>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

 ©  19.11.2011 Revive Israel Ministries 

Statystyka dotycząca dzieci w Izraelu 

Asher Intrater

W 2010 roku w Izraelu było 2,53 miliony dzieci (poniżej 17 roku życia). Spośród nich 1,759 miliona to dzieci żydowskie (resztę stanowią głównie Arabowie). W minionym roku  urodziło się 166 000 dzieci (120, 000 to Żydzi). 

Najczęściej nadawane imiona męskie to Noam, Itai i Uri. Najczęściej nadawane imiona żeńskie to Noah, Szira i Maja. W pierwszej dziesiątce imion najczęściej nadawanych chłopcom nie pojawiły się Abraham, Izaak , Jakub, Mojżesz ani Jozue ( spośród najbardziej popularnych imion biblijnych wystąpiły jedynie Dawid i Daniel). W pierwszej dziesiątce imion nadawanych dziewczynkom nie pojawiły się  Rebeka, Rachela, Debora czy Estera ( spośród znanych imion biblijnych pojawiła się jedynie Sara).  

Około ¼ populacji Izraela stanowią religijni Żydzi. Wśród nich procent nadawania dzieciom imion biblijnych jest bardzo wysoki. Oznacza to, że świecka część populacji skrajnie unika nadawania swoim dzieciom imion biblijnych. Można uznać to za nieszkodliwą modę ale fakt ten może również, co  bardziej prawdopodobne, mówić  o rosnącym rozdźwięku między społecznością świecką a religijną i o reakcji  osób świeckich wobec kultury religijnych Żydów. 

Szokujące jest, iż statystycznie 15% dzieci w Izraelu wychowuje się w niepełnej rodzinie. Biorąc pod uwagę, że wśród Arabów i religijnych Żydów procent rozwodów jest bardzo niski, dane te rosną aż do 20% wśród Żydów świeckich! 

Inna szokująca statystyka podaje, że 28% dzieci w wieku szkolnym uczęszcza do ultra-ortodoksyjnych żydowskich szkół. Wskaźnik narodzin wśród Żydów religijnych jest wyższy niż wśród Żydów świeckich a wskaźnik narodzin wśród ultra-ortodoksów jest wyższy niż wśród Żydów umiarkowanie religijnych.  Zważywszy, że wielu ultra-ortodoksów nie pracuje, nie płaci podatków, nie służy w armii i nie wspiera rządu Izraela, ta statystyka zapowiada kryzys, który wkrótce uderzy w izraelskie społeczeństwo, politykę i ekonomię.    


Pieniądze na Meczet?
 
W cotygodniowym dodatku do Maariv, Ben Dror Yemini cytuje słowa  norweskiego ministra  spraw zagranicznych w odpowiedzi na prośbę  Arabii Saudyjskiej z minionego roku, aby wybudować Mega Meczet: „Jeśli przyjdzie dzień, w którym wy przyjmiecie nasze pieniądze, aby wybudować kościół w Arabii Saudyjskiej, my przyjmiemy wasze, aby wybudować meczet w Norwegii.” To takie proste.  


Czy Jeszua jest Bogiem?
 
Czy Jeszua (Jezus) jest Bogiem? Nad tym pytaniem od paru lat toczą się dyskusje wśród przywódców mesjańskich żydów w Izraelu.  Każdy tutaj wierzy w Jego boskość. Ale czy właściwe jest odnosić się do Niego jako „Boga” kiedy przeważająca większość Nowego Testamentu odnosi się do Niego jako „Syna Bożego”, a termin „Bóg” odnosi się tylko do Niebiańskiego Ojca? 

Wielka deklaracja wiary Szymona Piotra (Mt 16, 16) odnosi się do Jeszuy jako „Mesjasza, Syna Żyjącego Boga.” Trudno znaleźć bezpośrednie stwierdzenie, że „Jeszua jest Bogiem” w którejkolwiek z synoptycznych Ewangelii lub w Dziejach Apostolskich. [Znam tylko sześć takich stwierdzeń w całym Nowym Przymierzu: J 1, 1; J 20, 28; Rz 9, 5; 1Tym 3, 16; 1J 5, 20; Obj 1, 8.

Zrozumienie uczniów na temat boskości Jeszuy rozwijało się począwszy od Ewangelii aż po Księgę Objawienia. Ten rozwój przeszedł trzy kolejne fazy: 

  1. Synoptyczne Ewangelie i Dzieje Apostolskie – Jeszua jako Mesjasz i Boży Syn 
  2. Listy do Kościołów – Pełnia Boża zamieszkująca w Jeszui jako Chrystusie (Kol 2, 9; Hbr 1, 3) 
  3. Księga Objawienia i pisma Jana – Bóg jako „Ja Jestem” Prawa i Proroków 

Pierwszy poziom objawienia otrzymał Piotr (Szymon); drugi poziom objawienia otrzymał Paweł (Szaul); trzeci został dany Janowi (Johanan). Piotr otrzymał objawienie w Cezarei Filipowej u podnóża Góry Hermon na północy Izraela. [„…nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie” – Mt 16, 17. ] Paweł otrzymał je, gdy został wzięty do nieba w ponadnaturalnym doświadczeniu (2 Kor 12, 1-4). „Otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa” – Gal 1, 12. 

Jan otrzymał swoje objawienie na wyspie Patmos: „Objawienie Jezusa Chrystusa” – Obj 1,1. Pierwszy rozdział Księgi Objawienia jest punktem zwrotnym w zrozumieniu boskości Jeszuy. W rozdziale tym Jeszua pojawia się w formie Anioła YHVH ze Starego Przymierza. Objawienie to miało wpływ na wszystkie pisma Jana. 
[J 8, 6 sugeruje, że Jeszua był tym, którego palce wyryły Dziesięć Przykazań na kamiennych tablicach (2 Mjż 31, 18; Dn 5, 5. 24); J 8, 56 odnosi się do Jeszuy jako tego, który jadł obiad z Abrahamem ( 1 Mjż 18); J 8, 58 (i wszystkie stwierdzenia „Ja Jestem”) jako do tego, który objawił się w płonącym krzaku; J 12, 41 jako do uwielbionego króla, który objawił się Izajaszowi (6, 1-5); Księga Objawienia 1, 13-16 jako do ognistego anioła, który objawił się Danielowi (10, 4-10); Księga Objawienia 19, 11-13 jako do dowódcy zastępów niebieskich, który objawił się Jozuemu (5, 13-15).] 

Jedynie patrząc na Jeszuę jako Anioła JHVH  w Prawie i w Prorokach możemy naprawdę zrozumieć Jego pełną tożsamość.    


Kto jadł obiad z Abrahamem? 

Nowa, długo oczekiwana książka Aszera pt.: ‘Kto jadł obiad z Abrahamem?’ właśnie się ukazała (oryginalnie po angielsku). Analizuje ona wszystkie momenty w Biblii począwszy od Prawa, przez Proroków, aż do Księgi Objawienia, w których Jeszua pojawia się jako Anioł Pana.  Książka ta inspiruje i stawia wyzwanie naszemu zrozumieniu wiecznej natury Mesjasza Jeszuy i stopniowemu objawieniu Biblii jako całości. 

Główna myśl tej książki rozwijała się nie tylko przez lata studiowania hebrajskich tekstów, ale również przez życiowe doświadczenia dzielenia się ewangelią z ortodoksyjnymi Żydami w Izraelu. (Nie wspominając o modlitwie i wstawiennictwie). 

Nie przeocz jej. Zamów ją dla siebie i wyślij do przyjaciół. 
Aby zamówić, kliknij tutaj: (http://www.revive-israel.org/books.php

Mamy jednorazową, szczególną cenę dla tej pierwszej oferty: 10% zniżki na zamówienie 10 egzemplarzy; 20% zniżki na zamówienie 20 egzemplarzy; 30% zniżki na zamówienie 30 egzemplarzy. 
Aby dokonać zamówienia na powyższych zasadach, kliknij tutaj


Inne artykuły - 2011

Inne artykuły