>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 31.05.2013 Revive Israel Ministries

Więcej niż syjonista

Asher Intrater

Czy Jeszua był syjonistą? Nie, nie był syjonistą. Był kimś więcej niż syjonistą. Oto trzy wymiary, w których był więcej, niż syjonistą:

1. Królestwo/Państwo

Gdy Jeszua został wzbudzony z martwych, przez 40 dni nauczał o nadejściu „królestwa Bożego” - Dzieje 1:3. Jego uczniowie sądzili, że ma na myśli „przywrócenie królestwa Izraelowi” - Dzieje 1:6. Gdy Jeszua zmieniał ich zrozumienie dotyczące czasu wypełnienia się Jego słów, przyznał, że rzeczywiście, ostatecznie przywróci królestwo Izraelowi (Dzieje 1:7).

Wizją Herzla i Bena Guriona było ustanowienie Państwa Żydowskiego. Jesteśmy za. Jeszua jednak mówi o królestwie. Królestwo to coś więcej niż państwo, tak samo jak pozycja króla jest wyższa niż urząd premiera. Jeszua powraca, by być Królem Królów, nie tylko głową państwa.

2. Chwała Szekina

Które królestwo mają na myśli Jeszua i Jego uczniowie, gdy mówią o jego „przywróceniu”? - jedyne, które może być przywrócone, tzn. ustanowione ponownie: królestwo Dawida i Salomona. W królestwie tym świątynię wypełniał obłok chwały (II Kronik 5), a na ołtarz zstępował ogień (II Kronik 7). W królestwie Jeszuy natomiast, obecność Ducha Świętego i ogień chwały przebywają w samych uczniach, a nie w świątyni (Dzieje 2:1-4).

Co jest większe? Chwała wypełniająca świątynię czy chwała obecna w ludziach? - Oczywiście, ta obecna w ludziach. Wyraz Szekina oznacza „przebywająca wewnątrz”.

3. Wszystkie narody

Gdy uczniowie Jeszuy poprosili Go, aby przywrócił królestwo, On posłał ich, aby świadczyli o Nim i o królestwie „w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i na całym świecie” (Dzieje 1:8). W rzeczywistości, poszerzył granice Izraela tak, aby obejmowały nie tylko obydwa brzegi Jordanu (co jest szczególnie „niepoprawne politycznie” w dzisiejszych czasach), ale też cały obszar aż do Kalifornii i Japonii – cały świat. Czyniąc to, wypełnił proroctwo, w którym Izajasz oznajmił, że Izrael będzie „światłością narodów” (Izajasz 42:6; 49:6).

Królestwo Jeszuy jest dla wszystkich narodów (Izajasz 9:6; 56:7). Nie jest to tylko państwo syjonistyczne, ani nawet królestwo Izraela. Jest to światowa wspólnota, czy też imperium pod panowaniem Jeszuy Mesjasza (pra-pra-pra-prawnuczka Dawida i Salomona).


Nie wierzymy w charyzmatyczne dary

we współpracy z Gretą Mavro

12 rozdział Pierwszego Listu do Koryntian w cudowny sposób opisuje to, co nazywamy charyzmatycznymi lub duchowymi darami. Niemniej, wyraz „dar” wcale się tu nie pojawia.

I Koryntian 12:1 - „Pragnę, bracia, pouczyć was o darach duchowych”. Greckie wyrażenie tłumaczone jako „dary duchowe” to pneumatikon, co znaczy „kwestie duchowe”, nie dary.

I Koryntian 12:4 - „Istnieją rozmaite dary Boże, lecz Duch jest ten sam”. Grecki oryginał w miejscu „dary” to charisma. Istnieją rozmaite „charismy”.

I Koryntian 12:5 - „Są rozmaite rodzaje posług, a ten sam Pan”. Greckie słowo tłumaczone tu jako „posługi” to diakonia: służenie w zgromadzeniu.

I Koryntian 12:6 - „rozmaite sposoby działania, lecz ten sam jest Bóg, działający wszystko we wszystkich”. Grecki wyraz użyty tutaj to energima: moc do bycia użytym.

I Koryntian 12:7 - „A każdemu bywa dane objawienie Ducha ku pożytkowi”. Grecki odpowiednik tutaj to fanerosis: publiczne, lśniące wystawienie na pokaz.

„Charismy” mogą się również odnosić do cech danej osoby bądź też jej talentów (takich jak kreatywność, zdolności muzyczne lub piękno). Duch Święty obdarowuje nas swymi własnymi cechami zupełnie za darmo. Dlatego też tłumaczenie jako „dar” jest jak najbardziej poprawne. Niestety, niektórzy rozumieją określenie „dary” jako coś dodatkowego i o niewielkim znaczeniu.

Są to tymczasem kwestie duchowe o kluczowym znaczeniu. Pneumatikon, charismy, służby, diakonia, sposoby działania, energima, moce, uczynki, fanerosis i objawienia to podstawowe funkcje Ducha Świętego, w których wyraża się sam Bóg. We wszystkie te przejawy jak najbardziej wierzymy.


Kongregacja Tiferet Jeszua

Ron Cantor, drugi pastor

Paweł napisał, że ostatecznie cały Izrael będzie zbawiony (Rzymian 11:26). Jesteśmy jeszcze daleko od ujrzenia tego, ale gdy zdamy sobie sprawę, że jeszcze 65 lat temu w Izraelu nie istniała właściwie żadna kongregacja mesjaniczna, a na terenie kraju znajdowała się zaledwie garstka wierzących Żydów, staje się jasne, że Bóg działa.

Modlimy się o masowe przebudzenie w Izraelu, ale do czasu gdy ono nastąpi, ekscytujemy się każdym owocem – choćby i najmniejszym. W ciągu paru ostatnich tygodni kilku Izraelitów pomodliło się o przyjęcie Jeszuy. Jeden ze świeżo nawróconych przyprowadził parę tygodni temu swoją matkę, która podczas uwielbienia wyznała Jeszuę.

Jeden z naszych starszych, Moti Cohen, w trakcie tygodnia pomógł pewnemu człowiekowi, który potrzebował uzdrowienia i zaprosił go na nasze spotkanie. Moti wyciągnął go na środek i cała kongregacja modliła się o niego. Następnie również on wyznał, że wierzy w Jeszuę. Tydzień wcześniej, na koniec nabożeństwa, inny człowiek modlił się o przyjęcie Pana. Cała kongregacja cieszy się niezmiernie z tego, że przychodzi nowe, świeże życie. Wierzymy, że będzie miało miejsce o wiele więcej nawróceń. Proszę, módlcie się o tych młodych wierzących.


Źrenica Jego oka

Mamy nowe, poprawione wydanie pierwszej książki Aszera: „Źrenica Jego oka”. Książka porusza tematy takie jak: zrozumienie boskiego potencjału, który posiadamy jako ludzie będący stworzeni na podobieństwo Boga; różnica między pokutowaniem a religijnym potępieniem; tajemnica cierpienia; odkrycie w sobie Bożego, chwalebnego przeznaczenia i wiele więcej. Ta krótka książka jest perełką, która z pewnością cię zachęci i zbuduje. Możesz ją zakupić tutaj (w wersji angielskiej).

 

 

 


Chińska konferencja „Jeden Król”

Asher, Ari Sorkoram i Ariel Blumenthal będą wspólnie usługiwać w Hong Kongu w dniach 24-28 czerwca. Jeśli chcesz więcej informacji, napisz do: israelchina1king@gmail.com

Aby zobaczyć „Zaproszenie” w formacie pdf, kliknij tutaj.

Aby zobaczyć plakat z konferencji, proszę kliknąć tutaj. Obraz można powiększyć w twojej przeglądarce.


Inne artykuły - 2013

Inne artykuły