>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 17.2 2017 Revive Israel

Nastawienie Syjonu

Asher Intrater

W pierwszym wieku służba Jeszuy i Jego uczniów związana była mocno z czasem i położeniem geograficznym. Jednak kiedy Ewangelia rozeszła się wśród narodów, przez niemalże 1900 lat dla chrześcijan czas ani miejsce nie grały tak wielkiej roli. Ewangelia może być głoszona gdziekolwiek i kiedykolwiek; Ducha Bożego możemy otrzymać w każdym czasie i miejscu. Duch Święty nie posiada jakiegoś konkretnego ziemskiego ciała, ale zamieszkuje wewnątrz nas wszystkich.

Jednak w miarę przybliżania się czasu powrotu Jeszuy, czas i miejsce znów zaczynają zyskiwać na znaczeniu. Jeszua fizycznie powróci na konkretne miejsce w konkretnym czasie. Miejscem tym będzie Góra Oliwna (Zach 14:4; Dzieje 1:11). Stanie się to wtedy gdy narody zaatakują Izrael (Zach 14:2; Łukasz 21:20) a Izrael zawoła „Baruch Haba” (Psalm 118:26, Mateusz 23:39).

Święta opisane w Torze są nazwane מועד  mo'ed, co oznacza „wyznaczony czas”.  W księgach prorockich, każda obietnica duchowa powiązana jest z obietnicą fizycznego objęcia Ziemi w posiadanie. Z punktu widzenia chrześcijańskiego, duch jest wszechobecny i nieograniczony czasem; z punktu widzenia żydowskiego, duch ma związek z czasem i przestrzenią. Obydwa są prawdziwe.  W dzisiejszych czasach odradza się „obu-oczna” perspektywa biblijna, dająca nam 3-wymiarowy obraz.

Aby przygotować się na powrót Jeszuy, cały świat musi skupić swoją uwagę na właściwym kierunku. Przedstawienie nie może się zacząć, kurtyna nie może się podnieść, a główny aktor nie może wyjść na scenę dopóki nie będzie ona przygotowana. Sceną jest Jerozolima. Głównym aktorem jest Jezus.

Hebrajskie słowo Syjon to ציון, co znaczy „drogowskaz” (Jeremiasz 31:21). Syjon jest znacznikiem, znakiem na drodze wskazującym właściwy kierunek. Nie ma wątpliwości, że ONZ i ekstremizm islamski są anty-syjonistami. Kiedyś wszyscy zwrócą się ku Syjonowi, ku dobremu lub ku złemu. O tych, którzy mu się przeciwstawią, mówi się, że „nienawidzą Syjonu” (Psalm 129:5).

Konieczne jest abyśmy ustawili się w jednym szeregu. To tak jak chiropraktyk nastawiający „ciało Mesjasza”. Gdy szyja i kręgosłup znajdą się w jednej linii, uwalnia się moc i swoboda ruchów. Wyznacza to poprawny porządek i wzór dla planu Bożego.

  1. Wielkie Posłannictwo – Jeszua wysłał swych uczniów aby dzielili się ewangelią w Jerozolimie i aż po krańce świata (Dzieje 1:8); dziś jest to na nowo aktualne.
  2. Jedność Ciała – kiedy chrześcijanie przechowują Syjon w swoich sercach, ich modlitwy i duch są w harmonii (Psalm 133, Jan 17).
  3. Międzynarodowy Kościół (Eklesiologia) – kiedy chrześcijanie zostają wszczepieni w „Drzewo Oliwne”, łączą się z korzeniami swej wiary (Rzymian 11:17).
  4. Czasy ostateczne (Eschatologia) – wszystkie proroctwa o powrocie Jeszuy wskazują na wydarzenia w Izraelu i na Bliskim Wschodzie (Ezechiel 38-39).
  5. Druga Pięćdziesiątnica – w czasach ostatecznych Duch Święty zostanie wylany na wszelkie ciało podczas wielkiego przebudzenia; towarzyszyć mu będą znaki i cuda (Dzieje 2:17-21).
  6. Tysiącletnie Królestwo – po powrocie Jeszuy zostanie ustanowiony światowy rząd pokoju i dostatku ze stolicą w Jerozolimie (Izajasz 2:1-4).
  7. Nowe Stworzenie – pod koniec Biblii widzimy odrodzenie się raju w idealnym świecie gdy niebiańska Jerozolima zstępuje na ziemię (Objawienie 21-22).

Proszę, módlcie się wraz z nami o wypełnienie się ustawienia/nastawienia Syjonu.


Boża rodzina

Asher dzieli się na temat 3-wymiarowego wzoru danego nam przez Pana – ewangelii, królestwa i Bożej rodziny. Aby obejrzeć po angielsku, kliknij tutaj.


Post Estery 2017 – zapisz w kalendarzu!

Otwórzcie kalendarze! W czwartek 9. marca ponownie spotkamy się na 8 godzin uwielbienia, modlitwy i postu. Gdziekolwiek na świecie jesteś, możesz dołączyć do nas dzięki przekazowi internetowemu na żywo. Więcej informacji wkrótce! Aby obejrzeć zwiastun po angielsku, kliknij tutaj.


Konferencja Rodzinna Tikkun RESTORE

Otwarto rejestrację na Konferencję Rodziny Tikkun RESTORE, która odbędzie się 2-4 czerwca w Ellicot City, w stanie Maryland, w USA. Mówcami będą, między innymi: Mike Bickle, Asher Intrater, Eitan Shishkoff i Daniel Juster, a uwielbienie poprowadzą Paul Wilbur i Misty Edwards! Zapraszamy gości z całego świata! Liczba miejsc ograniczona, więc zapisz się póki czas!


Podróż uczniostwa w Izraelu

Ten 8-tygodniowy program (14 kwietnia – 8 czerwca 2017) jest organizowany i prowadzony przez Chaima i Ruti Singermanów (nie jest to program Revive Israel, ale pomagają szerzyć słowo). Zawiera nauczanie biblijne, wycieczki do najważniejszych miejsc w Izraelu i praktyczną służbę w lokalnej mesjańskiej społeczności. Jest adresowany do anglojęzycznych wierzących w każdym wieku.

Przez 4 tygodnie zatrzymacie się w Jerusalem Hills Inn w okolicach Jerozolimy i przed południem spotkacie się z zespołem Revive Israel na uwielbieniu i nauczaniu lokalnych przywódców mesjańskich, takich jak Asher Intrater i Dan Juster. Przez następne 4 tygodnie będziecie w pobliżu Morza Galilejskiego, w Aliyah Return Center, pracując z Return Ministries. Będziecie pomagać w przygotowaniu pokoi w Beit Zerah – nowo kupionym budynku, któremu potrzebny jest gruntowny remont aby przyjmować Żydów powracających do Izraela (Aliya).

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Chaimem Singermanem pisząc maila na adres chaim.singerman@gmail.com, lub odwiedź ich stronę internetową.


Inne artykuły

Inne artykuły