>
Inne artykuly

logo

O┼╝ywienia Ministerstw Izrael

© 25.4 2014 Revive Israel

Izrael i narody

Asher Intrater

Wygnanie i odkupienie

W Piśmie Świętym czytamy o trudnej do pojęcia relacji między Izraelem i resztą narodów.
Przymierze Boże po raz pierwszy zawarte zostało z Noem i dotyczyło wszystkich narodów. Następnie przekazane zostało Izraelowi poprzez Sema i Abrahama, który mieszkał w Ur chaldejskim (starożytny Irak), skąd wyemigrował do ziemi Kanaanu. Powołaniem Abrahama było błogosławić narody Ziemii, które zaś miały w odpowiedzi błogosławić jego rodzinę (I Mojżeszowa 12:3).

Jakób urodził się w Kanaanie, ale został “wygnany” do swego wuja Labana, do Syrii. Józef został odrzucony przez swych braci i spędził swe życie przewodząc Egipcjanom. Mojżesz urodził się i wychował w Egipcie jako egipski książę. Później wyprowadził Izraelitów (jak również wiele pogan o mieszanym pochodzeniu) na pustynię, gdzie ustanowił kapłaństwo lewickie, które oddzieliło Izrael od reszty narodów.

Jozue podbił ziemię, a następnie Dawid i Salomon ustanowili królestwo. Naród został wygnany do Asyrii (722 p.n.e.) i Babilonu (586 p.n.e.), po czym powrócił by odbudować Jerozolimę (516 p.n.e.). Był podbity przez Greków (330 p.n.e.) i Rzymian (63 p.n.e.), a następnie ponownie wygnany i rozproszony wśród narodów (70 n.e.) w pokoleniu które żyło po zmartwychwstaniu Jeszuy. Nowożytny powrót i zjednoczenie rozpoczęło się w 1881 roku, a w 1948 Izrael ogłosił niepodległość, po prawie 2000 latach wygnania.

Motyw rozproszenia i zjednoczenia (wygnania i odkupienia – po hebrajsku “Galut” i “Geulah”) jest kluczowy w żydowskim sposobie postrzegania królestwa (Mateusz 1:17), tak jak śmierć i zmartwychwstanie Jeszuy jest kluczowe w chrześcijańskim koncepcie zbawienia. Te dwie idee nakładają się na siebie w Bożych planach (n.p. 2 dni są jak 2 tysiące lat). Prorocy widzieli powstanie umarłych i zjednoczenie Izraela jako jedno wydarzenie (Ezechiel 37).

W rodowodzie żydowskiego mesjasza widnieją dwie pogańskie kobiety - Rahab i Rut (Mateusz 1:5). Jonasz - nacjonalistyczny prorok (II Królewska 14:25) – został wysłany wbrew swej woli na misję do Asyrii. Paweł (Szaweł) – ultraortodoksyjny rabin – został założycielem Kościoła wśród pogan. Wyjaśnił tę kwestię na piśmie (Efezjan 2:11 – 3:6) i nawoływał pogańskich wierzących do ponownego wszczepienia w Izrael (Rzymian 11:17-25).

Żyd i poganin

Temat Żydów i pogan jest kontynuowany przez całą Księgę Objawienia, gdzie mowa o 144 000 z plemion Izraela (Objawienie 7:4) u boku niezliczonego tłumu wiernych z każdego narodu (Objawienie 7:9). Nawet niebiańskie Jeruzalem nosi imionia plemion Izraela wypisane na swych bramach (21:12).

Wyraz “Goy” ma w hebrajskim dwa znaczenia: jedno pozytywne (naród, lud), a drugie negatywne (poganin, niewierny). Gdy “Goy” przyjmuje żydowskiego Mesjasza dzięki Nowemu Przymierzu, w dalszym ciągu przynależy do swej grupy, z tą różnicą, że nie jest już niewiernym. [Wolę nazywać “pogański” Kościół (eklezję) “międzynarodowym” zamiast “pogańskim”, aby uniknąć nieporozumień.]

Kwestia relacji między Izraelem i narodami jest bardzo złożona i, w pewnym sensie, tajemnicza  (Rzymian 11:33). Jest ona dynamiczna i tak fundamentalna jak relacja między mężczyzną i kobietą czy między niebem a ziemią. Między Izraelem i narodami istnieje duchowy balans, który przyrównać można do równowagi ładunków ujemnych i dodatnich w polu elektrycznym lub jonów w równaniu chemicznym.

Być może ma to związek z samą naturą Jeszuy, który jest zarówno synem Bożym jak i synem Dawida; zarówno królem Izraela jak i głową Kościoła. Jego podwójna natura jest odzwierciedlona w podwójnym charakterze relacji między Izraelem i narodami.


Właściwa odpowiedź na niewłaściwe traktowanie

Co robimy gdy zostajemy przez kogoś zranieni? W poniższym przesłaniu Asher głosi z 18. rozdziału Mateusza kładąc nacisk na nasze powołanie do kochania i przebaczania w relacjach. Powołanie to obejmuje także “Nie będziesz plotkował”. Gdy plotkujemy, to tak jakbyśmy mordowali charakter drugiej osoby. Dzieje się tak, gdy obmawiamy ją za jej plecami próbując usprawiedliwić siebie samych i wytknąć jej błędy. Aby obejrzeć w języku angielskim, kliknij TUTAJ!


Obóz paschalny – Katzir

Vanessa Ben Moshe

Ostatni obóz, pierwszy w 2014 roku, trwał od 7 do 10 kwietnia. Miał miejsce na pustyni Negew a jego nazwa to “Na ołtarzu”. Na obóz przyjechało 84 młodych ludzi z około 25 izraelskich kongregacji.

Nauczanie i dyskusje obejmowały następujące tematy:

  • Składanie siebie samych na ołtarzu i życie w wolności od kajdanów grzechu (Eitan Shishkoff).
  • Świadome zachowanie się jako wierzący w świeckim społeczeństwie (Moti Vaknin).
  • Utwierdzenie przekonania wśród młodzieży, że ofiara Jeszuy uwolniła nas od grzechu i śmierci (Youval Yanay).

Drugiego dnia poszliśmy na wspinaczkę linową po pustynnych górach, niedaleko krateru Ramon, i spuściliśmy się po jednej ze ścian, co było wielką frajdą i bardzo zjednoczyło młodzież.
Sądząc po świadectwach jakimi dzielono się na końcowym spotkaniu, wiele młodych ludzi zostało dotkniętych przez Boże słowo i miłość! Wielu było poruszonych nauczaniem, pokrzepionych przez doradców i docenionych przez liderów obozu. Przede wszystkim, czuli bliskość Bożą.

Oczekujemy na kolejny, 10-dniowy letni obóz, który odbędzie się w lipcu i prosimy was o modlitwę za niego.


Odpowiedź na obiekcje rabinów #1

Eitan i Moti to Żydzi i Izraelici podążający za Jeszuą, którzy mają serdecznie dość organizacji anty-misyjnych i kłamstw rabinów na temat Jezusa. Zdecydowali odeprzeć je publicznie z dużą dawką humoru! Aby obejrzeć (z angielskimi napisami), kliknij TUTAJ!


Inne artykuły - 2014

Inne artykuły