>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 18.08.2012 Revive Israel Ministries

Głowa Kościoła – Król Izraela

Jeszua jest centralną postacią w Bożym planie i w pismach Starego i Nowego Testamentu. On jest Pierwszym i Ostatnim, Początkiem i Końcem (Objawienie 1:8, 17); taki sam wczoraj, dzisiaj i na wieki (Hebrajczyków 13:8). Jeszua spełnia wiele ról. Jako Chrystus-Mesjasz jest On równocześnie Głową Kościoła i Królem Izraela.

Kiedy Jeszua wkroczył triumfalnie do Jerozolimy, nazwany został Królem Izraela:

Jan 12:12-13 – Nazajutrz liczna rzesza, która przybyła na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy, nabrała gałązek palmowych i wyszła na Jego spotkanie i wołała: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, król Izraela!

Ta deklaracja była swego rodzaju inauguracją; była próbą obwołania Go królem. Ale to właściwy czas jeszcze nie nadszedł.

W modlitwie Apostoła Pawła (Szawła), Jeszua nazwany jest przez Ducha objawienia Głową Kościoła:

Efezjan 1:20-22 – Jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem… i wszystko poddał pod nogi Jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła.

Kościół – (po grecku ecclesia) jest tutaj narzędziem, za pomocą którego Bóg sprawuje swe rządy. Są to ludzie, którzy rządzą i panują razem z Jeszuą jako nadrzędnym przywódcą. Bóg sprawuje władzę nad światem za ich pośrednictwem.

W jaki sposób Jeszua dostąpił tej pozycji? - Poprzez wniebowstąpienie. Jeszua nie tylko zmartwychwstał, ale wyniósł się ponad wszystkie duchowe moce, aż do najwyższego miejsca w niebie. Dzięki Jego ukrzyżowaniu jesteśmy odkupieni; dzięki temu, iż zstąpił do piekła, my zostaliśmy od niego wybawieni; dzięki Jego  zmartwychwstaniu mamy życie wieczne; dzięki Jego wniebowstąpieniu mamy duchowy autorytet by panować razem z Nim.

Dzięki wniebowstąpieniu Jeszui, Ecclesia dostąpiła funkcji ciała zarządzającego. Dlatego też międzynarodowy kościół opiera się na wniebowstąpieniu.

W jaki sposób Jeszua stał się Królem Izraela? - Poprzez wcielenie (i obrzezanie).

Mateusz 1:1 – Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego…

Pisma Nowego Przymierza zaczynają się od narodzin Jeszuy w linii Abrahama i Dawida. Autorytet, aby rządzić królestwem Bożym na ziemi, został przekazany Jeszui na prawie przymierza - od Abrahama przez Dawida z plemienia Judy. Jeszua nie tylko urodził się na tym świecie, również został obrzezany (Łukasz 2:21). Narodził się z kobiety, by stać się głową nowej rasy ludzkiej (I Mojżeszowa 3:15, I Koryntian 15:45). Urodził się z nasienia Dawida aby zasiąść na tronie Dawida i rządzić królestwem Bożym na ziemi (Łukasz 1:32). Dzięki wcieleniu, Jeszui przekazany został autorytet Adama na prawie stworzenia; dzięki obrzezaniu, przekazany Mu został autorytet Abrahama na prawie przymierza.

Królestwo Izraela skupia się na objęciu w posiadanie swej ziemi. Kościół natomiast wyczekuje swego wniebowstąpienia. Kierunek myślenia Izraela to „z góry na dół”, na ziemię. Kościół patrzy w odwrotnym kierunku, „z dołu do góry”, z ziemi do nieba. Jeszua jest głową Kościoła dzięki wniebowstąpieniu i królem Izraela dzięki wcieleniu. Oba urzędy są sprawowane równocześnie. Jeszua nie jest jednak schizofrenikiem. Pewnego dnia te dwa tytuły staną się jednym (Zachariasz 14:9, Efezjan 1:10).

Obie role zakładają zaangażowanie i pewne zobowiązania wobec ludzi. Dlatego też  pozycja Jeszuy jako głowy Kościoła wymaga przymierza zawartego ze wszystkimi członkami międzynarodowej Ecclesii.
Ojciec rodziny ma pewne zobowiązania i angażuje się w życie swych dzieci. Podobnie jak ojciec nie może być ojcem bez dzieci, Jeszua nie może być głową Kościoła bez jego członków. Jego relacja z Kościołem jest dla Niego sprawą najważniejszą. Jego tożsamość ma ścisły związek z Kościołem.

Jako król Izraela, Jeszua zobowiązał się i zaangażował w ten naród. Również i ci ludzie stanowią część Jego tożsamości. Nie ma Jeszuy bez Kościoła i nie ma Jeszuy bez Izraela.

Podwójna rola Jeszuy jako głowy Kościoła i króla Izraela wymaga angażującego przymierza między tymi dwoma grupami. Pojednanie i współpraca między Izraelem i Kościołem stanowi bardzo znaczący element w proroczym odnowieniu w dzisiejszym Królestwie Bożym. Izrael i Kościół są "zmuszeni", lub raczej "przeznaczeni" przez Jeszuę do partnerstwa.

Kościół jest wszczepiony w Izrael (Rzymian 11:17), a Izrael zmierza w kierunku zbawienia obejmującego cały naród (Rzymian 11:26). Resztka mesjanicznych Żydów należy do obydwu tych grup i, w następstwie, odgrywa istotną rolę jako most łączący Kościół z Izraelem. Te dwie grupy będą pewnego dnia jednym ciałem (Ezechiel 37:17-22; Efezjan 2:12-16).


Chrześcijańscy Syjoniści

Gazeta Izrael Hayom pisze rozlegle na temat ostatniej konferencji Chrześcijan Zjednoczonych dla Izraela. Artykuł odnosi się do chrześcijańskiego poparcia dla Izraela jako rewolucji w historii religii i w relacji między Kościołem a narodem żydowskim. Artykuł opisuje mniej więcej prawidłowo kilka skomplikowanych biblijnych kwestii teologicznych. Módl się o dalszą współpracę między chrześcijańskimi syjonistami i Izraelem, i o świadectwo miłości Jeszuy okazywanej przez chrześcijan naszemu narodowi. Artykuł (po angielsku) dostępny tutaj:
http://www.israelhayom.com/site/newsletter_article.php?id=5448


Mesjaniczni żołnierze

Gazeta Yediot Yerushalayim opublikowała świadectwo Dawida R, drogiego przyjaciela jednego z naszych synów. Od wielu lat jest on pozbawiony obywatelstwa oraz prawa slużby wojskowej z powodu swej wiary. Po latach legalnej pracy, izraelski Sąd Najwyższy udzielił mu zgody na stały pobyt oraz pobór do wojska. Dziś służy w pancernej jednostce IDF (Sił Obronnych Izraela).

Artykuł zatytułowany “Mesjaniczni w mundurze", miał wydźwięk pozytywny i z szacunkiem odniósł się do wiary Dawida, przedstawiając go Dawida jako mesjańskiego Żyda. Do artykułu dołączone było również kolorowe zdjęcie. oraz cytat z wypowiedzią Dawida: “Według Nowego Przymierza, ważne jest, aby każda osoba mogła służyć wszędzie tam gdzie się znajduje”. Módlcie się o błogosławieństwo dla Dawida, o jego świadectwo, oraz o świadectwo wielu, wielu innych mesjanicznych żołnierzy służącyh wiernie i ofiarnie w IDF.


Inne artykuły - 2012

Inne artykuły