>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 25.12 2015 Revive Israel

Światłość świata

Asher Intrater

Narodziny Mesjasza powinny być największym Świętem w historii żydowskiej. Prorok Izajasz powiedział nam, że lud Izraela ujrzy wielką światłość.

Izajasz 9:1

Lud chodzący w ciemności wielką światłość oglądał. Nad przebywającymi w kraju cienia śmierci zajaśniało światło.

Mowa tu o duchowej światłości i duchowej ciemności. Ciemność to wszystko to co prowadzi ku śmierci; światłość to wszystko to co prowadzi ku życiu. Skąd pochodzi światłość? W jaki sposób zostaje objawione rasie ludzkiej? – Poprzez dzieciątko.

Izajasz 9:5

Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany.

Światłość jest w tym dziecięciu. Narodzi się ono w Betlejem (Micheasz 5:1); nie w Nowym Jorku, Maroku czy Ukrainie (niektórzy Żydzi wierzą, że ich „Mesjasz” ma się narodzić tych właśnie miejscach!). Dziecię pochodzić będzie z plemienia Judy (I Mojżeszowa 49:10) i jego przeznaczeniem będzie zasiąść na tronie Dawida (Izajasz 9:6). Narodzi się z dziewicy zaręczonej z mężczyzną i zostanie nazwany „Bóg z nami” (Izajasz 7:14, Łukasz 1:27, V Mojżeszowa 22:23, 25, 27).

Prawdziwą światłość dającą życie poznajemy przez to, że ma moc wskrzeszania z martwych. Światłość zostanie objawiona przez Mesjasza gdy jego ciało zostanie wzbudzone z martwych.

Izajasz 26:19

Ożyją twoi umarli, twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu, gdyż twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda zmarłych.

Rosa i światłość są tutaj symbolem zmartwychwstania. Obietnica owej światłości zmartwychwstania dotyczy wszystkich pozostałych umarłych podczas zmartwychwstania „zmarłego ciała” Mesjasza. Światłość i nadzieja życia po zmartwychwstaniu muszą zostać ogłoszone również wszystkim narodom pogańskim.

Izajasz 49:6

I rzekł mi: "To mało, że jesteś mi Sługą, by pokolenia Jakuba podźwignąć, by przywieść z powrotem Resztę Izraela; lecz ustanawiam cię Światłością narodów, by zbawienie moje się urzeczywistniło aż po krańce ziemi (42:6)!

Według tradycyjnej myśli żydowskiej, fakt, że tak wielu pogan uwierzyło w Jeszuę jest dowodem na to, że nie jest On prawdziwym, żydowskim Mesjaszem. Niemniej według Izajasza, jest dokładnie odwrotnie: żaden inny rabin czy postać mesjaniczna nie może powiedzieć, że wypełnia powyższe proroctwo Izajasza i że będzie wielką światłością dla pogan (narodów)!

Z tych z nas, którzy wierzymy w tego Mesjasza-Dziecię-Króla, duchowa światłość Boga będzie rozbłyskała na zewnątrz, nie ważne jak ciemny może się stać świat wokół nas.

Izajasz 60:1-2

Powstań, rozbłyśnij jasnością, Jeruzalem, albowiem twa światłość przybyła i chwała Jahwe wzeszła nad tobą! Bo oto ciemność zalega ziemię i mrok otula narody.

Gdy ponad 2000 lat temu urodził się Jeszua, ci którzy ujrzeli dziecię zrozumieli, że zaczęło ono wypełniać proroctwa Izajasza, i że Jego przeznaczeniem jest być światłością świata (Łukasz 2:32, Jan 8:12) i zasiąść na tronie Dawida (Łukasz 1:32, Jan 18:37).

W tym świecie, pełnym korupcji i przemocy, niech świeci poprzez nas światłość Jeszuy. On jest Bożą odpowiedzią na otaczającą nas ciemność. Jego światło świeci w ciemności i ciemność nie może jej przemóc (Jan 1:5).


Strategiczne dawanie 2015

Oddajemy 1/3 wszystkich datków nie przeznaczonych na żaden konkretny cel aby pomóc w umacnianiu izraelskich wierzących. Dzięki waszemu wsparciu finansowemu jesteśmy w stanie błogosławić tutejsze kongregacje, mesjańskie społeczności mieszkaniowe, wierzących w kłopotach finansowych; możemy wspierać ewangelizację i inne warte tego cele.

W tym wideo chcemy okazać naszą wdzięczność za to co strategicznie zasialiście poprzez Revive Israel. Aby obejrzeć po angielsku, kliknij TUTAJ!


Podziękowania dla naszych Partnerów

Chcemy wyrazić naszą wdzięczność za wasze trwanie w modlitwie i wsparcie finansowe w tym roku! Po raz kolejny nasza ekipa wzrosła liczebnie (jest nas obecnie 22), kolejna kongregacja znalazła się pod naszym nadzorem (Yeshuat Israel), strategicznie zasialiśmy setki tysięcy szekli w Ciało Mesjasza, dotarliśmy do większej niż kiedykolwiek wcześniej liczby osób poprzez nasze cotygodniowe kampanie e-mailowe i media społecznościowe, wysłaliśmy członków ekipy do posługi w Szwajcarii, Japonii, Chinach, Korei, Hong Kongu, Malezji, Ameryce, Czechach, Francji, Portugali, Cyprze i Anglii, oraz gościliśmy osoby ze wszystkich tych narodów, oraz wiele więcej. Nie moglibyśmy tego wszystkiego dokonać bez waszego, niezbędnego dla nas, wsparcia. Dziękuję za współpracę z nami w poszerzaniu Bożego Królestwa zarówno tu w Izraelu jak i wśród narodów!


Ewangelizacja Chanuka

Ron Cantor

Nasza ewangelizacja Chanuka w kongregacji Tiferet Yeshua przerodziła się w prawdopodobnie najliczniejsze spotkanie jakie kiedykolwiek się tu odbyło! Przybyło 100 gości. Pozostały tylko miejsca stojące – dla 15 osób zabrakło krzeseł. Tanya – jedna z naszych liderów uwielbienia - prowadziła chór izraelskich dzieci śpiewających tradycyjne pieśni chanukowe.

Jako że wielu z przybyłych przyszło do nas po raz pierwszy, nie wiedzieli o co chodzi w „uwielbieniu” i było ono dla nich bardziej jak przedstawienie. Klaskali ochoczo po każdej pieśni! Moti Cohen – nasz lider młodzieżowy – wyjaśnił kim jesteśmy jako Żydzi Mesjaniczni.

Wielu z nowoprzybyłych poszło na górę razem z dziećmi na przyjęcie dla dzieci; ci którzy pozostali usłyszeli pełne mocy świadectwo Sahara – wierzącego Izraelity, oraz Bilela – wierzącego Araba i oficera armii o pochodzeniu druzyjskim. Następnie Asher podzielił się krótkim przesłaniem, wiążąc wszystko w całość.


Żydowskie korzenie: Boży plan pojednania i odkupienia

W poniższym przesłaniu Dan Juster przemawia do społeczności Wheaton College na temat związku między narodem żydowskim a nadchodzącym Królestwem Bożym. Aby obejrzeć po angielsku, kliknij TUTAJ!


Inne artykuły

Inne artykuły