>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 4.1.2013 Revive Israel Ministries

Dwie notatki

Asher Intrater

Rabin Menachem Mendel Morgenstern z Kutsk (1787 - 1859) znany jest ze słów "Każdy człowiek powinien nosić w jednej kieszeni notatkę mówiącą: ‘Cały świat został stworzony dla mnie’, a w drugiej kieszeni notatkę mówiącą: ‘Jestem niczym więcej niż prochem ziemi i popiołem’. Porównajmy wersety z 1, 2 I 3 rozdziału I Księgi Mojżeszowej.

I Mojżeszowa 1:26 - Zatem rzekł Bóg: "Uczyńmy człowieka na wyobrażenie nasze, według podobieństwa naszego; niech panuje nad rybami morskimi… i nad wszystką ziemią".

W pewnym sensie jesteśmy jak Bóg. On stworzył dla nas ziemię i nakazał nam  panowanie nad nią. Cały świat został rzeczywiście stworzony dla nas. Z drugiej strony, jesteśmy niczym więcej, jak stworzeniem. Bóg ukształtował nas z prochu ziemi. Ludzie umierają i ponownie stają się jedynie prochem.

I Mojżeszowa 1:19 - …aż powrócisz do ziemi, boś z niej jest wzięty; boś proch, i w proch się obrócisz.

Jest to paradoks; prawda, która ​​wydaje zaprzeczać się sama sobie. Trzeba wielkiej wiary, aby zobaczyć siebie samego jako podobnemu Bogu. Jego natura jest naszym udziałem (2 List Piotra 1:4). Potrzeba też wielkiej pokory, aby widzieć siebie jako zwyczajny proch ziemi. Jesteśmy połączeniem stwórcy i stworzenia. Jesteśmy "pół-Bogiem" i "pół-prochem ziemi."

I Mojżeszowa 2:7 - Stworzył tedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i natchnął w oblicze jego dech żywota.

Bóg tchnął w nas swojego ducha, aby dać nam życie (Jeszua tchnął w nas ponownie Ducha Świętego, aby dać nam życie wieczne - Jana 20:22). Mając na uwadze to  objawienie, musimy być świadomi zarównego naszego niskiego pochodzenia jak i naszej szlachetności. Przez lata chodzenia z Panem coraz lepiej rozumiemy, jak nisko jesteśmy bez Niego, i jak wysoko chce On nas zaprowadzić.

2 List do Koryntian 4:7 - A mamy ten skarb w naczyniu glinianym, aby dostojność tej mocy była z Boga, a nie z nas.

Uczniostwo to proces, w którym jesteśmy zarówno upokorzeni jak i wywyższeni.


Przybytek Dawida

Ariel Blumenthal

Proroctwo o przybytku Dawida z Księgi Amosa 9 stało się kluczowe dla zrozumienia tego jak i dlaczego Bóg przyprowadzał pogan do wiary w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich. W dzisiejszych czasach "przywrócenie przybytku Dawida" stało się często używanym terminem, odnoszącym się do powrotu do wypełnionego duchem uwielbienia oraz modlitwy i proroctwa. Ponieważ król Dawid sam był człowiekiem uwielbienia, modlitwy i proroctwa (tym, który ustanawił w Jerozolimie 24-godzinne uwielbienie - 1 Księga Kronik 24), ta odkrywcza interpretacja tekstu jest dość ważna. Jest to jednak tylko jedna trzecia biblijnego proroctwa.

Księga Amosa 9:11-12, 14-15
Dnia onego wystawię upadły przybytek Dawidowy i zagrodzę rozerwanie jego, i… pobuduję go, jako za dni dawnych; aby posiedli ostatki Edomczyków i wszystkie narody, nad którymi wzywano imienia mojego…
I nawrócę z niewoli lud mój Izraelski, i pobudują miasta spustoszone, i mieszkać w nich będą… I wszczepię ich w ziemię ich, i nie będą więcej wykorzenieni z ziemi swojej…

Dawid był nie tylko czcicielem Boga; był też królem - królem Izraela. Dlatego też  proroctwo to odnosi się nie tylko do wymiaru duchowego, ale również do władzy rządowej. Wołanie o "przywrócenie przybytku Dawida" jest podobne do prośby apostołów o "przywrócenie królestwa Izraela" (Dzieje Apostolskie 1:6).

"Przywrócenie Izraela" odnosi się do odbudowy narodu, ziemi i państwa Izrael. Poganie, którzy są w tym fragmencie "nazwani Moim [Bożym] imieniem" to międzynarodowy Kościół (Ecclesia). Dlatego proroctwo to ma trzy wymiary: Kościół, naród Izraela i mesjanistyczna resztka Izraela.

Wszystkie trzy elementy tej odbudowy splatają się, przeplatają i są współzalżne. Bóg przywraca modlitwę, uwielbienie i proroctwa w Kościele oraz sprawiedliwy rząd  i apostolski ruch mesjanistyczny w Izraelu.


Wybory

Módlcie się o Bożą wolę na czas izraelskich wyborów, które odbędą się w czasie krótszym niż 3 tygodnie. Oto prognozy aktualnych sondaży:

36 – Partia Netanjahu i Libermana, umiarkowana prawica
18 – Shelly Yachimovitch, partia Pracy, umiarkowana lewica
13 – Bennet - niespodziewany wzrost religijnej prawicy nacjonalistycznej (osadników)
11 – Szas - ultra-religijna partia, do której ponownie należy Arie Deri
11 – partie arabskie - izraelski  Kneset jest w10 % arabski (!)
9 – Tsipi Livni, umiarkowana lewica
9 – Yair Lapid, umiarkowana lewica
5 – Yahadut HaTorah, Ashkenazi ultra-religijna partia
4 – Merets - ultra lewica

Formowanie koalicji będzie - jak zawsze - procesem złożonym. Z jednej strony konieczne jest wzmocnienie pozycji przywódcy rządu, którym prawdopodobnie pozostanie Netanjahu. Z drugiej strony, jako element przeciwwagi dla religijnych grup jest również potrzeba elementu bardziej umiarkowanego, być może partii Lapid.


Zgromadzenie Ahavat Yeshua

Eddie Santoro

Nasze zgromadzenie w Jerozolimie wzrasta liczebnie -  każdego tygodnia odwiedzają nas nowi ludzie. Namaszczenie Ducha Świętego na naszych spotkaniach jest coraz silniejsze i odczuwamy zwiększone poczucie wspólnoty .

Módl się za Evana, któremu niedawno zostało powierzone przywództwo uwielbienia. Robi on mistrzowską robotę rozwijając różne zespoły uwielbienia .

Służba wśród dzieci rozszerza się. Staramy się zapewnić program, za pomocą którego będziemy mogli zachęcać oraz troszczyć się o wszystkie dzieci. Módl się za Vered .kierującą zespołem wolontariuszy, którzy inwestują w tę służbę całe swoje życie .

Módl się za Sarę, Joela i Or, którzy pracują z młodzieżą, aby byli wzmocnieni w  młodzieńczych latach ich życia. Dołącz do nas w wierze ku wzbudzeniu pokolenia młodych Izraelitów, którzy będą nieść Ewangelię do naszego narodu i reszty świata .
To tylko początek tego, co Bóg chce uczynić. Módl się o Ashera i o mnie, oraz o wszystkich naszych przywódców, w czasie gdy staramy się poznać wspaniałe cele jakie Bóg ma dla Ahavat Yeshua.


Inne artykuły - 2013

Inne artykuły