>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

©2.10.2011 Revive Israel Ministries

Święto Trąbek

Asher Intrater

W zeszły piątek świętowaliśmy w kongregacji Ahavat Jeszua w Jerozolimie Święto Trąbek (Jom Teruah). Chaim poprowadził nas w uwielbieniu i tradycyjnych żydowskich obrzędach. Dan Juster poprowadził pochód ze zwojami Tory. Eddie Santoro przewodniczył dęciu w szofary. Mati i Alex poświęcili swą niedawno narodzoną córkę Yasmin. Asher poprowadził nas w czasie uzdrowienia oraz przełamywania klątw. Youval podzielił się nauczaniem z dziećmi. Na koniec całą wspólnotą zjedliśmy posiłek razem z wszystkimi zaproszonymi gośćmi.

Wizja naszej kongregacji wzoruje się na wczesnych wspólnotach żydów mesjańskich z Izraela sprzed 2000 lat. Z odwagą głosili oni swą wiarę w Jeszuę, znosili prześladowania, poruszali się we wszystkich darach i w mocy Ducha Świętego, mówili po hebrajsku oraz obchodzili biblijne święta. To przywrócenie mesjańskiej resztki z pierwszego wieku, takiej jaka została opisana w Księdze Dziejów, ma duchowe znaczenie dla Ciała Mesjasza na całym świecie oraz jest częścią wypełnienia się proroctw czasów ostatecznych.

Proszę, przyłączcie się do nas w modlitwie w tym tygodniu, gdy będziemy świętować Dzień Pojednania, w przyszłym tygodniu w czasie Święta Namiotów oraz w tydzień później podczas Simchat Tora. W Dzień Pojednania będziemy modlić się i pościć (nie będziemy ani jeść ani pić) od zachodu słońca w piątek do zmierzchu w sobotę. Cztery kongregacje zjednoczą się na to święte zgromadzenie przed Panem w ten weekend w Jerozolimie. Również i ty jesteś zaproszony aby do nas dołączyć.


Dzień Pojednania

Gdy kończy się Dzień Pojednania, ma miejsce szczególne zadęcie w trąbę – odgłos szofaru długo rozbrzmiewa. To szczególne zadęcie opiera się na wersetach z III Mojżeszowej 25:9-10 i jest czymś innym niż odgłos trąb podczas Święta Trąbek (III Mojżesza 23:24). Szofary na Święto Trąbek mają związek z siedmioma trąbami z Księgi Objawienia, łącznie z siódmą Trąbą z Objawienia 11:15. Siódma trąba nie jest tą ostatnią. Ostatnia trąba brzmi w Dzień Pojednania i znajduje swe spełnienie w Powtórnym Przyjściu Jeszuy w Objawieniu 19:11, I Konryntian 15:52, I Tesaloniczan 4:16, Mateuszu 24:31.

Ostatnia Trąba w Dniu Pojednania to “wielki i straszny dzień Wiekuistego (Joel 2:1,11; 3:4).” Siedem szofarów z Objawienia odnosi się do ogłoszenia królestwa Jeszuy podczas okresu “ucisku”. Obchodzi się to wydarzenie podczas Święta Trąbek. Ostatnia trąba odnosi się do momentu powtórnego przyjścia Jeszuy i jest ono obchodzone w Dzień Pojednania. (Wydarzenia z 11 rozdziału Objawienia mają miejsce przed rozdziałem 19, tak samo jak Święto Trąbek poprzedza Dzień Pojednania.)

Zadęcie w szofar reprezentuje głos Boży (Objawienie 1:10) lub też prorocze objawienie poprzez anioły (Objawienie 10:7). Nie wierzymy w to jedynie teologicznie ale wykonujemy w praktyce. W obecnych czasach napełnieni Duchem żydzi mesjańscy ogłaszają ewangelię o królestwie Jeszuy w Izraelu (Mateusz 24:14) i dmą w szofar podczas biblijnych świąt. Prorocze objawienie jest uwalniane. Nadszedł wyczekiwany czas jego wypełnienia.


Święte Miasto Abbasa

W zeszłym tygodniu prezydent Palestyny Abbas przemawiał w ONZ, nazywając Jerozolimę Świętym Miastem Mahometa i Jezusa. Jego stwierdzenie zawiera pewną “rekonstrukcję” faktów. Jest to współczesny muzułmańsko/palestyński dyskurs, który wypacza pisma.

Mahomet nigdy nie był Jerozolimie, a miasto to nie jest ani razu wspomniane w Koranie. Jest wzmianka o tym, jak Mahomet idzie do “najdalszego miejsca” i unosi się stamtąd do nieba na białym koniu. To “najdalsze miejsce” było później interpretowane jako teren, na którym stoi meczet “Al Aksa”.

Odniesienie do Jezusa w tym kontekście jest próbą oddzielenia Go od historycznej i biblijnej rzeczywistości, próbą oderwania Go od żydowskiego pochodzenia i umiejscowienia chrześcijaństwa po stronie islamu w wojnie przeciwko żydom.

W dodatku, uwagi Abbasa pomijają biblijną historię Abrahama, Jozuego, Dawida, Izajasza, etc. - w skrócie – wszystkich biblijnych patriarchów, królów i proroków. Za kulisami politycznej walki na Bliskim Wschodzie kryje się walka o prawdę pism.


Prześladowania przez muzułmanów w Iranie i Nigerii

Proszę, módlcie się o Józefa Nadarkhani, który został skazany na śmierć w mieście Raszt, około 250 km od Teheranu. Został uznany winnym popełnienia “apostazji”, co znaczy, że nawrócił się z islamu na chrześcijaństwo. Był pastorem kościoła liczącego 400 członków dopóki go nie aresztowano w roku 2009. Ma żonę i dwójkę małych dzieci.

Józef odmawia wyparcia się swej wiary. Jego proces jest relacjonowany w prasie zarówno w Iranie jak i na całym świecie. Rozpowszechnienie się chrześcijaństwa w podziemnym kościele w Iranie szacuje się na 500 000 osób.

Compass Direct News [chrześcijański portal informacyjny – przyp. tłum.] informuje również o serii ataków  na wioski w stanie Plateau w Nigerii, które miały miejsce w zeszłym miesiącu i przeprowadzone zostały przez muzułmańskich ekstremistów. Jak podają źródła, w ich wyniku zginęło ponad 100 chrześcijan; w tym całe rodziny. Bez ochrony rządu lokalni chrześcijanie stoją w obliczu niebezpieczeństwa morderstw na wielką skalę. Módlcie się o ich ochronę i świadectwo.


Niech ci Wiekuisty przyświeca

Błogosławieństwo lewickich kapłanów wygłoszone przez Aarona zawiera słowa “Niech ci Wiekuisty przyświeca Swoim obliczem – IV Mojżesza 6:25.” Te z pozoru proste słowa kryją w sobie dwa wielkie sekrety Biblii. Boża “twarz” oznacza intymność a “przyświecanie” oznacza promieniującą duchową moc. Są to dwa najwspanialsze błogosławieństwa z całego Pisma: Pierwsze to osobista relacja z Bogiem a drugie to uwielbienie świętych mocą Ducha Świętego.

O to właśnie podwójne błogosławieństwo prosił Mojżesz w II Mojżeszowej 33:12-23. Zostało ono częściowo wypełnione w II Mojżeszowej 34:29-35. Całkowicie wypełni się w nas podczas zmartwychwstania. “Zatem my wszyscy z odsłoniętą twarzą, oglądając jak w lustrze, jakby przez Ducha Pana - chwałę Pana, jesteśmy przemieniani na ten sam obraz; z chwały ku chwale. - II Koryntian 3:18” Uchwyćmy się wiarą tego wspaniałego podwójnego błogosławieństwa: naszej osobistej relacji z Bogiem oraz przemienienia w chwałę.


Inne artykuły - 2011

Inne artykuły