>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 19.8 2016 Revive Israel

Mesjaniczna służba apostolska

Asher Intrater – fragment z 22 rozdziału książki All Authority

Obecnie, wierząca resztka Żydów Mesjanicznych w Izraelu jest, w pewnym zakresie, odzwierciedleniem społeczności uczniów z pierwszego wieku, włączając w to powstanie apostolsko-proroczych zespołów służebnych. Choć Mesjaniczna resztka w Izraelu wciąż jeszcze „raczkuje”, wierzymy, że będzie miała do odegrania ważną rolę w wypełnieniu się proroctw o czasach ostatecznych.

W pierwszym rozdziale Dziejów uczniowie otrzymali obietnicę wylania Ducha Świętego. W drugim rozdziale, w poranek Pięćdziesiątnicy (Szawuot), zostali napełnieni mocą Ducha Świętego. W czasie pomiędzy obietnicą a wylaniem Ducha, uczniowie oddawali się żarliwej modlitwie w jedności, co doprowadziło do przebudzenia. Niemniej w czasie między ich modlitwą a wylaniem Ducha obecny był jeszcze jeden inny element: wyznaczenie 12-stego apostoła.

Na pierwszy rzut oka wydarzenie to wydaje się być bez większego znaczenia. Niemniej jednak, przywrócenie 12-stego apostoła było ważne dla zachowania wzoru z przymierza: 12 plemion Izraela. Liczba ta miała znaczenie symboliczne, tak samo jak 12 kamieni z ołtarza Eliasza (I Królewska 18:31) i 12 kamieni z pomnika zbudowanego przez Jozuego (Jozue 4:2-3). W Bożym planie to co „nowe” zawsze jest wierne „staremu” – proroctwom i wzorcom ustalonym w poprzednich przymierzach.

Ponowne wyznaczenie 12-stego apostoła można interpretować symbolicznie jako odnowienie apostolsko-proroczej Mesjanicznej resztki w dzisiejszym Izraelu. Jednocześnie, poprzez ruch domów modlitwy, Bóg wzbudza ogólnoświatową sieć zjednoczonej modlitwy. Równoczesne powstanie międzynarodowej sieci modlitewnej i Mesjanicznej resztki w Izraelu są jak puzle czasów ostatecznych układane w pełen obraz; są również znakiem, że zbliżamy się do historycznego czasu przebudzenia czasów końca.

Obietnica o światowym przebudzeniu z Dziejów 2:17 to cytat proroctwa Joela (Joel 3:1-6). Tekst ten zdaje się być proroczą wskazówką mówiącą o tym, że Bóg odnowi naród Izraela oraz Jerozolimę w pokoleniu tych, którzy przeżyli holokaust. Następnie, Bóg nawoła ku zbawieniu resztkę wierzących Żydów z Izraela. Gdy resztka ta zajmie swe miejsce, zostaną spełnione warunki do wypełnienia się proroctw o czasach ostatecznych. Zarówno tych negatywnych, o ogólnoświatowych klęskach, jak i pozytywnych, o globalnym przebudzeniu.

W Dziejach 15, apostołowie zebrali się w Jerozolimie na obrady, dyskutując na temat rozwoju kościołów pogańskich. Podjęli wtedy kluczową, łaskawą decyzję aby zachęcać kościoły we wszystkich narodach do wzrostu, jednak bez obowiązku wypełniania przykazań Tory, które były silnie związane z tożsamością żydowską (obrzezanie, pokarmy, święta, itd.). Instrukcje te zostały rozesłane na cały świat i w ich rezultacie kościoły zaczęły wzrastać i mnożyć się liczebnie (Dzieje 16:4-5).

Również dzisiaj pogańskie kościoły nie muszą podlegać mesjanicznym liderom z Izraela. Niemniej jednak, w miarę jak zbliżamy się do czasów ostatecznych, będziemy świadkami znaczącego, strategicznego wyposażenia międzynarodowego Kościoła przez Ciało Mesjasza z Izraela. Wierzę, że relacja wzajemnej miłości i pokory między międzynarodowym Kościołem a Mesjaniczną resztką w Izraelu doprowadzi do przywrócenia wzorca autorytetu królestwa jaki znajdujemy w przymierzu, co przygotuje zarówno Izrael jak i Kościół na ponowne przyjście Jeszuy i ustanowienie jego królestwa na ziemi.

Niestety, wielu członków ruchu Mesjanicznego głosiło niezrównoważone i nie prowadzące ku zbudowaniu przesłania. Prosimy o przebaczenie za nasze błędy, ufając Bogu, że uzdrowi nas i ześle obiecane błogosławieństwo. Jedno z błogosławieństw jakie winno wypływać z relacji między Mesjaniczną resztką a międzynarodowym Kościołem, to jedność. Jeśli posiadamy jedność w duchu poprzez modlitwę, według Jana 17, w jedności również zostaniemy wszczepieni do tego samego korzenia, tak jak opisuje to Rzymian 11. Jedność ta nazwana jest również „jednym nowym człowiekiem” w Efezjan 2-3.

(Aby zamówić książkę Ashera – All Authority –  kliknij TUTAJ!)


40-dniowy post

Grupa wierzących nastolatków oraz młodych dorosłych w Izraelu wzywa do 40-dniowego czasu modlitwy i postu, od soboty 3 września do środy 12 października. Ich cel to „zwrócenie serc ojców ku ich synom, a serc synów ku ich ojcom”, według Malachiasza 3:24.

3 września to początek hebrajskiego miesiąca Elul który, zgodnie z tradycją żydowską, jest poświęcony pokucie i modlitwie przygotowującym na Święta jesienne. Jako że Święto Trąb wypada w tym roku 2 października, a Dzień Pojednania wyznacza koniec postu 12 października, ci młodzi wierzący widzą proroczy związek tego czasu wstawiennictwa za różne pokolenia z biblijnym znaczeniem Świąt Żydowskich.

Wierzą, że obecne młode pokolenie, a szczególnie wierzący, są non stop atakowani duchowo. Najczęściej na celowniku znajdują się dzieci przywódców. Wierzą też, że nadszedł czas na zwrócenie ku sobie serc rodziców i ich dzieci, oraz na to by synowie (i córki) marnotrawne powrócili do domu. Chcą „odwrócić przekleństwo” i ujrzeć pochodnię duchowego ognia przekazaną temu młodemu pokoleniu. Wierzą, że pojednanie między pokoleniami utoruje drogę wielkiemu przebudzeniu w czasach ostatecznych, zarówno w Izraelu jak i wśród narodów.

Zapraszamy cię do przyłączenia się do tych młodych arabskich chrześcijan oraz Żydów mesjanicznych w Izraelu, na czas modlitwy, postu i wstawiennictwa, wraz z ich rodzicami i dziećmi, wołając do Boga o błogosławieństwo tego pokolenia.


Boży plan wyjaśniony

W poniższym przesłaniu Asher Intrater wyjaśnia Boży plan odnowienia człowieka i stworzenia, przywrócenia ich pierwotnego celu oraz pociągnięcia ich z powrotem do siebie. Obejrzyj po angielsku TUTAJ!


Poznaj nasz zespół: Jakob

W tym tygodniu poznaj dyrektora od mediów społecznościowych Revive Israel: Jakoba Lundvalla.

Napisy dostępne między innymi po polsku. Aby obejrzeć, kliknij TUTAJ!


Inne artykuły

Inne artykuły