>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 28.12.2012 Revive Israel Ministries

On zna nasze myśli

Asher Intrater

Wszyscy będziemy musieli pewnego dnia stanąć przed Bogiem by zdać rachunek z tego, co czyniliśmy podczas życia (Mateusz 16:27, II Koryntian 5:10, Objawienie 20:12-13). Oprócz tego, że Bóg sądzi nasze czyny, zna także nasze myśli. Łukasz trzy razy wspomina o tym, że Jeszua znał myśli otaczających Go ludzi.

Łukasz 5:22 -  Jezus zaś, poznawszy ich myśli...
Łukasz 6:8 - Lecz On znał ich myśli...
Łukasz 9:47 - A Jezus, który wiedział, nad czym się zastanawiają...

Jeszua powiedział, że cudzołóstwo to nie tylko czyn ciała, ale i postawa serca (Mateusz 5:28). To samo tyczy się morderstwa (Mateusz 5:22, I Jana 3:15). Zwróć uwagę na przypadek Sary śmiejącej się na wieść o narodzinach Izaaka. Czy rzeczywiście się zaśmiała? Jeśli stalibyśmy wtedy przy niej, powiedzielibyśmy, że nie. Sara śmiała się jedynie wewnętrznie (I Mojżeszowa 18:12), a jednak dla Boga był to rzeczywisty uczynek (Nie wszystkie polskie tłumaczenia Biblii oddają ten werset w ten sposób. W angielskich tłumaczeniach jest napisane, że Sara śmiała się do siebie, w sobie lub wewnątrz siebie – przyp. tłum.).
W dniu sądu zostaną ujawnione nie tylko nasze uczynki, ale również sekrety naszych serc.

Rzymian 2:16 - W dniu owym Bóg będzie sądził ukryte sprawy ludzkie
I Koryntian 14:25 -  Wtedy on odsłoni swe serce

Wyobraź sobie siebie stojącego w dniu sądu na podwyższeniu, przed miliardami ludzi i aniołów. Na olbrzymim ekranie wyświetlają się wszystkie obrazy skrywane przez ciebie w sercu. Powinno to sprawiać w nas bojaźń Bożą. Dzięki Bogu, że poprzez szczerą pokutę i wiarę w krew Jeszuy plik z wszystkimi obrazami naszych myśli może być wymazany i usunięty.

Druga połowa proroctwa
Pastor Krzysztof Krajewski z Krakowa
Niech Duch Święty da nam wejrzenie w przyszłość i pomoże nam zrozumieć, że obietnica Izajasza, zapisana 700 lat przed narodzinami Jezusa, wypełniła się na razie tylko w połowie.

Izajasz 9:5-6
Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany. Na Jego barkach władza spoczywa. I nazwane będzie imieniem: Cudowny Doradca, Bóg mocny, Ojciec wieczności, Książę pokoju - aby rozprzestrzeniło się [Jego] panowanie i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, aby utwierdzić go i wzmocnić poprzez prawo i sprawiedliwość odtąd i aż po wieczność; gorliwość Jahwe Zastępów to sprawi.

Jezus, już nie jako niemowlę w kołysce ale jako Bóg mocny, zasiada na tronie wszechświata, przygotowując się do wypełnienia drugiej części proroctwa.


Życie transcendentalne

Francis Frangipane (fragment)

Gdy ludzie myślą o swym przeznaczeniu, często zastanawiają się nad tym, co zrobią dla Boga; jakie zadanie mogliby wykonywać, aby widocznie objawił się niepowtarzalny dar, który mają. Tymczasem, ani nasze obdarownie ani żadne szczególne powołanie nie odzwierciedlają sedna naszego rzeczywistego przeznaczenia, którym jest stać się jak Chrystus. Jeśli wierzymy, że upodobnienie się do Chrystusa jest powodem, dla którego żyjemy, to gorąco pragnęlibyśmy takiej przemiany.

Widzieliśmy już usługujących, których dary i powołanie były tak pełne mocy i tak fascynujące, że wydawało się, iż mogliby same Niebo sprowadzić na ziemię. Później, ku naszemu przerażeniu, odkrywaliśmy, że ci sami ludzie potajemnie byli związani najbardziej skandalicznymi grzechami. Jak coś takiego może mieć miejsce? Gdy naszym głównym celem jest rozwój naszych darów lub powołania, a nie naszego charakteru, stajemy się coraz bardziej podatni na zwiedzenie przez szatana.

Żyjemy po to, by stać się jak Jezus. Gdy podążamy za obrazem Chrystusa, wypełniamy sens naszego życia. (Cały artykuł, w języku angielskim, dostępny pod adresem www.frangipane.org)


Call w Genewie

Cody Archer

W dniach 8-12 grudnia w Genewie miało miejsce wydarzenie pod nazwą „The Call” (po polsku „Wezwanie”). Zorganizowane było przez Gateways Beyond Geneva, wspierali je miejscowi, szwajcarscy pastorzy, a prowadzili je Bedros Nassanian i Lou Engle (z The Call America).

Pierwszego dnia mieliśmy 12 godzin modlitwy, postu i pokuty. Kluczowym punktem dla mnie był moment, w którym Asher położył ręce na Jacku S (chrześcijańskim przywódcy pochodzenia palestyńskiego) i zaczął żarliwie modlić się o zbawienie Arabów. Następnie Jack uczynił to samo w stosunku do Żydów. Obecność Boża była tak silna, że można było wyczuć uzdrowieńczą moc Bożą proroczo wylewaną na niezgodę panującą od wieków między tymi narodami.

Asher, razem z Danem Justerem oraz innymi znanymi w wielu krajach nauczycielami, przemawiał w „Szkole Reformacji i Odnowienia”. Widzieć przedstawicieli różnych służb z całego świata zgromadzonych na jednym miejscu wraz z tamtejszymi pastorami, odznaczających się usłużnością i duchem ochoczym do wspólnego budowania Królestwa, było czymś zupełnie niesamowitym. Żyjemy w czasach, w których modlitwa Jeszuy o jedność, zapisana w 17 rozdziale Ewangelii Jana, jest wysłuchiwana w niespotykany dotąd sposób.

Na koniec, wieczorem 12. grudnia, uczestniczyliśmy w zapierającym dech w piersiach nabożeństwie uwielbieniowym. Brał w udział również tłum ludzi napływający z Katedry św. Piotra (pierwszego kościoła Kalwina). Więcej informacji dostępne pod adresem www.thecallgeneva.com.


Zasługa Hugenotów

Allan Nadler (fragment)

Najbezpieczniejszym miejscem dla Żydów w okupowanej Europie, w najczarniejszej godzinie holokaustu, była prawdopodobnie osada Le Chambon-sur-Lignon na południu Francji. Biorąc przykład z miejscowego pastora hugenota (czyli francuskiego ewangelika reformowanego), mieszkańcy tej wioski współpracowali w najlepiej zorganizowanej i największej operacji ratunkowej wojny, ukrywając i ratując życie około 5000 Żydów.

Związek tego wydarzenia z hugenotami nie był przypadkowy. Przeprowadzona wtedy akcja była kulminacją kilku wieków sympatii, jaką żywili hugenoci względem Żydów, zauważalną już w początkach protestantyzmu we Francji, a nawet w samej, zakorzenionej w Biblii, teologii Jana Kalwina - „ojca” ewangelicyzmu reformowanego.

[Uwaga Ashera: w lecie roku 1971, jako długowłosy student Harvardu, zwiedzałem Francję autostopem. Przejeżdżałem również przez miasteczko Chambon-sur-Lignon. Ktoś chciał wtedy bezskutecznie podzielić się ze mną ewangelią. Dopiero kilka lat później, kiedy uwierzyłem w Jeszuę, zrozumiałem znaczenie tamtego spotkania.]


Prośby modlitewne

- o uzdrowienie dla Johna O., Rose D. i Vasheka K.
- o pomyślne wyniki wyborów do rządu Izraela.
- o większy owoc dla Al Hayat TV i Israel Chai TV
- o przełom w projektach budowlanych Yad Hashmonah
- o Bożą łaskę i przychylność dla nowego miejsca zgromadzeń Kongregacji Ahavat Jeszua.


Inne artykuły - 2012

Inne artykuły