>
Inne artykuly

logo

O┼╝ywienia Ministerstw Izrael

Prosimy Was o modlitwę, aby sprawiedliwość na nowo powróciła do ONZ. Proszę, pooglądajcie to wideo i rozważcie jego przesłanie.

http://www.honestreporting.com/a/UNHypocrisy.asp


"Zydowska Trjca"
15.11.2009 Asher Intrater

Niektórzy odnoszą się do „Żydowskiej Trójcy” jako do: ludu izraelskiego, Tory izraelskiej i Ziemi izraelskiej. Nazywanie powyższych rzeczy w ten sposób nie jest najwłaściwsze, jako że zaprzecza autorytetowi Jeszuy (Jezusa) jako Mesjasza, jest to pominięcie działania Ducha Świętego w naszym życiu oraz przeobrażenie tych żydowskich elementów w formę bałwochwalstwa.

Z drugiej strony, wielu chrześcijan opacznie pojmuje znaczenie ludu, prawa i ziemi jako części planu Bożego królestwa. Sposobem na połączenie tych dwóch aspektów jest ujrzenie samego Jeszuy jako Anioła JHVH, który ukazywał się naszym przodkom.

Lud

JHVH ukazuje się Abrahamowi kilka razy (I Mojżeszowa 12:7, 15:17, 17:1, 18:1-33, 22:15). W I Mojżeszowej 18 JHVH ukazuje się pod fizyczną postacią człowieka. Je z Abrahamem posiłek, negocjuje z nim zburzenie Sodomy i obiecuje mu syna z Sary. To nie może być zwykły anioł, jako że jest nazwany JHVH. Nie może być to nasz niebieski Ojciec, jako że pojawia się na ziemi w ludzkiej postaci.

Jest to dokładny opis tego, kim jest Jeszua: manifestacją JHVH na ziemi pod postacią człowieka. To ten sam Bóg-człowiek, który zawiera wieczne przymierze lojalności z Abrahamem i jego nasieniem. Moment powstania narodu żydowskiego jest tak naprawdę rodzinnym przymierzem z JHVH pod postacią człowieka; innymi słowy – z Jeszuą.

Niektórzy Żydzi chcą przymierza z Bogiem bez udziału Jeszuy. Jest to niemożliwie. To właśnie On jest tym, z którymi nasi przodkowie zawierali przymierza. Niektórzy chrześcijanie chcą Jeszuy bez narodu żydowskiego. To również jest niemożliwe. Od momentu pojawienia się Jeszuy, zarówno w Torze, jak i w ewangeliach, jest On mocno związany z narodem żydowskim. Tak, jak ja i moja żona jesteśmy złączeni w przymierzu, tak samo Jezus jest złączony z narodem żydowskim. Nie można mieć jednego bez drugiego. Związek Jezusa i narodu wybranego ma charakter związku pomiędzy wiernym mężem a niewierną żoną (Księga Ozeasza 1-2).

Prawo

Boskiego pochodzenia Anioł JHVH ukazuje się Mojżeszowi w II Mojżeszowej wiele razy:

II Mojżeszowa 3:2, 4 – pisze się o Nim zarówno jak o aniele jak i o Bogu.

II Mojżeszowa 14:19, 24 – po raz kolejny nazywa się Go zarówno aniołem jak i Bogiem.

II Mojżeszowa 17:5-6 – Stoi przy Mojżeszu, kiedy ten sprawia, że woda wypływa ze skały.

II Mojżeszowa 24:10-11 – Mojżesz i 70 starszych widzą Boga pod postacią człowieka.

II Mojżeszowa 33:21-23 – Mojżesz widzi Go z tyłu, będąc w rozpadlinie skalnej.

Skoro postać ta jest posłańcem od Boga, nie może to być nasz niebiański Ojciec. Skoro nazywa się ją zarówno Bogiem i JHVH, nie może to być zwykły anioł.

Wspomniany Anioł JHVH, który jednocześnie jest Bogiem i Bożym posłańcem, może być tylko jedną osobą: Jeszuą. Jeśli jest On tym, który był z Mojżeszem w czasie wyprowadzenia ludu z Egiptu i wędrówki przez pustynię Synaj, to musiał być również tym, którego palec napisał Dziesięcioro Przykazań (porównaj z palcem Jeszuy piszącym na ziemi w Ewangelii Jana 8:6). Związek pomiędzy Jeszuą i Dziesięciorgiem Przykazań prowadzi nas do objawienia zrozumienia kwestii dotyczących Tory i ewangelii.

Ewangelia bez absolutnych standardów moralnych prowadzi do światowej i cielesnej formy chrześcijaństwa. Tora bez pojednawczej ofiary Mesjasza prowadzi do legalistycznego rytualizmu pozbawionego osobistego zbawienia. Skoro Jeszua napisał Dziesięcioro Przykazań, to nie może istnieć ewangelia bez moralnych standardów; nie może też istnieć Tora bez ofiary Mesjasza.

A zatem, Jeszua miał prawo przebaczyć kobiecie, która złamała Dziesięcioro Przykazań, popełniając cudzołóstwo (Ew. Jana 8). Miał prawo twierdzić, że jest Panem Szabatu (Ew. Marka 2:28). Miał prawo nakazać młodemu, bogatemu zarządcy, aby był posłuszny przykazaniom w celu otrzymania życia wiecznego (Ew. Mateusza 19:17). To Jeszua napisał „Ja jestem JHVH, twój Bóg” - II Mojżeszowa 20:2. (Tak więc, pierwsze z Dziesięciorga Przykazań może być rozumiane w kontekście wiary w boskość Jeszuy, Anioła JHVH.)

Ziemia

Najbardziej kontrowersyjną kwestią, jeśli chodzi o współczesną politykę międzynarodową jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: Kto ma prawo „okupować” ziemię Izraela/Palestyny. Słowa „okupować” i „podbijać” mają ten sam odpowiednik w hebrajskim – kowesz. A więc, kto pierwszy podbił ziemię Kanaanu?

W wieczór poprzedzający bitwę o Jerycho, Jozuemu ukazuje się pewien Człowiek (Jozuego 5:13-15). Jest to dowódca armii JHVH. Nakazuje Jozuemu zdjąć sandały ze stóp (dokładnie tak, jak Mojżeszowi przy płonącym krzewie). Jozue nazywa Go „Panem” i oddaje Mu pokłon, aby Go uwielbić. Również w tym przypadku nie może to być ani zwykły anioł, ani Bóg Ojciec. Musi to być Jeszua w postaci przed narodzeniem w ciele.

To właśnie ten Anielski Dowódca prowadzi do ataku na Jerycho. To właśnie Jego armia burzy mury. To Jego armia przeprowadziła większość działań wojennych mających na celu podbój ziemi (Jozuego 10:11, II Mojżeszowa 23:23, II Samuela 5:24, Sędziów 2:1-4). Ostatecznie, ziemia Izraela i cała planeta Ziemia i tak należą do Boga.

Podbój ziemi Kanaan przez Anioła JHVH/Jeszuę był tylko pierwszym krokiem na drodze do przywrócenie na własność planety Ziemi wszystkim Bożym ludziom: sprawiedliwej resztce ze wszystkich narodów. Jeszua powróci w czasie Drugiego Przyjścia jako Dowódca armii JHVH, aby dokończyć procesu, który zaczął w Księdze Jozuego, pod murami Jerycha.

Niektórzy chrześcijanie mogą pragnąć Jeszuy bez ziemi Izraela; niektórzy Żydzi mogą pragnąć ziemi Izraela bez Jeszuy. Ale są to kwestie nieodłączne. Współczesna kontrowersja na temat okupacji ziemi Izraela jest podstawą demonicznego sprzeciwu w sprawie Drugiego Przyjścia Jeszuy oraz Jego prawu do panowania nad planetą Ziemią.


Inne artykuły - 2009

Inne artykuły