>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 21.12.2012 Revive Israel Ministries

Światłość Świata

Asher Intrater

  1. Obecny tydzień przypada na okres między Świętami Chanuka a Bożym Narodzeniem. Nasza duchowość, jako Żydów Mesjanicznych, leży gdzieś pośrodku między tymi świętami. Moje ostatnie nauczanie w naszej jerozolimskiej kongregacji – Ahavat Jeszua – było o Jezusie jako światłości świata, oraz o związku jaki ma to ze świątynnym świecznikiem.
  2. Nie znamy daty narodzin Mesjasza. [Niektórzy uważają, że Mesjasz narodził się w Sukkot (Święto Namiotów), licząc miesiące od sprawowania urzędu kapłańskiego przez Abiasza (Łukasz 1:5, I Kronik 24:19) do zajścia w ciążę przez Elżbietę i do poczęcia przez Marię (Łukasz 1:24). Data ta niesie ze sobą dodatkową korzyść, możemy bowiem postrzegać Jeszuę jako zamieszkującego pośród nas, na wzór gromadzenia się Żydów w namiotach. Nie mniej jednak, w czasie Sukkot w Jerozolimie ma miejsce tak wiele innych międzynarodowych oraz miejscowych wydarzeń, że trudno jest w tym czasie świętować narodziny Mesjasza.]
  3. Chanuka rozpoczyna się 25 dnia miesiąca Kislew. Boże Narodzenie świętujemy 25 grudnia. 25 słowo hebrajskiej wersji I Mojżeszowej to „Światło”. Jeśli Jeszua urodził się 25 grudnia, to obrzezany został 1 stycznia (Łukasz 2:21). Ósmy dzień Chanuka, gdy zapalone są już wszystkie światła, przypada na nów miesiąca Tewat, co sprawia, że jest to najciemniejsza noc najciemniejszego miesiąca hebrajskiego kalendarza.
  4. Bóg stworzył światło pierwszego dnia, o czym czytamy w I Mojżeszowej 1:3. Słońce i gwiazdy nie istniały jednak aż do czwartego dnia. Światło z pierwszego dnia ma znaczenie duchowe, wykraczające poza fizyczne stworzenie.
  5. O tym duchowym świetle prorokowano, że ma przyjść na świat i zostać zauważone przez ludzi żyjących w duchowej ciemności (Izajasz 9:1). Światło to miało przyjść w postaci opisanej w Izajasza 9:5: „Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany”. Światło tego dziecięcia miało się rozprzestrzenić wśród pewnej grupy ludzi, którzy z kolei będą świecić blaskiem chwały w czasach ostatecznych, pośród wielkiej duchowej ciemności zalegającej nad wszystkimi narodami (Izajasz 60:1-3).
  6. Dziecko-Światło miało narodzić się z domu Dawida, zostać królem Izraela oraz głową Kościoła – jest to Jeszua! To On jest Światłością świata (Jan 8:12; 9:5). Aby wyzwolić światło przy stworzeniu świata, Bóg przemówił – światło było więc słowem, które na początku było u Boga. Słowo, światło i Bóg to jedno i to samo. Jeszua jest światłem i słowem Bożym, które przychodzi na ten świat. Przez Niego otrzymujemy łaskę, prawdę i życie (Jan 1:1-18).
  7. O świeczniku Menory jest mowa w Torze (II Mojżeszowa 25:31-40). Znajduje się tam opis jego budowy oraz sposób zapalania. W Zachariasza 4:2-3 świecznik otrzymuje pełniejsze, symboliczne i prorocze znaczenie, wskazując na Mesjasza (Świecznik i gałązki oliwne występują na godle współczesnego państwa Izrael). Kapłańska symbolika jest podana w Torze. Wyjaśnienie jej znajdujemy w Nowym Przymierzu.
  8. W Objawieniu 1:12-20 uwielbiony Mesjasz stoi pośród siedmiu złotych świeczników, reprezentujących ludzi uwielbionych wraz Nim. Jest to eklezja (Kościół) – społeczność świętych, oraz wspólnota Izraela. Symbolika Tory, widzenia proroków oraz objawienia Nowego Przymierza tworzą razem jeden biblijny gobelin.
  9. Chanuka opowiada historię Machabeuszy, walczących przeciwko pogańskiemu imperatorowi Antiochowi w celu przywrócenia Izraelowi dawidowego królestwa oraz ponownego zaprowadzenia kultu kapłańskiego w oczyszczonej świątyni. Historia o cudownym oleju pojawia się jedynie w późniejszych pismach rabinicznych. W Nowym Przymierzu większe znaczenie mają tematy królestwa oraz światła, natomiast święto Chanuka wspomina się pokrótce (Jan 10:22).
  10. Narodzenie Mesjasza to punkt zwrotny w historii świata, nie mówiąc już o historii Izraela. Gdy płomienie ognia zstąpiły na głowy pierwszych uczniów (Dzieje 2:3), po raz pierwszy wypełniła się symbolika świątynnego świecznika. Podążmy w ich ślady tak, aby świat mógł dzięki nam ujrzeć światło Mesjasza.

Kara czy przebaczenie

Ron Cantor

Jaka powinna być nasza postawa co do osób sprawujących służbę, którzy popełnili grzech? Mamy ich dyscyplinarnie ukarać czy przebaczyć?

Niedawno został opublikowany artykuł o upadłym słudze, poddanym procesowi dyscyplinarnemu. Człowiek ten w pewnym momencie przestał podporządkowywać się „karze” aby móc założyć nowy zbór. Autor artykułu stwierdził, że nie powinniśmy osądzać tego sługi ani sprzeciwiać się temu, że kontynuuje służbę.

Niemniej, będąc ciałem Mesjasza, jesteśmy powołani do przeprowadzania w takich sytuacjach działań dyscyplinarnych (I Koryntian 6:1-11). Nie mamy żadnych wytycznych co do tego, kiedy należy przebaczać, poza tą, kiedy ktoś pokutuje z popełnionego grzechu. Co do możliwości sprawowania funkdji przywódczej natomiast, mamy podane konkretne wytyczne i kwalifikacje (I Tymoteusza 3). Istnieje zatem różnica między przebaczaniem komuś a przywróceniem go do pozycji sprawowania władzy.

Ludzie mylą przebaczenie z byciem zdatnym do przywództwa. A przecież wielu z nas przebacza swoim dzieciom po tym, jak były niegrzeczne, karząc je, mimo to, dla ich dobra. Możemy przebaczyć upadłemu słudze, ale dla jego dobra oraz dobra prowadzonych przez niego ludzi, apostołowie muszą zaprowadzić dyscyplinę.
Proces dyscypliny nie ma na celu kontroli człowieka, ale odnowienie jego życia. W przypadku zaś nadużycia czy manipulacji nie chodzi jedynie, aby takiemu człowiekowi przebaczyć, ale przede wszystkim o ochronę poszkodowanych przed przyszłymi zranieniami. Ofiary mają takie samo prawo do odnowy jak i upadły usługujący. Przebaczenie i kara są częścią jednego i tego samego procesu odnowy.


Prośby modlitewne

Uzdrowienie dla Johna O., Rose D. i Vasheka K.

Korzystne wyniki wyborów izraelskiego rządu.

Wypełnianie się Bożej woli pośród demonstracji w Egipcie i w wojnie domowej w Syrii.

Większy owoc działalności Al Hayat TV i Israel Chai TV.

Więcej czytelników książki Akiva's Orchard.

Ochronę dla katolickiego księdza Jabrila Nadafa z Nazaretu.

Przełom w projektach budowlanych Yad Hashmonah.


Inne artykuły - 2012

Inne artykuły