>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 20.3 2015 Revive Israel

Pierwszy rozłam

Asher Intrater

Często modlimy się o jedność. Aby osiągnąć doskonałą jedność, musimy sięgnąć do korzenia podziału. Oto fascynujące pytanie: jaki był pierwszy podział lub rozłam w społeczności wiary? Niektórzy mówią, że był to podział między Żydami i poganami. Aby uściślić, pierwszy podział nastąpił między hebrajskojęzycznymi żydowskimi wierzącymi w Izraelu a mówiącymi po grecku żydowskimi imigrantami i nawróconymi (patrz Dzieje 2:5-11).

Dzieje 6:1
„W owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie hellenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu.”

Napięcia między tymi dwoma „podgrupami” dotyczyły dwóch kluczowych tematów: języka i pieniędzy. Jaki język ma być używany w dyskusjach przez tych, którzy podejmują kluczowe decyzje? Jakie mają być standardy dysponowania pieniędzmi darowanymi dla wspólnoty? Zadziwiające jest to, że te dwie kwestie są również jednymi z głównych wyzwań wpływających dziś na współpracę w naszych własnych zgromadzeniach i posługach w Izraelu.

Cieszymy się piękną i pełną miłości jednością pomiędzy pastorami i partnerami w Tikkun International, Ahavat Yeshua, Tiferet Yeshua, Tents of Mercy, Revive Israel, Gateways Beyond, posłudze Paul’a Wilbur’a oraz innymi przyjaciółmi. Spotkaliśmy się ostatnio na cztery dni dialogu, głoszenia, modlitwy i podejmowania decyzji w kwestiach administracyjnych.
Jedno pytanie pojawiało się wciąż na nowo: jakim językiem się posługiwać na wspólnych zgromadzeniach? Jeśli obecni są głównie imigranci lub osoby spoza Izraela, językiem porozumiewania się będzie angielski. Jeśli większość będzie stanowiła lokalna grupa Izraelitów, językiem będzie hebrajski. Ale co dzieje się, gdy grupa jest mieszana? Do jakiego stopnia potrzebujemy zapewniać tłumaczenie na naszych otwartych spotkaniach?

Gdy podejmujemy kluczowe decyzje w kwestiach wynagrodzeń, darowizn i wydatków, jakiego języka powinniśmy używać? A co jeśli chodzi o różne standardy życia w Izraelu i pozostałych narodach? Czy wydatki powinny być inne? Kto ma decydować o budżecie? Język i pieniądze mają wiele do czynienia z tym, kto ma autorytet i kto prowadzi. Dziś zmagamy się z kwestiami pieniędzy i języka podobnie jak pierwsza społeczność wiary. Nie było to łatwe 2000 lat temu i nie jest to łatwe dzisiaj.

Jeśli możemy pokonać te napięcia jak zrobiła to apostolska wspólnota w szóstym rozdziale Dziejów, być może będziemy mogli doświadczyć cudownego przebudzenia, jakie widzimy w Dziejach 1 – 5. Proszę, módlcie się z nami o mądrość.


Dlaczego modlić się o rząd Izraela?

W poniższym przesłaniu Aszer przybliża nam bieżącą polityczną sytuację w Izraelu oraz podaje ważne powody, dla których powinniśmy się modlić o rząd Izraela. Pokazuje w Pismach jaki związek mają te kwestie z królestwem Bożym i powrotem Jeszuy jako króla, który zasiądzie na tronie Dawida na wieki. Aby obejrzeć w języku angielskim, kliknij TUTAJ!


Spotkanie przywódcze Tikkun

Dan Juster

Amerykański zarząd non-profit Tikkun Ministries spotkał się w minionym tygodniu w Izraelu z naszą szeroką grupą przyjaciół i partnerów. Nastąpiła znacząca zmiana: przywódczy autorytet będzie umiejscowiony od teraz w Izraelu i będzie wypływał z prac i posług w ziemi Izraela, które były ustanowione przez Ashera Intrater’a i Eitana Shishkoff’a. Asher prowadził i nadzorował nasze spotkania.

Czterech liderów seniorów posługi Tikkun rezyduje w Izraelu (ja, Asher, Eitan i David Rudolph z Gateways Beyond). Mój syn, Ben, dyrektor działań, jest w trakcie przeprowadzki do Izraela, aby nadzorować pracami administracyjnymi organizacji wspierającej Tikkun.

Naświetlone zostały pewne ważne kwestie. Doszliśmy do wyraźniejszego zrozumienia tego, jak zespół amerykański służy pracom w Izraelu, wnosząc swój wkład i odpowiedzialność.  Członkowie naszego zarządu mają zarówno duchową jak i praktyczną mądrość, którą usługują na spotkaniach.

Nasze spotkanie objęło poranne uwielbienie w Revive Israel, nauczanie Aszera oraz spotkanie z pastorami należącymi do izraelskiej wspólnoty zgromadzeń. Dzielili się oni swoim życiem, potrzebami i wyzwaniami w posłudze, mogliśmy się również o nich modlić. Bardzo szczere i otwarte dyskusje pomogą nam kontynuować naszą pracę z większym zrozumieniem.


Jeszua Król Królów

Oto kolejna hebrajska pieśń uwielbienia Ta’anit Esther. Aby obejrzeć, kliknij TUTAJ!


Powielenie

Francis Frangipane

Jakie plany miał Jezus co do swoich naśladowców? Czy przyszedł On tylko by nas zbawić, czy może również wyszkolić i wyposażyć? Jestem przekonany, że ostatecznym celem Pana w odkupieniu człowieka było powielenie Jego osoby w człowieku.

Zwróć uwagę na pasję Pawła. Napisał on: „Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was” (Galacjan 4:19). Celem Boga dla Kościoła jest, aby Chrystus był ukształtowany i aby był zamanifestowany w i przez nas.

Wspomnijcie słowa naszego Mistrza. Powiedział on: „Nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz” (Łukasz 6:40). Bóg pragnie „należycie nas przygotować,” abyśmy byli jak (nasz) nauczyciel.

Diabeł przekonał wielu, że nie ma nadziei na przebudzenie. Czego nie wziął pod uwagę to faktu, że Chrystus jest w tobie. Jezus powiedział, że wszystkie rzeczy są możliwe dla tych, którzy wierzą.


Inne artykuły - 2015

Inne artykuły