>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 31.03.2012 Revive Israel Ministries

Biblijna definicja miłości

Daniel Juster Bóg jest Miłością

Biblia mówi nam, że “Bóg jest miłością” (1 List Jana 4:16). Jest to jedna z kluczowych cech Jego charakteru. Niemniej, Biblia mówi nam także, że Bóg jest sędzią, którego należy się obawiać. W II Księdze Mojżeszowej znajdujemy definicję Bożego charakteru, która w żydowskiej tradycji nazywa się “Trzynaście Atrybutów Boga”.

II Mojżeszowa 34:6-7
“(…) Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, nie rychły do gniewu, a obfity w miłosierdziu i w prawdzie; Zachowujący miłosierdzie nad tysiącami, gładzący nieprawość i przestępstwo i grzech, nie usprawiedliwiający winnego, nawiedzając nieprawość ojcowską w synach i w synach synów ich do trzeciego i do czwartego pokolenia”.

Ten fragment wyraźnie stwierdza, że konsekwencje grzechu przechodzą mają charakter międzypokoleniowy, oraz że jest za niego kara. To dlatego, że złe zachowania powtarzane są z pokolenia na pokolenie. Bóg, który jest miłością i działa w miłości, również karze grzech.

Miłość i sprawiedliwość

Czym więc jest miłość? Po studiowaniu Pisma Świętego dochodzę do wniosku, że “Miłość jest współodczuwaniem z innymi, dążącym do ich dobra. Dobro to jest tym, co Bóg ma dla nich przeznaczone”. Ponieważ nic co jest przeciwstawne do Bożych standardów nie może być uznane za miłość, definicja ta ma obiektywną treść. Boże plany dla ludzi zawsze są zgodne z Jego powszechnymi standardami sprawiedliwości. Oznacza to, że prawdziwa miłość jest wyznaczana przez biblijne prawa. Bez biblijnego prawa pozostają nam jedynie sentymenty.

Sprawiedliwy porządek to taki, który umożliwia ludziom wypełnienie przeznaczenia, które zamierzył dla nich Bóg. Natomiast niesprawiedliwy porządek uniemożliwia lub utrudnia wypełnienie tego przeznaczenia. Sprawiedliwość nie znaczy równość (za wyjątkiem niektórych biblijnych prawd, np: wszyscy ludzie są stworzeni na obraz Boga, wszyscy mają być traktowani z szacunkiem i godnością, wszyscy są równi odpowiadając przed sądami w odniesieniu do zbrodni i kary).

Współodczuwanie z innymi

W tej definicji miłości jest miejsce również dla emocji. Współodczuwanie pozwala nam postawić się w sytuacji innej osoby i wyrażać emocjonalne współczucie, które motywuje nas do działania ku dobru tej osoby. Nie wszyscy ludzie będą mieć taki sam majątek (definicja sprawiedliwości według Marxa). Sprawiedliwy porządek musi gwarantować, że osoby na odpowiedzialnych stanowiskach będą miały zagwarantowane wystarczające środki, ponieważ bez nich wypełnienie ich przeznaczenia będzie niemożliwe.

Abyśmy mogli się nawzajem miłować, musimy najpierw poznać miłość Boga. Miłość potrafi dostrzec wartość osoby, którą się kocha. Gdy postrzegamy innych jako stworzonych na obraz Boga, widzimy też jak są cenni i wartościowi. Tylko dzięki miłości Boga możemy prawdziwie współczuć. Kiedy wiemy, że jesteśmy stworzeni na obraz samego Boga, dostrzegamy jaki jest piękny, dobry, pełen miłości i sprawiedliwości. Chcemy wtedy być częścią realizacji zamysłu Bożego; aby zobaczyć całą ludzkość miłującą Go, poddaną Jego panowaniu, i uznającą Jego Syna Jeszuę za swego Zbawiciela i Króla.

Boże przeznaczenie dla innych ludzi

Miłość pragnie jak najlepiej dla innych. To, co może im się najlepszego wydarzyć to to, aby wola Boża dokonała się w ich życiu. Jeśli kogoś kochamy to chcemy aby przeznaczenie Boże wypełniło się dla tej osoby. Definicja ta zakłada posłuszeństwo Bożym standardom. Kiedy pozwalamy sobie na naruszenie tych standardów,  doprowadzamy do zaistnienia porządku niesprawiedliwości i grzechu, przez który wielu ludzi nie jest wstanie wypełnić swego przeznaczenia i który niszczy miłość. Milość bowiem kwitnie tylko w sprawiedliwym porządku. Dzieci z rozwiedzionych rodzin przyznają, że jest im trudniej wypełnić Boże przeznaczenie dla ich życia. Społeczeństwo, dla którego małżeństwo nie ma większego znaczenia, doprowadzi do wielu zniszczeń.

Miłość nie jest jedynie subiektywnym uczuciem, ale uczucie jest częścią miłości. Miłość wymaga stosowania się do obiektywnych standardów zgodnych z biblijnymi zasadami, które pozwalają Bożej miłości i Bożemu przebaczeniu zamanifestować się w świecie. Współczucie dla innych, które pragnie ich dobra, jest możliwe jedynie dzięki przemieniającej pracy Jeszuy w naszym życiu, poprzez moc Ducha Świętego. To On pozwala nam kochać.

Jorozolima - zjednoczona modlitwa

W miniony czwartek członkowie 6-7 zborów w Jerozolimie spotkali się na wieczór wspólnego uwielbienia i modlitwy. Pastorzy Eddie Santoro i Zvi Randelman prowadzili modlitwy, które koncentrowały się na uwielbieniu jako walce duchowej. Widzimy, że podczas gdy trudności otaczające Izrael w czasach ostatecznych stają się coraz bardziej intensywne, musimy nauczyć się patrzeć na Pana i wielbić Go pośród trudności, co z kolei spowoduje uwolnienie jego mocy. On może odmienić w dobro to co miało być ku złemu. Ostatecznie, Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie ze wszystkich narodów doszli do pokuty i zbawienia. Pośród ucisku, Izrael będzie zbawiony (Jeremiasz 30:7).

To modlitewne spotkanie odbyło się w przeddzień "Globalnego marszu milliona ludzi do Jerozolimy". To nie pierwszy raz, kiedy ktoś próbuje zorganizować miliony ludzi do walki przeciw Izraelowi (2 Księga Kronik 14:9). Nie będzie to też ostatni. Idea globalnego zjednoczenia przeciwko Izraelowi na całym świecie będzie się wzmagać, aż w końcu wszystkie narody świata zaatakują Jerozolimę. (Zachariasz 14:2).
Sam fakt, że wiele różnych społeczności w Jerozolimie może w krótkim czasie zebrać się do wspólnej i zjednoczonej modlitwy jest oznaką wielkiego duchowego zwycięstwa. Jeśli będziemy stać zjednoczeni w miłości i wierze, siły zła zostaną rozdzielone i upadną (Łukasz 11:17).


Pascha

Nadchodzący piątkowy wieczór jest dla Żydów na całym świecie czasem Kolacji Sederowej (posiłku paschalnego). Większość rodzin żydowskich ma przynajmniej jednego krewnego lub przyjaciela, który jest mesjanicznym żydem. Módlcie się za nasz naród, aby poznali pełne znaczenie Paschy z Jeszuą jako barankiem paschalnym, który gładzi grzechy świata.


Inne artykuły - 2012

Inne artykuły