potrzebne jest ponadnaturalne objawienie.

Cotygodniowy fragment Tory podczas Tisha B'av zawiera w sobie: V Mojżeszowa 4:27 - „I rozproszy was Pan między ludami, a pozostaniecie tylko nieliczną garstką wśród narodów, do których was Pan zaprowadzi.” Wygnanie Izraela było przepowiedziane na tysiąc lat przed jego nastąpieniem. To nie było przypadkowe wydarzenie historyczne, ale niezbędna część planu Bożego z góry przeznaczonego dla Izraela i narodów.

W części drugiej przyjrzymy się rabinicznemu, proroczemu i dotyczącemu czasów ostatecznych znaczeniu wygnania i cierpienia Izraela.


Inne artykuły - 2009

Inne artykuły