>
Inne artykuly

logo

O┼╝ywienia Ministerstw Izrael
Wielkie tendencje wynikające z Biblii
30.10.2009 Asher Intrater

Na świecie dzieje się dziś wiele rzeczy, które są powodem troski. Mimo to, mamy wielką nadzieję na zwycięstwo. Ogólnie rzecz biorąc: to, co złe, będzie się pogarszać, a to, co dobre – polepszać (Izajasza 60:2). Przyjrzyjmy się siedmiu biblijnym wersetom zawierającym słowa „wszystko” i „każdy” aby otrzymać obraz siedmiu wielkich tendencji, które będą miały wpływ na nasz świat w tych ostatecznych czasach.

I. Bezbożny światowy rząd

Objawienia 13:7 - I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami.

Zostanie zawiązana międzynarodowa konfederacja, która będzie charakteryzowała się złem i przemocą. Będzie prawować kontrolę nad rządem każdego narodu oraz zachęcać do prześladowania prawdziwie wierzących.

II. Międzynarodowy Kościół pełen chwały

Objawienia 7:9 - Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach.

W tym samym czasie wciąż wzrastać będzie liczba członków wspólnoty prawdziwie wierzących w każdym narodzie świata. Będą oni chodzić w duchowej czystości i nieskazitelności moralnej. Każda społeczność będzie wyrażać swą wiarę w ramach swej własnej kultury i języka, uwielbiając w obecności Ducha Świętego. Ich wiara wyrażona w oczekiwaniu sprawi, iż powitają Mesjasza z powrotem na świecie.

III. Światowa religia zła

Objawienia 13:8 - I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.

Swiatowy rzad zla bedzie skupial sie rwniez na aspekcie religijnym. Bedzie wymagal uwielbienia dla swej opartej na przemocy religii. Prawdziwi wierzacy na calym swiecie nie ulegną temu przymusowi, ale ci, którzy nie mają wiary, zrozumienia bądź odwagi poddadzą się.

Wymóg uwielbienia, jaki postawi owa religia zła będzie porównywalna do posągu uczynionego przez Nabuchodonozora, a odmowa tegoż uwielbienia będzie jak postawa trzech żydowskich szafarzy, którzy zostali w cudowny sposób uratowani od ognistego pieca (Daniela 3).

IV. Wylanie Ducha Świętego

Dzieje 2:17 - Za dni ostatnich - mówił Pan - wyleją Ducha mojego na wszystkich ludzi. Wasi synowie i córki wasze będę prorokować, młodzi ludzie będą mieć widzenia, a starzy – sny.

W tym samym czasie, gdy bezbożni będą uwielbiać złą bestię, wśród ludu Bożego nastanie wielkie przebudzenie. W „Dniu Pięćdziesiątnicy” czasów ostatecznych zostanie wylany ogień Ducha Świętego, który dotrze do całego świata. W każdym narodzie prawdziwe kościoły i kongregacje będą doświadczały tego samego rodzaju przebudzenia, jakie było udziałem Mesjanicznych wierzących z pierwszego wieku, które zostało opisane w Dziejach, w rozdziale 2 (Joela 2-3). Będą mu towarzyszyły proroctwa, uzdrowienia i cuda.

V. Przebudzenie w Izraelu

Rzymian 11:26 - A tak wszystek Izrael będzie zbawiony.

Zwrot „wszystkich ludzi” z Dziejów 2:17 jest powiązany ze zwrotem „wszystek Izrael” z Rzymian 11:26. Jako że na całym świecie nastanie duchowe przebudzenie, będzie ono miało miejsce również w Izraelu. Przebudzenie w pierwszym wieku obejmowało jedynie Izraela; przebudzenie w ostatnim wieku obejmie Izrael i pozostałe narody.

Na dzień dzisiejszy, w Izraelu istnieje pełna zapału Mesjaniczna resztka. Ta resztka będzie wzrastała w liczbie aż osiągnie „masę krytyczną”. Wtedy zapłonie ogień ogólnoświatowego Dnia Pięćdziesiątnicy czasów ostatecznych. Te dwie tendencje oddziałują na siebie nawzajem. Wylanie Ducha na narody powoduje przebudzenie Izraela, a wylanie Ducha na Izrael sprawia przebudzenie wśród narodów.

VI. Wzmocnienie antysemityzmu i antysyjonizmu

Zachariasza 14:2 - I zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalemem.

Konfederacja bezbożnych rządów będzie nie tylko dopuszczała się pełnych przemocy przestępstw, prześladowała wierzących i wymagała uwielbienia dla fałszywej religii, ale również skupi uwagę na kłamstwach i antysemickiej propagandzie przeciwko Izraelowi. Umocnienie propagandy antysyjonistycznej można porównać do usiłowań Hamana aby wymordować Żydów (Księga Estery).

Ostatecznie ułatwi to zjednoczony atak wszystkich narodów na Jerozolimę – religijną i polityczną stolicę Izraela. Ta apokaliptyczna wojna będzie kulminacją zła na świecie i wydarzeniem kończącym bunt przeciwko Bogu i Jego Mesjaszowi (Psalm 2). W tym czasie Jeszua (Jezus) powróci aby walczyć z  narodami, które zaatakowały Jerozolimę.

Ta wojna jest bazą, na podstawie której Jeszua osądzi narody. Jego wojna z nimi jest częścią tego sądu. Tak jak powiedział premier Netanjahu w Organizacji Narodów Zjednoczonych, każdy naród stanie przed wyborem, czy stanąć po stronie Izraela czy terrorystów.

VII. Żydowskie korzenie chrześcijaństwa

Zachariasza 14:16 - Wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jeruzalemowi, będą corocznie pielgrzymowali, aby oddać pokłon królowi.

Kiedy wszystkie narody zaatakują Izrael, nie wszyscy ludzie z tych narodów będą ze sobą w zgodzie. Całkiem przeciwnie! W każdym narodzie wydzieli się  duchowa resztka, która pozostanie wierna Bogu, będzie żyła w świętości i zjednoczy się w swych poglądach i celach z Izraelem.

Zanim nastąpi ponowne przyjście Pana, międzynarodowy Kościół i Mesjaniczna resztka Izraela będą „wszczepione” w siebie nawzajem (Rzymian 11). To „wszczepienie” stanowi część wiary i przymierza, które to zaproszą Jeszuę aby powrócił i rządził światem z Jerozolimy (Izajasza 2:1-4, Micheasza 4:1-5, Objawienia 11:15, Mateusza 6:10).

[Zauważ: Na swoim ostatnim międzynarodowym zgromadzeniu, prezes Aglow – Jane Hansen Hoyt – rozdała naklejki w formie żółtych „gwiazd Dawida”, podobne do naszywek, które Żydzi musieli nosić podczas Holokaustu. Poprzez ten pełen mocy gest, Jane ogłosiła, iż prawdziwi chrześcijanie staną przeciwko antysemityzmowi i antychrystowi nawet aż do śmierci. Wcześniej podczas tej samej konferencji, Victor Khalil (egipski Arab, były muzułmanin) i ja uścisnęliśmy się na scenie, wyrażając pojednanie oraz miłość bazującą na przymierzu, którą może dać nam jedynie Jeszua.]


Inne artykuły - 2009

Inne artykuły