>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 16.9 2016 Revive Israel

Nowy wymiar proroctwa

Asher Intrater

Idea proroctwa rozwijała się w Piśmie etapami. Wcześni patriarchowie wiele razy bezpośrednio spotkali się z Bogiem otrzymując proroctwo. Następnie Mojżesz dostąpił wyższego poziomu proroctwa i stał się „ojcem” proroków. Mojżesz modlił się, aby wszyscy ludzie należący do Boga byli zdolni prorokować i otrzymać Ducha Świętego (IV Mojżeszowa 11:29), choć odpowiedź na tę modlitwę przyszła dopiero przy okazji wylania się Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy/Szawuot.

Proroctwa Mojżesza miały swój moment kulminacyjny pod koniec jego życia, w ostatnich rozdziałach V Mojżeszowej – wspominały one o prawie wszystkim o czym mówi pozostała część Biblii, aż po Księgę Objawienia. W istocie, idea zbawienia całego Izraela w czasach ostatecznych i to, że stanie się w czasie gdy „pełnia” pogan „wywoła w nich zazdrość”, zostaje po raz pierwszy wspomniana właśnie tutaj, gdy Mojżesz nazywa Izraela „narodem zbawionym” (V Mojżeszowa 32:20-21; 33:29; Rzymian 10:19; 11:11; 11:25-26).

Gdy lud Izraela wkroczył do Ziemi Obiecanej, wcześni prorocy (od Samuela po Elizeusza) mówili głównie o królestwie Dawida. Wierzyli, że królestwo Boże to królestwo Dawida. Gdy minęło parę wieków, prorocy zdali sobie sprawę z tego, że gdzieś musi się kryć fundamentalny błąd, ponieważ synowie Dawida wciąż upadali w grzech i bałwochwalstwo. Punkt zwrotny nastąpił wraz ze śmiercią króla Uzjasza, gdy Izajasz otrzymał wizję pełnego chwały, boskiego króla (Izajasz 6:1-6; Jan 12:40-41). Począwszy od tego momentu prorocy zaczęli mówić o „Mesjaszu” mając na myśli jakiś wyższy wymiar.

Jeszua jest objawiony jak Król-Mesjasz w Ewangeliach. Po tym jak został ukrzyżowany, zmartwychwstał i wstąpił do nieba, Bóg zaczął wylewać Ducha Świętego na wszystkich wierzących (Dzieje 2:1-4, 17), zarówno Żydów jak i pogan. W ten sposób dary prorocze i objawienia stały się dostępne dla wszystkich w Kościele Nowego Przymierza, czy inaczej „Eklezji” (I Koryntian 14:26, 31).

Ostatni Etap

Dochodzimy teraz do ostatniego etapu biblijnego proroctwa – proroctwa o czasach ostatecznych. Objawienie 10:11: “(…) Musisz znowu prorokować przed wieloma ludami, narodami, językami i królami.”

Ten nowy etap proroctwa jest połączeniem proroctwa izraelskiego i tego obecnego w Kościele. Jeśli proroctwa o odrodzeniu się narodu Izraela to jedno „oko” a proroctwa o „pełni” ogólnoświatowej „Eklezji” to drugie „oko”, to nadszedł czas na otwarcie obu oczu! Mogło się to wydarzyć jedynie po upływie dwóch tysięcy lat historii, ponieważ dopiero teraz mesjaniczna resztka i międzynarodowa Eklezja dochodzą do swych „pełni” (Rzymian 11:12, 15. 25).

Prorok Izajasz powiedział:

“Duch Pana, Jahwe, nade mną, bo oto namaścił mię Jahwe i posłał mię, bym głosił radosną nowinę ubogim (…)”

Izajasz 61:1: Jeszua zacytował ten werset w Ewangelii Łukasza. Werset drugi z Izajasza 61 mówi: „bym zapowiadał rok łaski Jahwe.”  W Ewangeliach tutaj kończy się cytat. W Izajasza werset ciągnie się dalej: “[bym zapowiadał] dzień odpłaty Boga naszego.”

Pierwsza część proroctwa dotoczyła przesłania Jeszuy o łasce i zbawieniu, których okres rozpoczynał się w tamtym czasie, ale „dzień odpłaty” miał nadejść o wiele później, w czasach ostatecznych. Wydarzy się w momencie powtórnego przyjścia Jeszuy, w okresie sądu i wojny. Jeszua poprowadzi niebiańską armię, która zgładzi nikczemnych, usunie demony z tej planety, wskrzesi zmarłych i ustanowi Jego królestwo.

Objawienie 11:15: „(…) Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana i jego Chrystusa i będzie królować na wieki wieków.”

Dzisiejsze “Proroctwo”, w biblijnym tego słowa znaczeniu, obejmuje głoszenie ewangelii, budowanie członków kościoła, odrodzenie Izraela i również oznajmianie narodom, że wkrótce nadejdzie królestwo: “Król powraca aby odbić królestwa tego świata”. Ten rodzaj proroctwa nie był w pełni możliwy aż do czasów naszego pokolenia. Wierzę, że Bóg ma dla nas przygotowane “podwójne” namaszczenie prorocze, abyśmy mogli mówić o Bożym przeznaczeniu Izraela, Kościoła i Narodów w tych ostatecznych czasach.

Chcesz więcej?

Chcesz zgłębić bardziej ten ważny temat? Możesz to uczynić oglądając nauczanie wideo Ashera Intratera, w którym podaje więcej szczegółów na temat tego jak będzie wyglądało przejście do proroctwa czasów ostatecznych. Napisy dostępne również po polsku. Obejrzyj TUTAJ!


Szczególna okazja – Święto Trąb

1-szego października odbędzie się unikalne, prorocze zgromadzenie: Święto Trąb. Wydarzenie to będzie prowadzone po hebrajsku i arabsku z angielskim tłumaczeniem na słuchawkach. Jest to połączenie biblijnego znaczenia dęcia w szofar i znaczenia współpracy między arabskimi chrześcijanami i mesjanicznymi Żydami w Izraelu w czasach ostatecznych.

Wydarzenie to ma głębokie znaczenie prorocze oraz historyczne, jako że Żydzi i Arabowie łączą się w o wiele szerszym wymiarze niż kiedykolwiek wcześniej. Wierzymy, że kiedy te dwie nacje się zjednoczą, wyzwoli to wielkie błogosławieństwo wśród narodów! Chcemy, abyś również ty mógł wziąć w tym udział!

Aby móc zorganizować to wydarzenie, poszukujemy wsparcia w wysokości 7000$ w celu pokrycia całości kosztów. Czy chciałbyś zasiać szczególny prezent w tym miesiącu? Aby to uczynić kliknij TUTAJ!

Kliknij w przycisk na dole i upewnij się, że przeznaczasz (designate) prezent dla naszych partnerów w Palestynie („Palestinian Partners”).


Poznaj naszą ekipę: Gila

W tym tygodniu masz okazję poznać członka zespołu Revive Israel: Gilę Roitman.

Napisy dostępne również po polsku. Aby obejrzeć, kliknij TUTAJ!


Wiadomości z 40-dniowego postu

Jeśli bierzesz udział w 40-dniowym poście, który rozpoczął się 3. września, zachęcamy cię, abyś był na bieżąco z tematami modlitewnymi i nowinkami publikowanymi na tym BLOGU.


Inne artykuły

Inne artykuły