>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

Kryzys finansowy USA
© 7.08.2011 Revive Israel Ministries

Asher Intrater

W zeszłym tygodniu Kongres i Senat USA, na drodze kompromisu, ustaliły plan uporania się z kryzysem spowodowanym długiem i kredytami. W miniony weekend, pomimo wspomnianego planu, międzynarodowa zdolność kredytowa USA została obniżona o jeden stopień z AAA do AA+.

Wiele narodów korzysta z tak zwanego “finansowania przez deficyt finansowy”. Jest to jednak iluzja, polegająca na kupowaniu i sprzedawaniu gdy nie posiada się pieniędzy na pokrycie kosztów. Każda rodzina powinna wiedzieć, że jest to niemożliwe. Dług jest tym dla finansów, czym choroba dla ciała.

V Mojżesza 28:12 - (…) by błogosławić każdej sprawie twych rąk; tak, że będziesz wypożyczał wielu narodom, zaś sam nie będziesz pożyczał.

Ten werset, skierowany do starożytnych Izraelitów, dotyczy każdego narodu dzisiaj. Jest to zarówno obietnica, przykazanie i ostrzeżenie. Jako naród, nie będziesz pożyczał. Zastanawiałem się, czy ktoś nie powinien założyć w USA nowej partii politycznej – DOBREJ partii o nazwie Wyjdźcie z Długów. [w jęz. ang. mowia o partii GOOD – dobrej; który to skrót odpowiada pełnej nazwie Get Out Of Debt – Wyjdźcie z Długów – przyp. tłum.] Ktoś musi wziąć na siebie odpowiedzialność. Pomyślałem, że pierwszym krokiem mogłoby być obcięcie pensji wszystkim kongresmenom, senatorom, członkom rządu, itd. Nie można mieć władzy bez brania na siebie odpowiedzialności.

Poważny krach ekonomiczny pociąga za sobą wiele międzynarodowych implikacji, w tym wzmożenie antysemityzmu i antysyjonizmu. Hitler startował w wyborach na czele swej nazistowskiej partii w 1923. Przegrał. Wystartował znowu w 1933 i został wybrany. Sytuacja podczas drugich wyborów różniła się między innymi tym, iż miały one miejsce po 1929 roku, gdy zawaliła się giełda USA. To, co dzieje się w USA będzie miało wpływ ekonomiczny, polityczny i duchowy na cały świat.

Pierwsi nauczyciele “ewangelii sukcesu” w USA w latach 1970-tych zawsze nauczali, że Bóg nie może błogosławić, jeśli ma się długi. Później, wydaje się, iż pokusa sukcesu przeważyła w ich nauczaniach biblijne ostrzeżenia odnośnie długu. Grzech ten stał się powszechny w ciele Chrystusa – w USA i na całym świecie. Chciwość, żądza, rozpusta i wygodnictwo zaślepiło zarówno wierzących jak i niewierzących.

Piszę te słowa w niedzielę, około 24 godziny przed otwarciem międzynarodowej giełdy i banków w poniedziałek. Bezzwłocznie podnieśmy swój głos w modlitwie o upamiętanie, odpowiedzialność, mądrość, łaskę i prawdę (rzeczywistość).


Adoptując międzynarodowy kościół

Bóg zmienił imię Abrama na Abraham, co znaczy “ojciec mnóstwa narodów” - I Mojżesza 17:4. Bogu chodziło nie tylko o fizycznych synów Abrahama, ale również o synów duchowych. Kim są synowie i córki Abrahama? Są to prawdziwie wierzący chrześcijanie na całym świecie (do Rzymian 4, 11, do Efezjan 2-3, do Galacjan 4).

Wraz ze zmianą imienia Abrahama zmieniła się również jego tożsamość. Obejmowała ona zmianę nastawienia do pogan. Abraham postrzegał przyszłych wierzących z wszystkich narodów jako swoje duchowe dzieci. Mieli oni stać się jego poszerzoną duchową rodziną. Wprowadzenie do rodziny dzieci bez pokrewieństwa fizycznego nazywa się “adopcją”.

Prawdziwie narodzeni na nowo chrześcijanie są zaadoptowani poprzez Jeszuę (Jezusa) jako dzieci Boże. Nie są sierotami. Byli też jednak “adoptowani” przez wiarę przez Abrahama dwa tysiące lat wcześniej. Abraham zaadoptował ich jako człowiek, w Bożej wszechwiedzy i zgodnie z ustanowionym przez Niego przeznaczeniem. Prawdziwi chrześcijanie są zaadoptowani zarówno do Bożej rodziny jak i do rodziny Abrahama (które to rodziny ostatecznie będą jedną i tą samą).

Abraham doświadczył owej zmiany nastawienia do pogan w momencie obrzezania. Była to część obrzezania jego serca (V Mojżesza 10:16, 30:6, Jeremiasz 4:4). Niestety, obrzezanie stało się dla wielu mesjanicznych żydów symbolem odrzucenia chrześcijan w miejsce ich adopcji. Zmiana imienia Abrahama wzmocniła jego pierwotne powołanie: “będą błogosławione w tobie wszystkie plemiona ziemi” - I Mojżesza 12:3.

Mesjaniczna resztka w Izraelu przechodzi podobną zmianę osobowości i nastawienia – w stosunku do Kościoła. Musimy “zaadoptować” narody. Jest to obrzezanie serca. Kościół nie jest już dłużej oddzielony od nas, ale stał się częścią rozszerzonej duchowej rodziny Abrahama. Czuję, iż Duch Święty ponagla mnie abym “zaadoptował” Kościół. Adoptować znaczy mieć pozytywne nastawienie, pragnienie błogosławieństwa. Znaczy to dzielić się naszym posiadaniem i naszą osobowością. Oznacza też troskę, wsparcie i zaopatrzenie.

Bóg zaczął od jednej rodziny “wiary” - rodziny Abrahama, która rozrosła się do plemion i w końcu do narodu. W czasach Jeszuy rodzina ta stała się częścią międzynarodowego społeczeństwa. W ogóle nie istniała idea, o jakiej tu mówimy; nie istniało nawet słowo, którym można by ją nazwać. Grecki Nowy Testament wprowadził wyraz “Eklezja”.

[Wyraz ten używany był w Septuagincie w miejscu hebrajskiego “kahal”, tak jak w nazwie Księgi Koheleta (lub Eklezjastesa – przyp. tłum.), lecz znaczy on o wiele więcej. Eklezja to grupa “powołanych” ze wszystkich narodów. Utworzenie tej międzynarodowej Eklezji to centralny aspekt objawienia pawłowego.]

Eklezja jest wypełnieniem proroctw i obietnic danych ojcu-Abrahamowi i wynikiem jego wiary. Między Izraelem a Kościołem ustanowiona jest relacja przymierza. Kościół jest duchowym rozszerzeniem starożytnego Izraela, a nie czymś, co go zastąpiło. Jeśli Kościół jest poszerzeniem Izraela a nie jego zastąpieniem, to mesjaniczni żydzi powinni postrzegać Kościół jako poszerzenie naszej duchowej rodziny.


Mieszkaniowe zamieszki w Izraelu

Mati Shoshani

Pierwszy raz od wielu lat Izrael został dotknięty falą zamieszek klasy średniej. Protestujący domagają się, aby rząd wszczął działania w celu rozwiązania kryzysu mieszkaniowego, który sprawił, iż kupno mieszkania stało się nieosiągalnym marzeniem dla pracującej klasy średniej. Setki ludzi obozują w miasteczkach namiotowych w centrach większych miast.

W sobotę 6. sierpnia szacowana liczba 300 000 demonstrantów zebrała się w Tel Aviv domagając się zmian. W ubiegłych kilku miesiącach byliśmy świadkami kilku protestów społecznych na wielką skalę w odpowiedzi na wzrost kosztów życia.

Wydaje się, że źródłem frustracji napędzającej te wydarzenia jest rozczarowanie klasy średniej, która zdała sobie sprawę z tego, iż ich marzenia o posiadaniu domu, samochodu i komfortowym życiu stają się coraz mniej realistyczne.

Zamieszki te mają również aspekt polityczny, który stał się tematem okładek izraelskich mediów. Wielu protestujących i dziennikarzy wykorzystują legalne powstanie cywilne do zrealizowania idących dalej lewicowych i antyrządowych planów.


Inne artykuły - 2011

Inne artykuły