>
Inne artykuly

logo

O┼╝ywienia Ministerstw Izrael
Czy Maria byla dziewica?
27.12.2009 Asher Intrater

Prawdziwe imię Marii brzmiało Miriam. Formalnie, w momencie, gdy Miriam urodziła Jeszuę (Jezusa), nie była dziewicą, ale dziewicą-zaręczoną. W prawie biblijnym jest to duża różnica. Miriam prawnie była poślubiona Josefowi (Józefowi), ale nie złączyli się oni jeszcze fizycznie. Jeżeli Miriam obcowałaby z innym mężczyzną, poczytane by jej to było za cudzołóstwo domagające się kary śmierci (V Mojżeszowa 22:23-24). Jeżeli mężczyzna śpi z niezaręczoną dziewicą, musi uiścić karę grzywny i poślubić ją (V Mojżeszowa 22:28-29).

W świetle prawa zapisanego w V Mojżeszowej, w 22. rozdziale, Miriam nie była dziewicą, ale dziewicą zaręczoną. Jest to ważne z kilku powodów. Po pierwsze, zarówno Miriam jak i Josef musieli uwierzyć w nadnaturalną moc Bożą do przezwyciężenia okoliczności, które byłyby podstawą do wymierzenia kary śmierci.

Po drugie, proroctwo o Mesjaszu opisane w Księdze Izajasza używa innego terminu niż „dziewica”.

Izajasza 7:14 - Dlatego sam Pan da wam znak: Oto panna [w wersji angielskiej użyto słowo „dziewica” - przyp. tłum.] pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel.

Słowo na dziewicę w tym fragmencie nie jest zwyczajnym wyrazem betulah ale wyjątkowym wyrazem alma. Wyraz alma znajdujemy w pismach tylko w 3 innych przypadkach.

  1. W I Mojżeszowej 24:43 wyrażenie alma zostało użyte w odniesieniu do Rebeki, wymiennie z betulah, na określenie dziewicy (w. 16).
  2. W II Mojżeszowej 2:8 alma to Miriam, siostra Mojżesza. Ona również była dziewicą. W dodatku, jej imię to proroczy trop prowadzący do rozpoznania matki Mesjasza, która miała stać się tą szczególną alma.
  3. W Przypowieściach 30:19 alma odnosi się do związku z mężczyzną, a zatem w tym kontekście termin ten mógłby oznaczać kobietę zamężną.  Poza tym, jest to również paralela tajemniczego związku między Mesjaszem i Kościołem (Efezjan 5:32).

Przeciwnicy ewangelii którzy znają biblijny hebrajski twierdzą, że fragment z 7. rozdziału Izajasza nie odnosi się do Jeszuy, ponieważ kobieta tam wspomniana nie jest betulah, ale alma.

Jednakże proroctwo to doskonale pasuje do Jeszuy:

  1. Septuaginta, napisana przez 70 rabinów, ukończona w 132 r p.n.e. (przed narodzeniem Jeszuy), tłumaczy alma z 7. rozdziału Izajasza  jako greckie parthenos, co oznacza dziewicę.
  2. W I Mojżeszowej 24, alma oznacza dziewicę (Rebeka).
  3. W II Mojżeszowej, alma również oznacza dziewicę (Miriam).
  4. 7. rozdział Izajasza nie mógł użyć słowa betulah, ponieważ proroctwo to potrzebowało wyjątkowego słowa odnoszącego się do innej sytuacji prawnej. Nie zwykłej dziewicy, ale dziewicy zaręczonej, czyli zarówno dziewicy jak i kobiety prawnie związanej z mężczyzną.
  5. 7. rozdział Izajasza odnosi się do dziewicy, jako że narodzenie miało być cudownym znakiem.
  6. Dziecko z 7. rozdziału Izajasza musi zostać urodzone w sposób nadnaturalny, ponieważ jest Ono również „Bogiem z nami”, El Immanu.

Trzy genealogie

Istnieją trzy genealogie Jeszuy. 1. rozdział Ewangelii Jana odnosi się do Jego boskości. 3 rozdział Ewangelii Lukasza mwi o Jego fizycznym narodzeniu przez Miriam. 1. rozdzial Ewangelii Mateusza pokazuje Jego prawny rodowod w linii Króla Dawida.

Mateusza 1:20-21 - Josefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć do siebie Miriam, małżonki twojej; to bowiem, co się w niej poczęło, pochodzi od Ducha Świętego. Właśnie ona porodzi Syna, któremu nadasz imię Jeszua; On to bowiem uwolni lud swój od jego grzechów.

Zadaniem Ducha Świętego było sprawić, aby w Miriam poczęło się dziecko. Zadaniem Miriam było to dziecko urodzić. Zadaniem Josefa było nadać mu imię.

Wszystkie te trzy elementy były potrzebne aby wypełnić plan zbawienia. Jeszua musiał być Bogiem, aby być święty. Musiał mieć fizyczne ciało aby stać się częścią rasy ludzkiej. Musiał mieć królewski rodowód Dawida aby mieć autorytet rządzenia na Ziemii.

Jeżeli Miriam byłaby zwykłą dziewicą (betulah), Jeszui nie przyznawałoby prawo do tronu Dawida. Jeżeli byłaby zamężna i poczęła w zwyczajny sposób Jeszua nie miałby boskiej mocy aby nas zbawić. Tak więc Bóg wymyślił odrębną kategorię w Torze – zaręczyny: czas bycia prawnie zaślubioną bez poczęcia. Zrobił to, aby stworzyć ramy dla niezwykłej możliwości. Miriam, nie będąc dziewicą ale dziewicą-zaręczoną, urodziła Syna, który był duchowo Bogiem, fizycznie człowiekiem i prawnie dziedzicem królestwa. Aby określić ten przypadek, Bóg użył innego słowa: alma.

Zarówno Miriam i Josef pochodzili z rodu Dawida. Jeszua był rdzennym Izraelitą narodzonym w Betlejem, obrzezanym w Jerozolimie, wychowanym w Galilei. Pochodził z Bliskiego Wschodu, prawdopodobnie miał ciemną karnację i przestrzegał przykazań Tory.

Niektórzy z naszego ludu kpią z naszej wiary, mówiąc, że nikt nie mógłby być narodzony z dziewicy. Pytam się ich: Czy wierzycie w Torę? Jeżeli tak, czy wierzycie w stworzenie Adama? Jeżeli tak, to co jest trudniejsze: stworzyć człowieka z prochu czy sprawić, aby dziewica urodziła?

Izaak urodził się w nadnaturalny sposób; tak samo Samson; tak samo Samuel. O ileż bardziej powinniśmy spodziewać się, że Mesjasz będzie miał nadnaturalne pochodzenie!

Jaki Bóg?

Bóg objawił Siebie rodzajowi ludzkiemu w sposób dla niego zrozumiały. Jeszua narodził się z łona kobiety. Jaki Bóg zdecydowałby się na to? Bóg chce być nam bliski i żyć z nami w przyjaźni. Jakakolwiek osoba czy religia która nie widzi Boga w Jeszui nie jest w stanie w pełni zrozumieć, jak bardzo Bóg oddaje się intymnej bliskości i zaangażowaniu w każdą część naszego życia.

Ten sam Bóg-Człowiek, który przechadzał się po Ogrodzie Eden i przyszedł odwiedzić Abrahama w Mamre, ukochał nas tak bardzo, że narodził się na tym świecie jako ludzkie dziecko. Stał się taki jak my, abyśmy my stali się tacy, jak On. W tym dziecku spoczywa ostateczne objawienie Boga i ostateczne przeznaczenie człowieka. W narodzeniu Jeszuy to co boskie i to co ludzkie stało się jednym.


Inne artykuły - 2009

Inne artykuły