>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 10.4 2015 Revive Israel

Modlitwa i błogosławieństwo Joba

Asher Intrater

Częścią Bożej logiki jest to, że błogosławi nas gdy modlimy się o błogosławieństwo innych. Job przeszedł przez wielkie cierpienie. Jego częścią było również to, że jego “przyjaciele” niesprawiedliwie go oskarżali. Ich zarzuty zdawały się być oparte na sprawiedliwości, lecz w rzeczywistości były czystą hipokryzją. Bóg powiedział im, że jeśli nie poproszą Joba aby się o nich pomodlił, spotka ich kara.

Job 42:8 – Dlatego teraz (…) idźcie do mojego sługi Joba (...); a Job, mój sługa, będzie się modlił za was, gdyż tylko jego modlitwy wysłucham, by nie uczynić wam czegoś złego

Z drugiej strony, Bóg pobłogosławił Joba dopiero po tym, jak pomodlił się za swych przyjaciół. Musiał przebaczyć tym, którzy go oskarżali. Musiał okazać im miłosierdzie, którego oni wcześniej mu nie okazali. Modlitwa o błogosławieństwo dla przyjaciół była dla Joba kluczem do swej własnej odnowy.

Job 42:10 - Potem JHWH odmienił los Joba, gdy on się modlił za swoich bliskich, i pomnożył Jobowi w dwójnasób wszystko, cokolwiek posiadał.

Gdy Job pomodlił się za swych przyjaciół, anulował ich karę i, równocześnie, przywrócił sobie pierwotne błogosławieństwo. W rzeczywistości błogosławieństwo to było dwukrotnie większe niż pierwsze. Jego własne błogosławieństwo zależało od tego, czy przebaczy i pobłogosławi swych przyjaciół.

Podobnie, Bóg powiedział Abimelechowi, że Abraham musiał się za niego pomodlić, aby ten został uzdrowiony, mimo że Abimelech był niewinny (I Mojżeszowa 20:7, 17). Mamy modlić się jeden za drugiego aby dostąpić przebaczenia i uzdrowienia (Jakub 5:14-16). Jeszua nauczał, że mamy błogosławić nawet tych, którzy nas prześladują (Mateusz 5:44); mamy dawać i będzie nam dane (Łukasz 6:38).

Być może jesteś teraz w sytuacji, w której kluczem do otrzymania błogosławieństwa jest poproszenie kogoś o przebaczenie bądź modlitwa o czyjeś przebaczenie i błogosławieństwo.


Reakcje na Króla Żydów

W tym przesłaniu Asher skupia się na pięciu grupach ludzi i ich różnych reakcjach na ogłoszenie Jeszuy Królem Żydów, oraz w jaki sposób podobne reakcje są obecne ponownie w dzisiejszym Izraelu i na całym świecie. Aby obejrzeć po angielsku, kliknij TUTAJ!


Boży zamysł

David Rudolph

W Izajasza 6:1-8 prorok Izajasz staje w obliczu niebiańskiego wymiaru Bożej chwały. Dzięki temu doświadczeniu odkrywamy, jak stopniowo Bóg się nam objawia i jaka powinna być nasza na to odpowiedź.

Uwielbienie – Świętość – Wstawiennictwo – Misje

Uwielbienie unosi nas ku spotkaniu Bożej świętości – zmienia ono nasz punkt widzenia tak, że możemy patrzeć z niebiańskiej perspektywy i rozpocząć wstawiennictwo wraz z Jeszuą. Niebiańska perspektywa i odczuwanie ciężaru Pana podczas wstawiennictwa otwiera nasze uszy na wołanie Ducha: “Kogóż poślę, któż Nam pójdzie? ” Kombinacja uwielbiania, świętości i wstawiennictwa musi poprowadzić nas do odpowiedzi na wezwanie misyjne!

Uwielbienie:

1 W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana, Jahwe, siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym. Kraj Jego szaty wypełnił Świątynię. 2 Nad Nim unosili się Serafini. Każdy miał po sześć skrzydeł; dwoma zasłaniał sobie oblicze, dwoma zasłaniał swe nogi, a dwoma unosił się w górze.

Pośród żalu i zamieszania będących kontekstem śmierci króla Uzjasza, Izajasz (będąc starcem) podnosi swój wzrok na Pana – Króla Niebios – i wchodzi w uwielbienie nieustannie otaczające Boży tron.

Wstawiennictwo:

5 Wtedy rzekłem: "Biada mi! Jestem zgubiony, bo jestem człowiekiem o wargach skalanych i przebywam wśród ludu o wargach skalanych, a oto Króla (Jahwe Zastępów) widziały me oczy". 6 Wówczas przyleciał (ku mnie) jeden z Serafinów; w ręku miał kamyk ognisty wzięty obcęgami z ołtarza. 7 I dotknął [nim] ust moich, mówiąc: - Oto dotknął on warg twoich, zmazana jest twa nieprawość a grzech twój zgładzony.

Będąc oczyszczony ogniem i po uświęceniu swych ust, prorok wchodzi we wstawiennictwo i poczucie ciężaru Pana.

Misje:

8 I usłyszałem głos Pana: "Kogóż poślę, któż Nam pójdzie?" 9 Na to powiedziałem: "Oto jestem! Mnie poślij! Rzekł przeto: "Idź! I powiedz temu ludowi (...)”

Odczucie ciężaru Pana podczas wstawiennictwa poprowadzi nas do usłyszenia wołania jego serca aby iść i reprezentować Go wśród narodów ziemi. Możemy się modlić aż do czasu gdy otrzymamy wezwanie by być odpowiedzą na nasze własne modlitwy i gdy zostaniemy posłani by nieść wieść światu.


Inne artykuły

Inne artykuły