>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

©9.10.2011 Revive Israel Ministries

Artykuł w gazecie HaAretz

Asher Intrater

Trzecia pod względem wielkości żydowska gazeta w Izraelu to HaAretz. Lewicowa, opowiadająca się za Ochroną Praw Człowieka i antyreligijna w swoich zalożeniach. W swojej świątecznej edycji poświęconej obchodom Jom Kippur, HaAretz opublikowała obszerny artykuł dotyczący wiary Mesjańskich Żydów na temat pokuty i przebłagania za grzechy. Artykuł zawierał kolorowe zdjęcie i wyróżniający się nagłówek. To naprawdę niezwykłe, że HaAretz zamieścił na swoich łamach artykuł o takiej tematyce. A co jeszcze bardziej niesamowite, to to że cytaty wypowiedzi zostały opublikowane stosunkowo dokładnie.

Artykuł był w większej części wywiadem z pracującą i mieszkającą w centralnym Izraelu kobietą Jael (zostało jej nadane fikcyjne imię w celu ochrony przed ewentualnym prześladowaniem). Jej wypowiedź dotyczyła tematów grzechu ludzkości, odkupienia w imieniu Jeszua, Tory zapisanej w naszych sercach oraz żywej wiary manifestującej się poprzez miłość i prawość. Nagłówek artykułu był cytatem słów Jael: ‘Moje imię jest już zapisane w księdze żywota’.

Artykuł badał również socjologiczny aspekt naszej wiary jako lojalnych obywateli Izraela oraz teologiczny aspekt naszej wiary jako legalnej kontynuacji Pism Hebrajskich Starego Testamentu i Mesjańskich wspólnot pierwszego wieku naszej ery.

Proszę, módlcie się o łaskę i objawienie dla wszystkich tych, którym dane było przeczytać ten artykuł.


Trąba Ostateczna

Jest wiele różnych rodzajów szofarów i trąb w Biblii. Góra Synaj, Jerycho, Srebrne Trąby, armia Gedeona, Siedem Trąb Objawienia, Dzień Trąb (po hebrajsku ‘Rosz HaSzana’) itd. Jakkolwiek, żadna z nich nie jest tą jedną i jedyną ‘trąbą ostateczną’. Trąba ostateczna jest związana z powtórnym przyjściem Jeszuy. Wspomniane jest o tym w pięciu wersetach Biblii:

 1. Mateusz 24:30-31
 2. Zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba, z wielką mocą i chwałą. I pośle swoich aniołów z wielką trąbą i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego.

 3. 1 Koryntian 15:52

  Nagle, w jednej chwili, w mgnieniu oka, na sygnał trąby ostatecznej. Kiedy ona zabrzmi, umarli zostaną wskrzeszeni jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni.

 4. 1 Tesaloniczan 4:16

  Bowiem sam Pan zstąpi z nieba na rozkaz, na głos archanioła i dźwięku trąby Bożej. Wówczas ci, którzy umarli w Chrystusie, powstaną pierwsi.

 5. Izajasz 27:13

  I stanie się w owym dniu, że zatrąbi wielka trąba i przyjdą zaginieni w ziemi asyryjskiej i rozproszeni w ziemi egipskiej, i będą oddawali pokłon Panu na świętej górze w Jeruzalemie.

 6. III Księga Mojżeszowa 25:9

  W dziesiątym dniu siódmego miesiąca każesz zadąć w róg. W dniu pojednania każecie dąć w rogi po całej waszej ziemi.

Przy dźwiękach trąby ostatecznej widzimy powtórne przyjście naszego Mesjasza w chwale; widzimy otwarte niebo, wielką bitwę, zastępy anielskich armii zstępujące z nieba, zmartwychwstanie tych którzy umarli, transformację i uniesienie świętych oraz zgromadzenie narodów do Jerozolimy. Wszystkie powyższe wersety spełniają się w jednym momencie, gdy nastaje ‘wielki i straszny dzień Pański’ symbolem którego jest Dzień Pojednania (po hebrajsku ‘Jom Kippur’) i trąba ostateczna.

W tym roku podczas Dnia Pojednania (Jom Kippur) zebraliśmy się o zachodzie słońca wraz z członkami kilku mesjańskich społeczności (mówiących po hebrajsku). Trwaliśmy razem w uwielbieniu w obecności Ducha Świętego, ogłaszaliśmy prawdę powyższych wersetów z okrzykiem: ‘Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana, Mesjasza Jeszuy’. Następnie z potężnym okrzykiem zadęliśmy w ten ostatni szofar (trąbę ostateczną) z podziwem, trwogą i wielką świadomością, że proroctwa czasów końca zaczynają się wypełniać wszędzie dookoła nas.


Szczególny Jom Kippur

Daniel Juster

Wraz z moja żoną Patty zgodziliśmy się, że tegoroczny Jom Kippur był najwspanialszym ze wszystkich, od czasu naszego stałego pobytu w Izraelu. Ponieważ w to święto transport publiczny nie działa, wszyscy, którzy chcą się modlić i uwielbiać Boga muszą dojść do synagogi na piechotę. Jeżeli członkowie twojego zgromadzenia mieszkają rozproszeni po okolicy, jedyną opcją tego dnia jest pobyt w hotelu. 

Większość uczestników naszego Jom Kippur pochodziła z naszej społeczności Ahavat Jeszua. Obecni byli również członkowie Kongregacji Maaleh Adumim, mówiąca po hebrajsku społeczność ‘Król Królów’, oraz inni goście. Miejscem naszego spotkania był piękny Mesjańsko Żydowski Moszaw położony pośród wzgórz Judzkich poza Jerozolimą.

Miejsce było całkowicie zapełnione.

Od samego początku społeczności doświadczyliśmy silnej obecności Bożej. Nasz lider uwielbienia Chaim prowadził nas pieśniami, które wyznawały co uczynił dla nas Jeszua jako nasz Arcykapłan i jako Ofiara za nasze grzechy. Podczas śpiewu osobiście przeżyłem czas głębokiego kontaktu z osobą Jeszuy. Teksty śpiewanych przez nas pieśni mówiły o realności naszego Nowego Przymierza. Tradycyjne elementy modlitwy ‘Ojcze nasz, Królu nasz’ (która jest wyznaniem, że w sobie samych nie mamy sprawiedliwości) poprzez wstawiennicze modlitwy za Izrael – wszystkie one zawierały w sobie świeżość i wydobywające się stare i nowe ‘dźwięki’ (Mateusz 13:52).

I tak to trwało przez kolejne nabożeństwa - tego wieczoru, następnego ranka, i aż do ostatniego wieczornego zgromadzenia. Podczas porannego nabożeństwa - tuż po głoszeniu słowa przez  Ashera – mieliśmy specjalny czas modlitwy wstawienniczej.

Myślę, że moglibyśmy kontynuować jeszcze przez długi czas, ale większość osób po trzech i pół godzinach potrzebowała odpoczynku. Przesłanie Ashera o znaczeniu dźwięku trąby ostatecznej i o powtórnym przyjściu Jeszuy było mocne i rozbudzało w nas tęsknotę za tym wielkim wydarzeniem. Niezwykle poruszające były też prorocze modlitwy o zbawienie Izraela.

W piątek wieczorem Oded Shoshani podsumował znaczenie Świętego Dnia Jom Kippur i jego wypełnienie w osobie Jeszuy, a Abraham Ben Hod poprowadził nas do miejsca głębokiej powagi, w której zakończyliśmy nasze nabożeństwo dzieląc się Wieczerzą Pańską. I wtedy zabrzmiał ostateczny dźwięk szofaru Takiah Gidolah. Następnie zakończyliśmy nasz post uczestnicząc we wspólnym posiłku. Wszyscy mieliśmy szczęśliwe i radosne poczucie spełnienia.


Inne artykuły - 2011

Inne artykuły