>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 28.07.2012 Revive Israel Ministries

Kurios

Asher Intrater i SI

Historyczne wydarzenia opisane w Tanach (Starym Testamencie) kończą się na Księdze Nehemiasza, i opisują wydarzenia do 440 roku p.n.e. Ostatnią napisaną i wydaną księgą Tanach były Kroniki. W I Księdze Kronik, rozdziale 3., znajduje się rodowód, który wymienia około 10 pokoleń następujących po Zorobabelu. Oznacza to, że księga ta została napisana mniej więcej w roku 350 p.n.e. W 333 r. p.n.e. Aleksander Wielki dokonał podboju Bliskiego Wschodu, narzucając miejscowej ludności grecką kulturę oraz język.

W latach 280 – 130 p.n.e. greckojęzyczni rabiniczni uczeni przetłumaczyli Tanach na język grecki. Tłumaczenie to, znane pod nazwą Septuaginta, stało się najbardziej wiarygodną wersją Tanach. To właśnie ono jest cytowane w Nowym Przymierzu. W tamtych czasach, w Izraelu rozwinął się burzliwy konflikt między kosmopolityczną kulturą Grecji a lokalną kulturą hebrajsko-aramejską. Konflikt ten czasem przynosił dobre skutki, a czasem złe.

W roku 166 p.n.e. wybuchło powstanie Machabeuszy, a w 63 p.n.e. Imperium Hasmonejskie (Machabejskie) zostało podbite przez Rzymian pod wodzą Pompejusza. Gdy narodził się Jeszua, Izraelem władał Herod (Idumeo-Grek nawrócony na judaizm), rządzący pod auspicjami Imperium Rzymskiego.

Apostoł Paweł (Szaweł) miał wykształcenie zarówno żydowskie jak i greckie. Zmiana jego imienia z Szaweł na Paweł może być rozumiana jako odzwierciedlenie danego przez Boga polecenia, aby zanieść ewangelię ze świata hebrajskiego do kosmopolitycznego, greckiego społeczeństwa. Autorytatywny, pełny tekst Biblii jest napisany w języku hebrajskim (Tanach) oraz greckim (Nowe Przymierze).

Konflikt między światem hebrajskim i greckim przeniósł się również do pierwszej społeczności wierzących. W poranek Pięćdziesiątnicy 120 hebrajskojęzycznych uczniów głosiło ewangelię 3000-nemu tłumowi, z których większość była pochodzenia nie-żydowskiego (Dzieje 2:9-11). Liczba uczniów wciąż wzrastała – zarówno tych mówiących po hebrajsku jak i po grecku.

Dzieje 6:1 - A w oneż dni, gdy się przymnażało uczniów, wszczęło się szemranie Greków przeciwko Żydom, iż były zaniedbywane w posługiwaniu powszedniem wdowy ich."
Niezgoda między tymi dwiema grupami kulturowymi była przyczyną problemów z porozumiewaniem się, w sprawach dotyczących finansów i zarządzania. Spośród greckiej grupy wybrano komitet, którego zadaniem było dopatrzenie aby organizacja przebiegała sprawnie (Dzieje 6:5). Konflikt na tle pochodzenia nasilał się wraz z rozwojem międzynarodowego kościoła (eklezji). Przesłanie ewangelii skierowane jest przede wszystkim do Żydów, później do Greków (Rzymian 1:16, 2:10), choć przed Bogiem Grecy mają taki sam status jak Żydzi (Galacjan 3:28).

W dzisiejszym izraelskim ciele Mesjasza mamy tę samą sytuację. Mimo że jesteśmy hebrajskojęzycznym narodem, liczba nowo przybyłych, nie mówiących po hebrajsku imigrantów oraz międzynarodowych gości jest większa niż liczba hebrajskich wierzących. Pomiędzy powszechnymi, międzynarodowymi aspektami wiary a izraelskimi aspektami wiary opierającymi się na przymierzu, zachodzi idealna równowaga.

Mniej więcej w czasie, gdy Tanach została przetłumaczona na język grecki, naród żydowski zaprzestał wymawiania imienia JHWH. Ostatecznie zupełnie zakazano wymowy tego imienia oraz została ona zapomniana. W miejsce JHWH zaczęto używać terminu „Adonaj”, co jest liczbą mnogą wyrazu „pan” (władca). W Septuagincie imię JHWH zostało przetłumaczone jako „Kurios”, co również oznacza „pan”.

Tak więc w tym samym czasie imię JHWH wyszło z użycia i zostało zastąpione przez Adonaj w języku hebrajskim i Kurios w greckim. Za dni Jeszuy imię JHWH w ogóle nie było już wymawiane i używano jedynie wersji Adonaj i Kurios. Wszystkie miejsca w Septuagincie i Nowym Przymierzu, w których występuje imię JWHW, podają tłumaczenie Kurios, co znaczy Adonaj i JHWH.

Zdumiewające jest, iż w Nowym Przymierzu również Jeszua zostaje nazwany Kurios. To więcej niż nazwać Go „Panem”. Jeszua zostaje nazwany Adonaj. Jest to wyraźna deklaracja jego boskości, której nie można pominąć. Jeszua jest Kurios-Adonaj. To wyznanie wiary było szokujące zarówno dla ludności hebrajsko- jak i dla greckojęzycznej. Nazwanie Jeszuy Panem-Kurios-Adonaj to jak wybuch nuklearny na tle historii wiary, religii i objawienia.

Aż po krańce ziemi

Wierzymy w aktualność polecenia Jeszuy do bycia Jego świadkami w Jerozolimie, Judei, Samarii i aż po krańce ziemi (Dzieje 1:8). Proszę, módl się o młodych Izraelitów z naszej kongregacji, którzy wyjechali w tym tygodniu na kilkudniowe misje: Ariel i Vered do Chin, Youval i Valerie do Europy, Herut do Ukrainy, Or i Vered do Afryki, Yoel, Sarah i David do Ameryki Południowej. Stójmy razem i wypełnijmy wielkie posłannictwo w naszym pokoleniu.


Raport z Chin

Ariel Blumenthal

Wraz z Veredem nauczamy hebrajskiego oraz prowadzimy studium biblijne (mówimy po hebrajsku, korzystając z pomocy chińskiego tłumacza – być może to pierwsza taka sytuacja w historii?) dla grupy młodych wierzących chińczyków biorących udział w 10-miesięcznym projekcie, dzięki któremu uczą się zarówno biblijnego jak i współczesnego hebrajskiego (oraz nieco nowotestamentowej greki). Autorzy projektu, J i B, to zagraniczne małżeństwo pracujące w Chinach od wielu lat. J tłumaczy mnie podczas studium biblijnego, prowadzonego w pełni po hebrajsku, z chińskim tłumaczeniem!

W zeszłym tygodniu grupa ta zasponsorowała ogólnomiejskie zgromadzenie chrześcijańskie, aby zaimponować studentom swymi zdolnościami językowymi oraz by modlić się o Izrael. Czytali i ogłaszali wersety z Pisma po hebrajsku i grecku. Następnie głos zabrałem ja i podzieliłem się przesłaniem o ewangelii.

Grupa młodych Chińczyków poprowadziła nas w śpiewie „Sz'ma Yisrael” w języku hebrajskim a następnie „Ko ahav” (Jan 3:16)! Wielu ludzi razem śpiewało tę samą pieśń. Był to obraz  królestwa, takiego jakie opisuje Objawienie 7:9-10 oraz 15:2-4. Nie ma innego sposobu na zjednoczenie świata w miłości, jak tylko radowanie się z naszych narodowych i etnicznych różnic, z jednoczesnym uszanowaniem żydowskich korzeni biblijnej wiary. Jest to możliwe jedynie poprzez Jeszuę, Syna Bożego i Syna Dawidowego.


Syryjskie chemikalia

Rząd Syrii zgromadził ogromne ilości broni chemicznej i biologicznej. Izraelskie media obawiają się, iż w miarę jak upadają rządy Assada, zapasy te mogą zostać przechwycone przez radykalne oddziały islamu. Wielu Izraelitów w pośpiechu „odkurza” swe maski gazowe. Módl się, aby cała broń wymierzona przeciwko nam zawiodła (Izajasz 54:17).


Inne artykuły - 2012

Inne artykuły