>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 25.05.2012 Revive Israel Ministries

Druga Pięćdziesiątnica

Asher Intrater

Podczas święta Szawuot świętujemy początek żniw, nadanie Zakonu na Górze Synaj i wylanie Ducha Świętego w poranek Pięćdziesiątnicy. To, że te trzy wydarzenia miały miejsce w tym samym dniu roku, ma wartość symboliczną oraz proroczą. Dwa tysiące lat temu pierwsi uczniowie Jeszuy (Jezusa) zostali napełnieni Duchem Świętym i mocą.

Dzieje 2:1-4 A gdy przyszedł dzień pięćdziesiąty, byli wszyscy jednomyślnie pospołu. Tedy się stał z prędka z nieba szum, jakoby przypadającego wiatru gwałtownego i napełnił wszystek dom, kędy siedzieli. I ukazały się im rozdzielone języki na kształt ognia, który usiadł na każdym z nich. I napełnieni są wszyscy Duchem Świętym, a poczęli mówić innemi językami, jako im Duch on dawał wymawiać.

To ponadnaturalne wydarzenia sprawiło, iż ewangelia zaczęła być głoszona na całym świecie, a Królestwo Boże objęło wszystkie narody. Gdy Piotr (Szymon) wyjaśniał to wydarzenie zbierającemu się tłumowi, twierdził, że był to początek wypełnienia się proroctwa Joela o potężnym przebudzeniu czasów ostatecznych. To czego doświadczyli uczniowie nastąpi powtórnie, na o wiele większą skalę.

Dzieje 2:16-18 Aleć to jest ono, co przepowiedziano przez proroka Joela: I będzie w ostateczne dni, (mówi Bóg): Wyleję z Ducha mego na wszelkie ciało, a prorokować będą synowie wasi i córki wasze, a młodzieńcy wasi widzenia widzieć będą, a starcom waszym sny się śnić będą. Nawet w oneż dni na sługi moje i na służebnice moje wyleję z Ducha mego, i będą prorokować; I stanie się, że ktobykolwiek wzywał imienia Pańskiego, zbawion będzie.

Piotr, cytując proroka Joela, przytoczył jedynie pierwszą część ostatniego wersetu, ponieważ w owym czasie nie było warunków do wypełnienia się drugiej połowy tego proroctwa (podobnie Jeszua w czwartym rozdziale Łukasza cytował jedynie pierwszą część 61. rozdziału Izajasza, ponieważ druga część dotyczy jego powtórnego przyjścia). Oto dokończenie proroctwa Joela, opisujące warunki w jakich zajdzie „Druga Pięćdziesiątnica”.

Dzieje 2:32-3:2 Wszakże stanie się, że ktobykolwiek wzywał imienia Pańskiego, wybawiony będzie; bo na górze Syon i w Jeruzalemie będzie wybawienie, jako rzekł Pan, to jest w ostatkach, które Pan powoła. Bo oto w one dni i w on czas, gdy nawrócę pojmany lud Judzki i Jeruzalemski, Zgromadzę też wszystkie narody, i sprowadzę je na dolinę Jozafat, i będę się tam z nimi sądził o lud swój, i o dziedzictwo swoje Izraelskie, które rozproszyli między pogan, i ziemię moję rozdzielili.

To niesamowite! Dwa tysiące lat temu nastąpiło początkowe wylanie Ducha Świętego, dzięki któremu ewangelia zaczęła być głoszona na całym świecie, co trwa po dzień dzisiejszy. W miarę jak dobra nowina dociera do krańców świata, Bóg powoli odradza naród izraelski oraz sprowadza Żydów z powrotem do Jerozolimy. Nasz naród będzie przebywał w Izraelu podczas wydarzeń prowadzących do powtórnego przyjścia. Bóg nawołuje do wiary w Jeszuę wielu Żydów z pokolenia, które przeżyło drugą wojnę światową.

Jak na razie, jedynie mała cząstka mesjanicznych żydów żyje w Izraelu. Wydarzenia czasów ostatecznych nastąpią już wkrótce. Pewnego dnia wybuchnie jeszcze potężniejsza wojna światowa, a wraz z nią ogólnoświatowe wylanie Ducha Świętego. Mesjaniczna resztka Izraela jest znakiem czasów ostatecznych oraz przebłyskiem tego przebudzenia. Módlmy się na podobieństwo apostołów z Dziejów Apostolskich oraz miejmy wiarę, że nasza modlitwa przyniesie ten sam, a nawęt potężniejszy rezultat!

Modlitwa Szawuot

Zapraszamy cię abyś dołączył się do nas w 12-godzinnym poście i modlitwie w Święto Szawuot – od godziny 18:00 26. maja do 6:00 27. maja (17:00 – 5:00 czasu polskiego). Będziemy uwielbiać, chwalić, wstawiać się w modlitwie, prorokować, głosić Pismo oraz wołać do Boga o wylanie Ducha na wszelkie ciało. Oby nasze Szawuot było jak apostolskie Szawuot! Oby było to właśnie „to”, co przepowiedziano przez proroka Joela (2:16). Proszę, wyślij to ogłoszenie do kogoś, kto wiesz, że może być zainteresowany przyłączeniem się do naszej modlitwy.

Godziny zmian na czas polski:
ZMIANA 1 – 17:00 – 19:00. PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE
Mateusz 6:10 - „Przyjdź królestwo twoje; bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi” (Zobacz Objawienie 11:15).
ZMIANA 2 – 19:00 – 21:00 JEDNOŚĆ W CIELE MESJASZA
Jan 17:21 - „Aby wszyscy byli jedno” (Zobacz Dzieje 1:4).
ZMIANA 3 -  21:00 – 23:00 EWANGELIA DO NARODÓW
Dzieje 1:8 „i będziecie mi świadkami i w Jeruzalemie, i we wszystkiej Judzkiej ziemi, i w Samaryi, aż do ostatniego kraju ziemi” (Zobacz Mt 24:14, Psalm 2:8).
ZMIANA 4 – 23:00 – 1:00 MOC DUCHA ŚWIĘTEGO
Dzieje 4:30 - „Ściągając rękę twoję ku uzdrawianiu i ku czynieniu znamion i cudów, przez imię świętego Syna twego Jezusa” (Zobacz Izajasz 61:1, Dzieje 2:1-4).
ZMIANA 5 – 1:00 – 3:00 ZBAWIENIE IZRAELA
Rzymian 11:26 - „A tak wszystek Izrael będzie zbawiony” (Zobacz Rz 1:16, 9:3, 10:1).
ZMIANA 6 – 3:00 – 5:00 POWTÓRNE PRZYJŚCIE JESZUY
Łukasz 13:35 - „Błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskiem” (Zobacz Objawienie 22:20).

Możesz do nas dołączyć w nowym, eksperymentalnym kanale na żywo:
www.ustream.com/channel/shavuot


Inne artykuły - 2012

Inne artykuły