>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

©9.06.2012 Revive Israel Ministries

Chrzest w rzece Jordan

Eddie Santoro, Asher Intrater

Rok temu Izraelskie Towarzystwo Ochrony Przyrody otworzyło naprzeciw Jerycha, na rzece Jordan, miejsce chrztu i rezerwat przyrody o nazwie Khaser al Yehud. Arabską nazwę można przetłumaczyć: "Przejście Żydów", co odnosi się do ich cudownego przejścia przez Jordan za czasów Jozuego. Według tradycji chrześcijańskiej, jest to miejsce, gdzie Jana Chrzciciel ochrzcił Jeszuę (Jezusa).

Te dwa historyczne wydarzenia ściśle się ze sobą łączą. Tak jak Jeszua pościł na pustyni przez 40 dni aby "wypełnić" znaczenie 40 lat wędrówki Żydów z Mojżeszem przez pustynię; tak też Jeszua był ochrzczony w tym samym miejscu w Jordanie, aby "wypełnić" znaczenie przekroczenia tej rzeki przez Żydów z Jozuem (Mateusz 3:15). Jedność przymierza, duchowości życia Jeszuy i historii ludu Izraela jest bardzo głęboka (Mateusz 2:15).

W zeszłym tygodniu pojechaliśmy do Khaser al Yehud. Właśnie tam, w gorącym słońcu pustyni, dostąpiliśmy radości zanurzenia (ochrzczenia) trzech nowych wierzących z naszego zboru w Jerozolime w śmierć i zmartwychwstanie Jeszuy. Dodatkowo, kilka innych osób odnowiło wyznanie swej wiary chrzcząc się po raz drugi.

Świadectwo każdej z tych osób jest inne, ale łączy je najwspanialsza prawda obecna w życiu każdego z nich - Boża miłość jest potężniejsza niż moc wroga. Kiedy ostatnia para wierzących wychodziła z wody, a my wszyscy staliśmy podziwiając i radując się z Bożej łaski, nad naszymi głowami zaczęła krążyć biała gołębica (Mateusz 3:16).


Wyjątek od reguły

My, Żydzi, po 3000 latach bycia ludem świętym i wybranym (II Mojżeszowa 19:6), ale bez poznania swojego Mesjasza, zdajemy się być świadomi szczególności naszego  powołania. Nie wiemy tylko po co zostało nam ono dane. Ponadto, otrzymaliśmy na górze Synaj Torę - absolutny wzorzec Bożej moralności, ale nie mamy możliwości jej wypełnienia (Jeremiasz 31:32).

Być może to właśnie ta sytuacja powoduje, że Żydzi w Izraelu cierpią często na osobliwy psychologiczny syndrom, który nazywam "wyjątkiem od reguły". Wygląda to tak: Zasady są ważne. Każdy musi przestrzegać zasad. Każdy, kto nie przestrzega zasad powinien być skarcony i ukarany. Ja jednak, ze względu na znaczenie mojego powołania, jestem szczególnym przypadkiem. Ja jestem wyjątkiem od reguły i dlatego tak naprawdę one mnie nie dotyczą.

[Być może to psychologiczne zaburzenie występuje również u osób z innych grup etnicznych i religijnych.]


Izajasz 13 i czasy ostateczne

Powtórne przyjście Jeszuy jest centralnym punktem proroctw Nowego Przymierza. Jest ono również kluczowym wydarzeniem w pismach hebrajskich proroków Starego Przymierza. Mimo to, często jest pomijane ze względu na różnicę w nazwie. W Starym Przymierzu na powtórne przyjście mówi się “Wielki i straszny dzień JHWH”. Dzięki przywróceniu związku pomiędzy tymi dwoma pojęciami, proroctwa Starego i Nowego Przymierza odzyskają swą spójność. Lepiej zrozumiemy też wydarzenia czasów ostatecznych.

  1. Księga Objawienia opisuje drugie przyjście przede wszystkim z perspektywy duchowej walki między aniołami i demonami (Objawienia 12:7, 19:11).
  2. Księga Joela opisuje czasy ostateczne przede wszystkim z perspektywy modlitwy, pokuty i przebudzenia, prowadzących do drugiego przyjścia (Joel 1:14; 2:12, 28).
  3. Księga Zachariasza opisuje bitwę czasów ostatecznych w przeważającej mierze z punktu widzenia walki wszystkich narodów przeciwko Jerozolimie (Zachariasz 12:2, 9; 14:2-3, 12).
  4. Księga Ezechiela opisuje odnowę Izraela (Ezechiel 36), zmartwychwstanie (Ezechiel 37), wielką bitwę Goga i Magoga (Ezechiel 38-39), tysiącletnie królestwo i świątynię (Ezechiel 40-48).
  5. W przemowie Jeszuy o czasach ostatecznych na Górze Oliwnej, cytuje On swobodnie z księgi Izajasza, Jeremiasza, Daniela i Zachariasza (Mateusz 24:29-31).

W momencie cytowania proroctw czasów ostatecznych, 13. rozdział Izajasza jest często pomijany. Niejmniej jednak, jest on jednym z opisów powtórnego przyjścia Chrystusa:
Izajasz 13:6 – Biadajcie! Bo bliski jest dzień JHWH, który nadchodzi jako zagłada od Wszechmocnego
Izajasz 13:9 – Oto nadchodzi dzień JHWH, okrutny, pełen srogości i płonącego gniewu
Izajasz 13:13 – …z powodu srogości JHWH Zastępów w dniu płomiennego jego gniewu

Perspektywa Izajasza 13 ukazuje zniszczenie sił "Babilonu" niemalże identycznie jak czyni to opis z Księgi Objawienia 17 - 18. Izajasz opisuje brzemię jakie nosi z powodu proroctwa wypowiadanego Babel (13:1) (Babel i Babilon to to samo słowo w języku hebrajskim). Opisuje on zaćmienie nieba (13:10) oraz świat ukarany za swe złe uczynki (13:11).

Odbędzie się straszna wojna i wiele osób zginie (13:15). Ludzie będą uciekać z powrotem do swoich rodzinnych krajów (13:14). Będzie wylany ogień jak podczas zniszczenia Sodomy i Gomory (13:19). Wydarzenia te będą miały miejsce w tym samym czasie, kiedy Izrael zostanie odnowiony jako naród, zarówno duchowo jak i fizycznie.

Izajasz 14:1 – Gdyż JHWH zlituje się nad Jakubem i znowu wybierze Izraela, i osadzi ich we własnej ziemi. Wtedy przyłączy się do nich obcy przybysz [też: nawrócony, cudzoziemca] i przystanie [wszczepiony] do domu Jakuba.

Tak jak w liście do Rzymian 11, werset ten opisuje nie tylko odbudowanie Izraela, ale także grupę ludzi pochodzących z różnych narodów świata, która stanie się duchowym partnerem dla Izraela. Może to być tylko Kościół czasów ostatecznych, zajmujący właściwe mu miejsce u boku Izraela, jako gałąź "wszczepiona do drzewa oliwnego” (Rzymian 11:17-21).

Gdy Izrael powróci do miejsca swego powołania i gdy będzie współpracował z międzynarodowym Kościołem, doprowadzi to do ostatecznej klęski szatana i powtórnego przyjścia Jeszuy.

Izajasz 14:12, 15 – O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów! A oto stracony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści.


Inne artykuły - 2012

Inne artykuły