>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 14.11 2014 Revive Israel

Wierność

Asher Intrater

Wierność jest ważną cechą charakteru. Bóg powiedział o Mojżeszu: “Jest on mężem zaufania w całym moim domu” (IV Mojżeszowa 12:7). Abraham był wierny będąc bardzo starym (ponad 100 lat), gdy był słaby na ciele. Józef był wierny mimo kłamstw wypowiadanych przeciwko niemu; podobnie Daniel i jego przyjaciele w obliczu egzekucji.

Wierność jest tak kluczowa dla charakteru Jeszuy, że jest niemal jego przydomkiem: “Potem ujrzałem niebo otwarte: a oto - biały koń, a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym” (Objawienie 19:11). Jesteśmy powołani do bycia jak On, więc wierność powinna być kluczowa również dla naszego charakteru.

Z rdzenia hebrajskich liter AMN -אמן wywodzą się słowa amen, wiara, wierność, wiarygodność, prawość, odwaga cywilna, szkolenie i trenowanie. Istnieje związek między wiarą i wiernością.

Wierność to wiara przetestowana i udowodniona z upływem czasu. Wierność to wiara, która zdała test cierpliwości i przeciwności. Gdy wiara wzrasta w procesie prześladowań, trudności, wyzwań i pokus, rozwija się w wierność.

Powinniśmy postrzegać trudności tego życia jako okazje do rozwijania charakteru. “...próba wiary waszej rodzi wytrwałość! (…) Wytrwałość zaś niech przejawia się w doskonałym czynie” (Jakub 1:2-4). W trakcie tego procesu nasza wiara jest doskonalone i staje się cenniejsza niż złoto (I Piotra 1:7). Wierność to udoskonalona wiara. Jest drogocenna.

Wierność w obecnym życiu określa sposób, w jaki będziemy żyć w przyszłym świecie. “Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w małych sprawach, więc postawię cię nad wielkimi. Raduj się z twoim panem! (Mateusz 25:21). Nie sprawia radości przechodzenie prób, ale ich koniec już tak.

Bogu nie “imponują” nasze talenty czy osiągnięcia. Szuka jednak osób, które będą mu wierne. Pod koniec naszego życia chcielibyśmy, aby uznano nas za wiernych. Gdy czujemy, że brak nam sił lub mądrości, w dalszym ciągu możemy być wierni.

Podczas niedawnego spotkania z przyjaciółmi i partnerami z Tikkun ministries (Dan Juster, Eitan Shishkoff, David Rudolph i Paul Wilbur), u których boku chodziłem przez 35 lat, wspomniałem, że nawet jeśli nie zrealizujemy już więcej projektów, ale po prostu utrzymamy relacje przymierza i prawości, to samo w sobie będzie to znaczącym świadectwem.

Wierzymy w ponadnaturalne cuda, uzdrowienie i proroctwo. Jest również wielkim cudem gdy ludzie są wierni. Ostatnią rzeczą jaką powiedział Paweł w swoim życiu było: “wiary dochowałem”, aż do końca (II Tymoteusza 4:7). W świetle bezustannych skandali moralnych świat jest głodny świadectwa duchowych liderów wiernych Panu i sobie nawzajem.


Wiara i wierność

Greta Mavro

Słowo “wierny” to po grecku  πιστός (pistos). Słowo “wiara” to  πίστις (pistis). Mają ten sam rdzeń, ale są dwoma różnymi słowami. Widzimy to jasno i wyraźnie w Gal 3:9 - A tak ci, którzy są z wiary, dostępują błogosławieństwa z wiernym Abrahamem. Te dwa słowa występują na przestrzeni całego Nowego Testamentu.

W Galacjan 5 jednak, słowo to jest tłumaczone czasem jako “wierność” jest w rzeczywistości wyrazem “wiara” -  πίστις. Oryginalne słowo greckie może zresztą wyrażać obydwa te znaczenia. Jako że werset mówi o cechach charakteru, niektórzy tłumacze zamiast słowa “wiara” podają “wierny” lub “wierność”.

W I Kor 12 apostoł mówi o charyzmatach, lub też szczególnych obdarowaniach Ducha a nie o charakterze czy owocach Ducha; tak więc wyraz “wiara”/ πίστις lepiej oddaje przesłanie tekstu.


Zgromadzenie Jerozolima 822

Część ekipy Revive wzięła udział w ubiegłym tygodniu z Zgromadzeniu 822 w Jerozolimie, prowadzonym przez Davida Demiana i międzynarodowy zespół. Międzynarodowe Centrum Konwencji było wypełnione po brzegi – mieściło 3500 osób. Większość uczestników miała chińskie pochodzenie. Nazwa 822 bierze się z Zachariasza 8:22, w którym to fragmencie narody gromadzą się w Jerozolimie aby szukać Pana. Módl się, aby to zebranie wydało wiele owocu. Podamy więcej szczegółów w newsletterze w przyszłym tygodniu. Na jednym z zebrań przed-konferencyjnych Asher i kilku Arabskich liderów pokutowało i uniżyło się przed Bogiem za dumę żydowskiego i arabskiego narodu. Wypłynęło potężne wylanie Ducha Świętego i wstawiennictwa.


Antysemityzm, antychryst i antynomianizm

Elhanan Ben Avraham, fragment

BEZPRAWIE

Wyraz “nielegalne” straciło swą zdolność opisania tego, co jest sprzeczne z prawem, a zaczęło oznaczać coś, z czym powinniśmy się identyfikować i na co zezwalać. Wraz z agitacją by buntować się przeciwko podstawowym biblijnym wartościom moralnym, nadchodzi przytłaczająca antypatia wobec Żydów i chrześcijan, w tym usuwanie krzyży i Dziesięciorga Przykazań z miejsc publicznych.

ANTYNOMIANIZM

Biblia opisuje to (używając greckiego słowa anomia) jako stan rzeczy w dniach ostatnich, który przyniesie chaos wśród narodów i sprawi, że miłość wielu oziębnie (Mateusz 24:12). Błędne próby teologów usiłujących unieważnić Boże Prawo (antynomianizm), fałszywie przedstawiając łaskę i prawo jako dwa przeciwległe bieguny, są fundamentalnym katalizatorem stanu bezprawia.

ANTYSEMITYZM

Nowoczesny antysemityzm przejawia się w formie anty-Izrael-izmu, manifestując się agresywnymi demonstracjami mającymi na celu pozbawienie prawa głosu i pozbycie się Izraela. Skupia się on w miasta i kampusach uniwersyteckich na całym świecie. Powszechne są próby przedstawienia maleńkiego izraelskiego państewka jako agresora i wyrzutka, mimo że walczy o swe przetrwanie stawiając opór niekończącym się pogróżkom ogromnie przeważającego liczebnie świata muzułmańskiego.

ANTYCHRYST

To samo słowo opisujące bezprawie (anomia) odnosi się zarówno do stanu buntu, chaosu i do ludzi, o których Jezus powiedział, że nigdy ich nie znał, pomimo ich zapewnień, że działają w Jego imieniu (Mateusz 7:23), jak też do antychrysta – człowieka bezprawia (anomia) w II Tes 2:3; w obydwu przypadkach mamy do czynienia z buntem przeciwko biblijnemu Prawu Bożemu. Antynomianizm, antysemityzm i antychryst są puzlami z tej samej układanki.


Inne artykuły - 2014

Inne artykuły