>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 23.5 2014 Revive Israel

“Olejek na brodzie”

Jedność, przywództwo i namaszczenie

Asher Intrater

Istnieje szczególny związek pomiędzy jednością w przywództwie i namaszczeniem Ducha Świętego. Jestem zaangażowany w kilka grup przywódczych: w ekipie Revive Israel, kongregacji Ahavat Jeszua w Jerozolimie, Tiferet Jeszua w Tel Awiwie i w Mesjańskim Sojuszu Żydowskim Izraela. Najdłużej trzymam relacje z grupą senioralną Tikkun International (Dan Juster, Eitan Shishkoff, David Rudolph, Paul Wilbur). We wszystkich tych ekipach dążymy do wzrostu poprzez pracę zespołową, szukając Pana w modlitwie i uwielbieniu.

W 1. rozdziale Dziejów widzimy uczniów modlących się wspólnie i w jedności serc, pod przywódctwem apostołów. W wyniku tej modlitwy nastąpiło wylanie ognia Ducha Świętego w rozdziale 2. Modlitwa w jedności wymagała nadzwyczajnej inwestycji w relacje przymierza  między ludźmi oraz czystości w oddaniu się Bogu.

Psalm 133:1-3

Jakże miłą i dobrą jest rzeczą, gdy bracia razem mieszkają. To jak najprzedniejszy olejek na głowę, który spływa aż na brodę - na brodę Aarona - który spływa aż na kraj jego szaty. Jest to jak rosa Chermonu, która opada aż na góry Syjonu. Chciał bowiem Jahwe, by tam było błogosławieństwo i życie aż na wieki.

Hebrajskie słowo “broda” - zakan – ma ten sam rdzeń co “starszy” - zaken. Namaszczenie Ducha Świętego spływa od Jeszuy (naszego Arcykapłana) na przywództwo jak oliwa. Ten znany psalm Dawida ma zastosowanie również w dniu dzisiejszym – w czasach ostatecznych. Jeśli jedność wśród przywództwa i namaszczenie Ducha Świętego zostaną przywrócone tu, na “Syjonie”, wielkie błogosławieństwo przebudzenia i zmartwychwstałego życia będzie mogło zostać uwolnione na cały świat (Rzymian 11:12-17).


Budowanie wspólnoty przymierza

Dan Juster

W naszych współczesnych czasach odosobnienia i społecznej izolacji, ogłaszamy: posłuszeństwo Jeszui wymaga budowania wspólnot uczniostwa pod nadzorem wykwalifikowanych starszych.

W 16. rozdziale Mateusza czytamy wyznanie Piotra o Jeszui: “Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Jeszua odpowiada:

Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios; i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie.

Niektórzy chcą się wykręcić od zobowiązania przynależności do kongregacji twierdząc, że zbór Jeszuy jest rzeczywistością niewidoczną i mistyczną, która nie wymaga przyłączenia się do namacalnych instytucji tego świata. Jest to niezgodne z Pismem. Jeszua wybrał 12 uczniów, z których 11 stało się starszymi dla tych, którzy za Nim podążali. Wyrażenie “klucze królestwa” odnosi się do władzy panującej, którą utożsamiano w pierwszym wieku z Sanhedrynem. Wiązanie i rozwiązywanie oznaczało przyzwolenie na pewne zachowanie lub zakazanie go. Było to stwierdzenie bardzo konkretne i dobrze rozumiane w pierwszym wieku.

Możemy oczywiście mówić o ludzie Jeszuy jako o ogólnoświatowym Ciele, będącym czymś więcej niż widoczne zgromadzające się grupy. Jednak bez zgromadzania się w kongregacjach – czy to w małych czy w dużych – nie mamy podstaw do zrozumienia ogólnoświatowego. Zaraz po Pięćdziesiątnicy (Szawuot), w Jerozolimie powstała duża kongregacja poddana nauczaniu apostołów, spotykająca się regularnie (Dzieje 2:42). Następnie, kiedy apostołowie podróżowali do innych miast, ustanawiali tam nowe kongregacje i starszych.

Piasta

Kongregacja jest kolebką uczniostwa, uwielbienia, modlitwy i wzajemnej odpowiedzialności. Widzimy to w różnych miejscach Pisma: Mateusz 28:19 przykazuje nam czynienie uczniami. Kongregacje (zbory) są jak piasta koła, z której wychodzi wiele szprych: małżeństwo i rodzina, biznes i finanse, sztuka, edukacja i sprawiedliwość społeczna. Wszystko to wypływa z piasty, to znaczy z ośrodka władzy. Ludzie uczą się od przywódców w jaki sposób demonstrować Królestwo w każdej dziedzinie życia.

Dlatego właśnie budowanie wspólnoty pod przywództwem starszych jest podstawowym zobowiązaniem dla wszystkich wierzących w Jeszuę – poprzedzonym jedynie osobistym oddanie Bogu i samemu Jeszui.


Inne artykuły - 2014

Inne artykuły